Volume 6

Page 2686

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ותקופתו". השתלמות נוספת קבל באינסטיטוס הפסיכולוגי שליד האוניברסיטה המוסקבאית (תרפ"ד) ובסמינריון מיוחד לפסיכוטכניקאים וכן - במדעי הטבע והחקלאות - בקורסים ובמעבדות של האינסטיטוטים החקלאיים בחרקוב וולאדיקוקז (תרע"ח-תרפ"א).

היה מורה לעברית בבי"ס יהודי בוולאדיקוקז (תרפ"א); הוזמן כמרצה באינסטיטוט פדגוגי גבוה ובקורסים להשתלמות לספרנים ולמדריכי עבודה תרבותית בקרב המבוגרים בוולאדיקוקז (תרפ"ה-תרפ"ו); דוצנט לשפה ולספרות העברית במחלקה הפדגוגית של האוניברסיטה המוסקבאית (תרפ"ו-פ"ז).

בו בזמן חבר פעיל ומרצה ב"התאחדות" - "צעיריציון" ו"החבר" במוסקבה ; עורך "ספר ארץ ישראל'' של מרכז צעירי-ציון: חבר מרכז "התאחדות" "צעירי-ציון" ועורך העתונות של "צעירי-ציון".

בשנות תרפ"ז-תרצ''ג - אסיר וגולה-ציון: נאסר בניסן תרפ"ז במוסקבה, נכלא בבתי-סוהר שבלוביאנקה ובוטירקי, בבית-ההסגר לאסירים מדיניים (פוליטאיזוליאטור) בסוזדאל - לפי פס"ד ראשון של הסגר לשלש שנים שקבל ; ההסגר הוחלף לו - לפני תום שנתהמאסר הראשונה - לפי פס"ד שני - בשל סירובו להתגאל בפת-דגם בבית הסוהר - לגולה ולגירוש לסיביריה המזרחית - לעיר אטשינסק ; הגיע לשם - דרך אטפים בקרונות לאסירים ושהיה בביה''ח לאסירים בנובוסיבירסק - והוחזק באטשיניק עד קיץ תר"ץ, שעה שקבל פס"ד שלישי - לגירוש נוסף לשלש שנים לוורוניז, - כרך ברוסיה המרכזית (תר''צתרצ"ג); נשאר בוורוניז' עד שובו לארץ בתרצ''ו.

במקומות גלותו וגירושו עבד תחילה ככלכלן במשרדים עירוניים ומחוזיים, ולאחר מכן - כעובד מדעי קשיש וכמזכיר מדעי במוסדות לחקר כלכלת העבודה וארגונה, לחקר התזונה הצבורית, הבריאות והפסיכוטכניקה; פרסם ברוסיה מחקרים כלכליים (גיאוגרפיה כלכלית של מחוז אטשינסק בסיביריה ; מקום גירושו, מחקרים בשטח ארגון-העבודה, רשימות ביבליוגרפיות).

בוורוניז' היה מדריך בחוג-נוער לתורה ולספרות ועורך כתב-עת עברי לנוער (בכת"י) בשם "להט".

בו' אייר תרצ"ו חזר לארץ יחד עם אמו (לפי רשיוןיציאה מיוחד שנתקבל מאת נשיא ברית המועצות קלינין - לאחר ראיון מיוחד של אמו עם הנשיא).

בשנות תרצ"ז-צ"ח - מורה לפסיכולוגיה, פדגוגיה ותולדות התנוך, היסטוריה וגיאוגרפיה בבית מדרש למורות "מזרחי" בירושלים (בהנהלתו של ד''ר משה זיידל). באותן השנים (תרצ"ו-צ"ח) - מרצה על בעיות החנוך וההשכלה למתבגרים ולמבוגרים בסמינריונים למורי עברית למבוגרים שליד מחלקת התרבות של הועד הלאומי (בהנהלתו של ד''ר י. אבן-שמואל קופמן); בתרצ"ט - הרצה על הנושאים הנ"ל במכון לשליחי התנועה הציונית והקרנות שליד ההנהלה הציונית בירושלים.

