Volume 3

Page 1191

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שרה עזריהו (אוזרקובסקי)

לאביה שמריהו מאירוב (משפחת רבנים) ולאמה בלומה בת יהודה ליב איזנשטין. נולדה בכ"ד תמוז תרל"ג בעיר דינבורג.

בגיל של שש שנים התחילה ללמוד עברית ורוסית. עמדה בבחינות בתורת אכסטרנית, וקבלה תעודת מורה.

בשחר נעוריה נמשכה ל"חבת ציון", היתה בין מיסדות האגודה הראשונה בדינבורג בשם "בנות ציון".

בתרנ"ז בקרה בפעם הראשונה בארץ ישראל לרגל ענין משפחתי ושהתה בארץ כחדשיים. בהוראה התחילה לעסוק בתר''ס, תחילה לימדה זמן קצר בלובלין ב"חדר מתוקן" לבנות, ואח"כ הורתה בבית ספד לבנות בוורשה.

בתרס"א נישאה ליוסף עזריהו ויחד עמו יצאה לשווייץ לשם השתלמות ולמדה שנתים באוניברסיטת ברן. באותו פרק זמן השתתפה בתורת צירה בקונגרס הציוני החמישי, והצטרפה לפרקציה הדימוקרטית.

כשחזרה עם בעלה לרוסיה נתמנתה למורה ללימודים כלליים בבי"ס לבנות בעיר גוליטה. שנתים ימים עבדה שם כמורה, ומשך שנה אחת ניהלה את בית הספר הנ''ל. בכסלו תרס"ה עלתה ארצה שנית עם בעלה, וכעבור שנה ומחצה חזרה להוראה, ונתמנתה מורה בבית הספר לבנות ביפו ללמודים כלליים. היתה האשה הראשונה שתפקיד חשוב של מורה ללמודים כלליים נמסר לה.

מן המשתתפות ביסודה של אחוזת בית (תלאביב).

בשנות המלחמה היתה בחיפה עם בעלה ועבדה בתורת מורה בביה"ס הריאלי ארבע שנים. עם תום המלחמה עברה לירושלים ושם ניהלה שני בתי ספר לבנות (בשנים תרע"ט - תרפ"ד). בתרפ"ד פרשה לגמרי מעבודת הוראה.

השתתפה באופן פעיל בעבודה צבורית בארץ. לחמה במרץ לזכויות האשה והקימה ארגון נשים בחיפה בעל מגמה פוליטית. זו היתה מלחמתה והופעתה הראשונה על הבמה הצבורית.

כשעברה לגור בירושלים השתתפה ביסוד ארגון נשים מדיני-ארצי, שמטרתו היתה השגת שויון זכויות לאשה בכל שטחי החיים. ארגון זה הוקם בתרע"ט בשם "התאחדות נשים עבריות לשווי זכויות בארץ ישראל". מאז יסודה של ההתאחדות הנ''ל היא משמשית בתור חברת המרכז שלה.

בשנת תר"פ נבחרה לאספת הנבחרים הראשונה ב"רשימת המתקדמים". בכל יתר הבחירות לאספת הנבחרים נבחרה לציר ע"י רשימת נשים מייחדת של ההתאחדות לשווי זכויות מתוך שתוף עם ארגוני נשים אחרות.

במשך שנים מספר מילאה תפקיד של שופט במשפט השלום העברי בת"א.

השתתפה באופן פעיל בארגון סייע למחוסרי עבודה ופרנסה בת"א בשנות המשבר (תרפ"ז תרפ"ט).

פרסמה מספר מאמרים וחוברות על בעיות האשה ותפקידיה בחברה.

בתש"ז פרסמה ספר - "התאחדות נשים לשיוי זכויות" - פרקים לתולדות תנועת האשה בארץישראל.

צאצאיה: יעקב, תחיה אשת דב גולובוב (בקבוץ אפיקים), ארגן (בקבוץ גינוסר).

יוסף עזריהו (אוזרקובסקי)

לאביו יעקב ולאמו צירל לבית ליברמן. נולד בכ"ו בסלו תרל"ג (1872) בעיר סובלקי (פולין). משפחתו היתה אמידה ומיוחסת. עד גיל "בר-מצוה" למד ב"חדר" לדרגותיו השונות ואח"כ נשלח ללמוד ב "ישיבה". כעבור שנתים יצא מן "ישיבה" ובחזרו הביתה התמסר ללמודים כלליים.

בגיל צעיר נמשך לתנועת "חבת-ציון". בקיץ תרנ"ג יצא לארץ ישראל ועשה בה כשנה וחצי. עבד כפועל חקלאי בראל"צ, עקרון ופתח-תקוה. היה ממש

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1191). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1191