Volume 1

Page 234

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ועד בית-הכנסת הגדול, ועוד. מיסד ועורך הירחון "קואופרציה" ו"הלוח הקואופרטיבי" משנת 1930 (למלאות להם 10 שנים נרשם בספר הזהב ע"י ועידת ברית הפיקוח "מרכז"). כתב בחו"ל בעתונים "המליץ", "הזמן", "הד הזמן" ו"דער פריינד", ואח"כ בעתונות היומית והמקצועית בארץ על נושאים צבוריים כלליים וקואופרטיביים, וגם פרסם חוברות בעניני קואופרציה. חיבר והכין לדפוס ספר מונוגרפי על הומל היהודית. רעיתו היא העסקנית הידועה מרת דבורה כהנוביץ .

משה דוד כהן

נולד ביום כ"ו בכסלו תרמ"ז בצפת, לאביו ר' ברוך צבי הכהן ז"ל. בהיותו בן חמש, עברה משפחתו לגור בירושלים. חניך החדר. תלמוד תורה וישיבת "עץ-חיים", וישיבת "תורת-חיים". בן 17 שנה נתמנה למשגיח ומגיד שעור בישיבה הקטנה שעל יד הישיבה הגדולה "תורת-חיים", בהנהלתו של הרב רבי אברהם משה כצנלבויגין זצ"ל. בן 20 נשא לאשה את ליבה לאה, בת הרב בנימין יצחק זוסמן זצ"ל. בתקופה מסוימת שמש אחד הממונים ב"כולל רומניה".

בשנת תרע"ג עבר עם משפחתו ליפו, כמורה בכתה הגדולה בתלמוד-תורה "שערי-תורה", ומאז ועד היום הוא עוסק בהוראה במוסד זה.

ממיסדי ומנהיגי "המזרחי-הצעיר" ביפו; וממיסדי שכונת "המזרחי-הצעיר" בשכונת מונטיפיורי ליד תל-אביב. כן היה מהחברים הראשונים באגודת "בית-וגן" (בת-ים) ופעמים אחדות נבחר גם לחבר במועצת "בית וגן".

שנים אחדות שמש משגיח על הכשרות בביתהמטבחיים, מטעם ועד הקהלה העברית של יפו ות"א.

כן היה חבר בכמה מועצות של שכונת מונטיפיורי, ופעם אחת יו"ר המועצה במקום: חבר ועו התנוך, ממיסדי בית-הכנסת "המרכזי", חבר הנהלתו במשך שנים רבות ובשנה האחרונה יו"ר ההנהלה.

ממיסדי התאחדות "בני-ציון" בתל-אביב נשיאה, במשך הרבה שנים. אחר כך נשיא לשכת "משה". חבר הנהלת סניף "המזרחי" בשכונת מונטיפיורי.

בין המורים שהוגלו עם תלמידיהם לכפר-סבא בימי מלחמת העולם הראשונה היה גם ר' משה דוד הכהן, שבמצבים הקשים ביותר, בתנאים רעים ממש, המשיך להרביץ תורה לילדי ישראל הגולים, מתוך מסירות רבה. הוא גם נבחר אז לועדה שדאגה להנעלת המהגרים.

בשעת ספוח שכונת נוה-שלום לתל-אביב היה חבר ועד השכונה והשפיע בהרבה על ספוח נוהשלום לתל-אביב. כן התמסר בכל חום לבו לספוח שכונת מונטיפיורי לתל-אביב ובמסיבת לכבוד הםפוח, במעמד ראש העיר, הרבנות הראשית, ראשי המחלקות בעיריה, מוסדות, אגודות ונכבדי השכונה, נבחר לשבת בראשה, כאות הוקרה על עמלו בשטח זה. כן היה חבר הועדה, בת שלשה אנשים, שמתפקידה היה לנהל את המו"מ עם העיריה, בדבר מסירת השכונה, רכושה הצבורי, לעיריה, וסדור הפקידים והעובדים בועד השכונה.

ממיסדי "מרפאת בקור-חולים ולינת-הצדק" בת"א, וגזברה במשך שנים אחדות.

משה גרנובסקי

בן שלמה. אביו של ד"ר א. גרנובסקי, ראש הדירקטוריון של קהק"ל, ויעקב גרנובסקי מיסד ה"מכבי" ברוסיה. - נולד בי"ד תשרי תרכ"ו (1865) בעיר אומן שבאוקראינה.

נתחנך חנוך מסורתי בחדרים ובישיבות. גר זמן מה בפאלשטי, ואחרי שנולד לו בנו הבכור עבר לאודיסה, לשם הנהלת עסקי מסחר באבנים טובות.

כשפרסם י. ל. פינסקר את מחברתו נהיה לאחד מראשוני חו"צ. היה ממקורביו של י. ל. לילינבלום.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 234). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/234