Volume 1

Page 163

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גזירות השלטון) ולהכנסת כלה, והיה מראשוני חובבי ציון ועסקניה בעיר. הוא שהמציא את השיטה לפרסם ברכות לידידים וקרובים לרגל חגי משפחה בעתונות תמורת תרומה לטובת ישוב ארץ-ישראל על-ידי ועד חובבי ציון. ועורך "המליץ"' א. צדרבוים ("הארז"), קבל את ההצעה והגשימה בעתונו, ואח"כ עברה שיטה זו בירושה לקרן הקימת לישראל כאחד ממקורות ההכנסה שלה.

השתתף עם חבורת חובבי ציון - יהודה ליב שליט (ציר ועידת קאטוביץ וחבר מועצת המפקחים של "אוצר התישבות היהודים"), י. ב. הינדין, דב לויטס, אליעזר וולברג, אליהו בידר ושוורצבורד - ביסוד אגודת מתנחלים שנקראה אז על שם העיר "אגודת ריגא", כפי שנוסדו אז למטרה זו גם אגודות "וילנה" ו"קובנה" ועוד, ושלוש אגודות אלה שלחו ארצה את ישראל פלק, גפינוביץ ועוד בתרנ"א לקנות בשבילן חלק מאדמת חדרה שיהושע חנקין התקשר בדבר גאולתה.

מאיר דת רכש לו 220 דונם, חיסל את עסקיו, לקח את אשתו, בתו, בנו, משה וארוסת בנו, יצאו לדרך וביום ב' אלול תרנ"ג הגיעו לחוף יפו, יצאו לחדרה והתישבו ב"חאן" הידוע והחלו לעבוד את אדמתם.

החורף נתברך בשפע של גשמים ובקיץ שלאחריו, תרנ"ד, נשארו מים רבים בבצות חדרה והקדחת גברה בהרבה מבשנים הקודמות. ר' מאיר נפגע קשה מהקדחת, ולפקודת הרופא הוכרח לעבור עם משפחתו ליפו כדי להציל את חייו. אך הקדחת שקננה בדמו לא הרפתה ממנו גם ביפו והרופאים גזרו עליו לצאת לגמרי מהארץ. לפני צאתו השביע את בנו יחידו, הוא ר' משה דת, מראשוני המתישבים בשכונת נוה שלום ביפו, שלא יעזוב לעולם את הארץ, והשאיר לו את כל רכושו.

בלב דואב יצא לאמריקה ופתח בניו-יורק ביתמסחר לספרים עבריים ולמוצרי ארץ-ישראל והתנחם בתקוה, שלאחר שנים אחדות, לכשישתפר מצב בריאותי, יחזור ארצה. אך מחלה קשה מנעה ממנו את האפשרות הזאת והוא נפטר בניו-יורק ביום ו' אייר תרע"ב.

ניסן שפירא

נולד בירושלים, בשנת תרמ"ח (1888), לאביו הרב דב. למד בחדר ובישיבה. נשא לאשה את שפרה בת יצחק ברוך פולין מפתח-תקוה, התישב ביפו ופתח בית-מסחר סיטונאי למכולת בשוק-אל-דייר. היה חבר לשכת "אחוה", וסייע ביסוד בית-הספר "תחכמוני". בשנים שלאחר מלחמת העולם השיתתף ביסוד בית-הספר לבנות "תלפיות", שהיה בתחילה מוסד פרטי ואח"כ נתקבל לרשת החינוך הציבורי כבי"ס עירוני בעל כיוון דתי.

בעת פרעות תרפ"א ביפו זרקו ערבים על פניו חומצה גפריתנית צורבת והשחיתו את עינו האחת. לאחר שנתים שמע על הכנות מצד הערבים לערוך שוב פרעות. כדי למנוע את הפקרת הישוב להשתוללות אויבים נסע לוינה והעביר משם משלוחי נשק לארץ בתוך ארגזי סחורות שונות, לצרכי ההגנה, ומסר לאשתו שתקבל את המשלוחים שיבואו בשביל ביתמסחרו ותדע מה לעשות בהם. כמה תיבות היו חשודות בעיני מבקרי המכס בנמל חיפה וערכו חיפוש יסודי, שכתוצאה ממנו נאסרה אשתו ונפתחה חקירה נגדה, אך הודות לנתינותה האמריקנית הופסקו הפעולות נגדה והענין נשתקע.

נפטר בתל-אביב, י"ד אייר ת"ש.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 163). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/163