Volume 16

Page 4985

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

4) החפירות במגידו "דבר" 27.4.26 בחתימת ע. ברסטוביצקי.

5) חפירות בית-שאן "דבר" חתימת מ. ברטוביצקי.

6) מחפירות החומה השלישית, "דבר" 7.12.26 בחתימת ע. ברסטוביצקי.

7) על העתיקות (עפולה), "דבר" עשירי באפריל 1926, בחתימת ע. ברסטוביצקי.

8), משק הבית ובית הספר במושב חוברת "רמה" בשנת תרפ"ה עמוד 5, הוצאת ועדת התרבות של ההסתדרות בחתימת ע. ברסטוביצקי.

9) לתולדות הרעש בארץ ישראל "דבר" - כא' בתמוז תרפ"ז.

10) מתולדות הרעש בארץ ישראל מוסף ל"דבר" ז' באב תרפ"ז.

11) משה מונטיפיורי (למלאת מאה שנה לעליה הראשונה של מונטיפיורי לירושלים). "דבר" כה' תשרי תרפ"ח.

12) משה מונטיפיורי ורעיון עבודת האדמה בארץ ישראל, "העולם" - אדר תרפ"ח.

13) זכותנו על קבר רחל "דבר" 3.4.29.

14) לתולדות הכותל המערבי, "דבר", ט' באב תרפ''ט.

15) למירון - בחוברת מדורה (תכנית לחגיגת ל"ג בעומר בבתי הספר ובהסתדרויות הנוער) יצא לאור ע"י מחלקת הנוער על יד הלשכה הראשית של הקרן - הקימת ירושלים תרפ"ט. מאמר זה נדפס לראשונה בחוברת "עולם הילדים" בעריכת המשורר סולודור וגם בספר הלימוד של המחנך פלר נתיבות, חלק ה'.

16) מחפירות מצפה בנימין "דבר" כז' בסיוון תרפ"ט.

17) עוד על חפירות במצפה בנימין "דבר" ט"ו כתמוז תרפ"ט.

18) מחפירות החומה השלישית בירושלים, "דבר", כסלו תרפ"ז.

19) כתובת הדשה בסביבות קיסריה "דבר" י"ד

ניסן תרצ"א.

20) החפירות בבית צור "דבר" ט' באב תרצ"א.

21) קבר יונה בן אמיתי "דבר" י"ב תשרי תרצ"ד.

22) אל קברו של הנביא יחזקאל "הגה" י"ג

תשרי תרצ"ט. 23) ים המלח (באידיש) בצירוף תמונות בחוברת ידיעות-מרכז החלוץ בורשה בעריבת בנדורי.

24) קברי מלכי בית דוד ווי אזוי געהערען זיי צו פראנקרייך? "היינט", ורשה 25.6.33.

25) באויר השקוף של ארצנו בלוית תמונות מספר 1 ספרונים בידיעת הארץ הוצאת ספרים ותוים של המרכז לתרבות.

26) באויר השקוף של ארצנו "דבר" כח' באדר

א' ת"ש וגם ב"דבר לילדים" ו"בטבע והארץ" בשני המשכים כרך ח' עמודים 169-100.

27) באויר השקוף של ארצנו "הגה" י' באדר ת"ש 19.2.40, "דבר" 8.3.40.

28) דרום הארץ ממעוף צפור "אמר", ה' באדר ב' ת"ש.

29) "ביתר", "הגה" י"ד בשבט ת"ש.

30) עם דיגי חולתא, "במעלה", כה' בכסלו ת"ש.

31) גזר "הפועל הצעיר" יב' בניסן תש"ה.

32) שבת במושב "תלמים" כ' באב תש"א. 33) קבר הילני המלכה (קברי המלכים) בגליונות "הגה": 17.5.45, 25.5.45, 8.6.45, 15.6.45.

34) טיול בנקבת השלח "הגה" כג' בניסן תש"ה בהמשכים.

35) החומה השלישית בירושלים. (עשרים שנה לגילוי חומת אגריפס) "הפועל הצעיר" ז' באב תש"ו.

36) תגלית חשובה במצרים "דבר לילדים" (14.3.40).

37) גלוי קבר מלפני 3000 שנה במצרים "דבר לילדים", י' בניסן תרצ"ט וגם ב"הצופה" (22.3.39) נגלה ארונו של "שישק מלך מצרים".

38) מי הוא פרעה חותן שלמה המלך?, "דבר" ג' בניסן תרצ"ט.

39) "אני מאמין" "אמר" עשירי באב תרצ"ט, וגם בדבר לגולה כד' באב תרצ"ט וב"דבר" (15.2.40).

40) לתולדות השטפונות בסוריה, "דבר" א' בכסלו תרצ"ח.

41) סיבוב חומת ירושלים, "דבר" י' באב תשכ"א.

42) ימים ולילות בבלפוריה ליובל 40 שנה למושב ("תלמים" ניסן תשכ"ב), עמודים 53-50.

43) גלוי קברם של שני מלכי מצרים מלפני 3000 שנה, "דבר", בניסן תרצ"ט.

44) בבית-הנשיא ("דבר" כ' בחשון תש"ז).

45) העליה לרגל לירושלים "דבר", יד' תשרי תשכ"ד.

46) ליסקאווע, מונוגרפיה (באידיש) על עירה בפולין.

47) בספר וואלקאווי סקער יזכור-בוק-חלק ב' עמודים: 589-578, בעריכת ד"ר משה איינהורן ז"ל.

47) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה "דבר" כז' באלול תשט"ו.

48 רבותי שבליס קובה (מחוז וולקוביסק פולין) נתפרסם ב"ידע - עם" עמודים 69-66, תשרי תשי"ד).

49) פטריות "דבר" (14.1.59).

50)בקרתי במצרים ("דבר לילדים", י"ד בניסן תשכ"ו).

51) 188 קילומטר לאורך חופי ארצנו שייט

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4985). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4985