בש' תרצ"ח-צ"ט - עוזר מדעי לפרופסור בקתד רא לחנוך באוניברסיטה העברית בירושלים; בתש"א מרצה-אורח על חנוך המבוגרים באוניברסיטה העברית - במחלקת החנוך שלה, מש' תרצ"ט עובד בקביעות כמפקח ארצי של המרכז לתרבות דתית (תרצ"ט-תש''ה) והמדור לעבודת תרבות בקרב החרדים שליד המחלקה לתרבות של הועד הלאומי (תש"ה-תש"ח); מפקח ארצי של המחלקה לתרבות תורנית במשרד החנוך והתרבות של מדינת ישראל (מתש"ח ועד עתה).

מרצה מדעי ועממי - על נושאים מחשבתיים ויהדותיים, פסיכולוגיים ופדגוגיים - בסמינרים למדריכים של "ארגון נוער מזרחי", "עזרא", בשעורים להשתלמות לגננות של "הפועל" המזרחי", בהסתדרות "ישורון" ובית העם בירושלים, ב"אוהל שם" בת"א, בהסתדרות המורים בא"י, בביה"ס לאחיות "הדסה", בבי"ס "בצלאל" בירושלים, בארגוני התנועות הדתיות, בארגוני נשים ונוער, בחוגי עדות המזרח ובמחנות עולים.

השתתף בכנוסים ארציים לבעיות תרבות של המחלקה לתרבות ליד הועד הלאומי (ת"א, רעננה, רמות השבים וכפר שמריהו) ושל "הפועל המזרחי" (ת"א, כפר הרואה); היה חבר המועצה הארצית לתרבות של "הפועל המזרחי" וחבר הנהלת שעורי הערב בירושלים; מארגן הכנוס הארצי ללה''ק ולתרבות תורנית בירושלים; מארגן שבתות ועצרות הראי"ה - להתיחדות עם זכרו ולעיון במשנתו של הראי"ה קוק זצ"ל, וכן של ערבי-זכרון לכמה מגדולי ישראל.

מייסד ומנהל - משנת תש"א - את חוג הראי''ה בירושלים - חוג המוקדש ללימוד מערכתו המחשבתית של הראי"ה קוק (המדריכים הרוחניים בחוג תלמידיו המובהקים של הרב קוק - בנו הרב צבי יהודה קוק והרב דוד כהן - "הנזיר"). בקשר ליום העשור לפטירתו של הרב קוק ערך והוציא מטעם החוג "מעגלי חוג הראי"ה", המכילים פרקים ממשנת הרב, מהשקלא וטריא בחוג ודברים על הרב מאת הגרי"מ חרל"פ זצ"ל, הרי"א הרצוג, הרב א. חן, הרצ"י קוק, הר"ד כהן, צ' קפלן ועוד; י"ל בירושלים, תש"ו, ע"י האגודה להוצאת ספרי הרב קוק ומוסד הרב קוק); היה יועץ בעריכת הספר "מוסר הקודש" לרב קוק (העורך - הר"ד כהן).

מרצה ברדיו "קול ישראל" (בפרט - על משנתם המחשבתית של הרב קוק והרב חרל"פ, וכן על נושאים מקראיים ומחשבתיים).

עורך העתונות והספרות הרוסית, שי"ל ע"י "פלקור" והסוכנות היהודית (תש''ג-תשי"ג): ערך ברוסית כ-70 ביולטינים של "פלקור"כ-20 גליונות "ארץ ישראל'', 4 כתבי-עת מצוירים, 6 לוחות קק"ל, 3 ספרים (על נ. סירקין, על התנועה הקואופרטיבית בא"י וספרלימוד עברית לשומעי-רוסית "שלום" של ד''ר ז. מעיני). בתשי"ב - תשי''ג קבל מטעם שר החנוך והתרבות חופשה לשם עבודה מדעית בשדה חנוך-המבוגרים. ערך לדפוס ספר גדול - "ספר האדם" - כרך ראשון במע

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2686). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2686