Volunteers needed for an exciting new digitization project. Click here.

Volume 17

Page 5091

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מקראות ומאמרים (גם חלק שני - מחקר עיוני בטעם היצירה) גם ביאור ספר איוב ורוב דברי קהלת. חברו: הרב צבי הירש קאלישר.

חוברת א': קראטאשון, דב בער מאנאש , תר"ג 155 + 50 עמודים).

חוברת ב': טהארן, ק. דאמבראווסקי, תר"ל (204 עמודים).

"אמונה ישרה" (חלק שלישי, נקרא דרישת ציון וחברת ארץ נושבת... מאת צבי הירש קאלישר , ליד דפוס צבי הירש פעטצאלל, תרכ"ג); "מאזנים למשפט" (ומשנה אחרונה על חושן משפט, כרך א' וכרך ב', ביאור רחב, עד סוף סימן מ"ב. כל אלה חוברו ע"י צבי הירש קאלישר. קאניגסברג. א. דאמטער, תרט"ו); "הגדה של פסח" עם ביאור יציאת מצרים. ווארשא, תרכ"ד); ספר "אבן בוחן" על שולחן ערוך - חושן משפט (סימן ס"ט, והוא חלק המורם מן המחברת "מאזנים למשפט"... וממנו... כור הבחינה על מהות המחברת כולו, קראטאשין, דפוס ד.ב. מאנאש, תר"ג) ; "תנ"ך, תורה" - חמשה חומשי תורה (עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י... ושני פירושים... ספר הברית עה"ת והשני ביאור המלות. ווארשא, תרל"ג-תרל"ה); "דרישת ציון" (לחברת ארץ נושבת, ונלווה עמו ספר "ראשון לציון" אשר הוסיף המחבר הן בראיות והן בפלפולו. נדפס פעם אחת ולגודל התועלת. הרב קאלישר נתן רשיון להוצאה שניה עם ההוספות והתקשר עם דבריהם בתוספות מרובות - מאת נתן פרידלנד , טהארן, דפוס ק. דאמבראווסקי, תרכ"ו); "דרישת ציון" (ללציון אשר הוסיף המחבר, עם ההוספות ראשון-לציון חברת ישוב ארץ-ישראל) ונלוו עמו ספר ראשון ע"י הרב נתן פרידלנד . קונטרס הרב צבי מו"מ של הלכה, לשלושה עניניו: א. אם אפשר להקריב קרבנות, בזה"ז; ב. אם אפשר לכוון מקום המזבח; ג. שו"ת מענין גידולי הר הבית אם המה מיותרים... מאת הרב צבי פסח פרנק (ועוד קונטרס "סמיכות זקנים" על דבר שאלת הסמיכה בזה"ז, מאת המו"ל יעקב יוסף דזימיסטראוויסקי . אחרי 3 שנים תרגמו את הספר לגרמנית על ידי ד"ר פלפר , רב בטשרניקו; "דרישת ציון" - מבוא והערות מאת ד"ר ישראל קלויזנר (הוצאה ב' מתוקנת, ירושלים, מוסד הרב קוק, תשכ"ד) ; ספר "מאמר תורה מן השמים" (יצא לאור מאת מחזיקי הדת בווארשה, ועם הוספות ותיקונים מאת הרב שלמה האלפערין . הובא לדפוס ע"י ר' משה ליפשיץ , בוורשה , בילגור"א, דפוס נ. נ.

קראנענבערג, תרע"ג); מפר "פתח הדעת" (יצא לאור מאת מחזיקי הדת בוורשה ועם הוספות ותיקונים מאת הרב שלמה האלפערין, וורשה, 1913. בדפוס סטראוטיפ הופיע אותו הספר, שנת ההוצאה המקורית. גם אלו דברי שלמה, תרע"א); "שלום ירושלים" (הוספות חדשות לספר "דרישת ציון" והמקדש לזכרו של הרב קאלישר, מאת הגאון החסיד ר' אלי גוט מאכר (מעתיק רב תוכן אמריו ומקראהו - מכתב מאליהו, טהרן, דפוס ד. צאמבראווסקי, תרכ"ז); "יהודה בן שלמה חי אלקלעי ורבי צבי הירש קאלישר (מבחר כתביהם, תש"ג); בשנת תש"ה ספר נוסף כנ"ל; ספר "דרישת ציון" (לחברת ישוב א"י, נדפס פעם שלישית ע"י ר' שמואל צבי וועלטסמאן . וורשה, דפוס בוימריטטער, תרנ"ט); "אגרות הרב צבי הירש קאלישר" עם מבוא והערות, ירושלים תרצ"ז. בראש השער: ח.כ. יצחק ורפל (רפאל). הדפסה מיוחדת מקובץ "אזכרה"); "קול אביבי הרועים", חמוש"ד, מאת אליהו גוטמאכר, צבי הירש קאלישר (בדבר ישוב א"י) ; "מגדולי החסידות" מאת אברהם יצחק ברומברג (ירושלים, המכון לחסידות, תש"ט. ספר י"ז הגאון רבי צבי הירש קאלישר); "הרב צבי הירש קאלישר" (מבוא מאת הרב י.ל. הכהן פישמן, ירושלים, תרפ"ח - מאת יצחק גור-אריה) ; "הרב צבי הירש קאלישר" וישוב ארץ-ישראל מאת ד"ר ישראל קלויזנר (ירושלים, תשי"ז).

כל הכתבים והאגרות והמכתבים שלו שלח אחיו הרב יהודה ליב קאלישר זצ"ל לירושלים. בתוך הכתבים האלה היה גם ספר מיוחד על "מסכת חולין". הרב יהודה ליב מימון (פישמן) חקר בירושלים. להוודע, למי נשלחו הכתבים הללו ולא הצליח לגלות.

נפטר בטהורן, גליל פוזנאן (גרמניה), ה' בחשון תרל"ה (16.10.1874).

נולדו לו ששה בנים וחמש בנות :

הבנים: ר' יהודה ליב (היה למדן והמשיך בפעולות אביו למען "ישוב ארץ-ישראל" היה פעיל גם בימי "חיבת ציון"); משה (מוריץ) ; יעקב; דוד ; זאב וואלף (נשלח לא"י ע"י אביו. השתקע בירושלים. היו לו 4 ילדים. בתוכן בן אחד. קיים עד היום בירושלים, בית דפוס של משפחה זו, נמצא בשכונת "מאה שערים) ; ד"ר אלפרד .

הבנות: אשת מירצי גרינברג (גרו בפרוסניץ. בסוף ימיו עזר על יד הר' משה מישקובסקי בבית אוצר הספרים על יד בית הכנסת בוורשה);

אשת ראדיור ; מלכה (האנכן) אשת

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5091). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5091