Volume 11

Page 3764

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חדשים שהקלו על הסדרת מסי הפרדסנים. נסע ארבע פעמים לברית המועצות ולארצות הגוש המזרחי לצורך שיווק הפרי שם, שהכניס שלשה מליונים דולר לשנה, והשתתף בקונגרסים בינלאומיים, אזוריים ועולמיים של ארגונים לשיווק פרי הדר.

"פרדס סינדיקט" חלש (בראשית 1959) על 55% משטח הפרדסנים בישראל (70.000 מתוך 130.000 דונם). בעונת 1957/58 הכניס הפרי הישראלי 50 מליון דולר במטבע חוץ, ומזה פרדסי "פרדס סינדיקט" 27 מליון.

מאז הקמת המדינה הכניסו ההדרים כ-250 מליון דולר, מזה 150 מליון הכניסו הדרי "פרדס סינדיקט".

אינו פעיל בשום גוף ציבורי ואינו איש מפלגתי. מתמסר רק להגדיל את היצוא של הדרי ישראל.

צאצאיו ; רות אשת נתן ברנשטיין, מיוחס יורם.

אלברט ש. אסא

נולד בקושטא (תורכיה) בשנת תרל"ט (1879).

לאביו יהושע ולאמו מרקאדה. עלה לארץ בשנת תרס"ה (1905).

סוכן בתי חרשת, מהראשונים בארץ.

בשנת תרס"ט (1909) נשא לאשה את לאה בת בצלאל אברהם קמיניץ (ראה כרך א' עמוד 507).

היה ממיסדי וראשוני (15.12.1906) לשכת הבנאים החפשים "ברקאי" ביפו.

בשנת תרע"ח (1918) היה מנהל בית המסחר "מורומס" ביפו.

בשנת תרפ"ג (1923) הוזמן לצרפת כסוכן בתי חרשת, ובשנת תרפ"ה (1925) עבר למצרים.

היה פעיל בארגונים היהודים באלכסנדריה.

נפטר באלכסנדריה (מצרים), י"ח כסלו תש"ד (25.11.1953).

צאצאיו ; יהושע (סלבטור), דניאל , צילה אשת מ. מונטאנא.

ישראל נודלמן

נולד בנרובלה (רוסיה) בשנת תרמ"ז (1887).

לאביו יצחק. נתיתם מאביו בילדותו.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

בשנת 1907, בהגיעו לגיל עבודת הצבא, ברח מרוסיה ועלה לארץ-ישראל.

עבד בנגרות.

נשא לאשה את רחל בת הלל. בימי הגירוש מתל-אביב ב-1917 עבר עם משפחתו לבן-שמן ועבד שם בהתנדבות.

ממיסדי מרכז בעלי מלאכה ביפו-תל-אביב.

מראשוני הבונים ברחוב שינקין בתל-אביב.

מראשוני מיסדי "בנק למלאכה" ביסודה של התאחדות בעלי המלאכה.

נפטר בתל-אביב, י' כסלו תרפ''ט (23.11.1928) ונקבר בבית הקברות הישן בתל-אביב.

צאצאיו; יצחק, אברהם, שושנה, מרים, הלל.

אליעזר אגרנוביץ

נולד ברומני, מחוז פולטבה (רוסיה) בשנת תרכ"ד (1864).

לאביו מנחם נחום הכהן. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בשנת השש עשרה לחייו, אחרי הפוגרום שנערך ברוסיה, עבר לאמריקה ומשם לקנדה.

היה פעיל בתנועה הציונית.

בשנת 1896 ביקר בארץ ואח"כ עוד פעמים, והחליט לחסל את עסקיו ולעלות לארץ.

עלה לארץ בשנת תרס"ט (1909) מהעיר ויניפג (קנדה).

בשנת 1910 בנה את ביתו הפרטי ברחוב מנטיפיורי (מאחורי הגמנסיה הרצליה) בעבודה עברית טהורה.

היות והיה נתין בריטי, נאלץ לעזוב את הארץ בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה והגר למצרים, ובגמר המלחמה חזר לארץ.

נפטר בתל-אביב, ז' ניסן תרפ"ו (22.3.1926).

צאצאיו (מאשתו הראשונה): נחום, דוד, זלמן, רחל, רבקה. מאשתו השניה: אליעזר, תמימה.

משה ברזילי - איזנשטט

לאביו יהושע ברזילי-איזנשטט (ראה כרך א', עמוד 150) ולאמו טייבה בת ר' אליעזר פריידעס. נולד בזעטל (רוסיה) בשנת תרמ"ז (1887).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

חניך מקוה ישראל. עבד בבית מסחר "אלידע" והשתלם בהמבורג ביינות ובכלכלה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3764). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3764