Volume 11

Page 3765

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל ביסוד המכבי בירושלים, מפעילי ההגנה בירושלים.

מתפקידים הותיקים בבנק אפ''ק, מנהל סניף הבנק הלאומי בישראל (אפ"ב) בירושלים וחבר ההנהלה של הבנק האיפותיקאי בישראל. כיום, בפנסיה.

נשא לאשה את מירה בת יוסף מנחם טורנר, מלודז. היה סגן יו"ר לשכת המסחר בירושלים.

ביובל הששים שלו נטעו המושבים שבסביבות ירושלים ביחד עם מספר מידידיו, מספר גדול של עצים ביער הקהק"ל שבנוה-אילן, שע"י מעלה החמשה.

בנותיו; נעמי אשת וילי האוק (פקיד בנק הלאומי בת"א), אורה אשת ד"ר יעקב פייגנבום (ראה כרךג', עמוד .)1415

יעקב הורביץ (גורביץ)

נולד י"א שבט תרנ"ד (12.1.1897 לפי הלוח הישן) כבסרביה (אז רוסיה וכעת רומניה).

לאביו דב (נצר ממשפחת השל"ה הקדוש).

למד בישיבות טיראספול וקישינוב וגמר קורסים בניהול חשבונות.

ב-1921 נשא לאשה את בוניה בת יעקב סודיט. עבד בבנק ואח"כ היה מנהל בנק קואופרטיבי יהודי להלוואה ולחסכון ברומאנובקה שבדרום בסראביה משך 15 שנה, והיה חבר בברית הפיקוח של הקואופרציה האשראית בבסראביה.

היה פעיל מנעוריו בעבודה ציונית ובאזורו (דרום בסראביה) היה יו"ר הועדים לקרן הקיימת ולקרן היסוד והאחראי כלפי השלטונות הרומניים לפעולות הציוניות באזורו, והיה בקונגרס הציוני הי"ח בפראג.

עלה לארץ בספטמבר 1935 ונתקבל לעבודה כמנהל קופת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בע"מ ברמת גן והסביבה ועפ שינוי שם המוסד ממשיך בתפקידי כמנהל בנק הפועלים ברמת גן והסביבה (רמת יצחק). חבר פעיל בקואופרציה האשראית העובדת בישראל, חבר הועד הארצי של קרן קיימת לישראל, ממשיך מאז בואו ארצה במתן שיעור בתלמוד בצבור, כתב בשעתו בעתוני בסראביה באידית, וביחוד בעתון לעניני קואופרציה.

צאצאיו: חוה אשת חנן רינג, דב ז"ל (היה חבר ההגנה, למד רפואה, השתתף במלחמת הקוממיות ונפל בקרב על עיראק אל מנשיה, כ"ו בסלו תש''ט).

הרב יעקב חיים סופר

נולד בבגדד (עירק) בשנת תרכ"ז (1867).

לאביו ר' יצחק ברוך סופר. התחנך בבית המדרש לרבנים "מדרש בית זלכה", ויצק מים על ידי הרבנים המובהקים ר' אלישע נסים ששון ור' יחזקאל עזרא ב"ר רחמים. התפרסם כמתמיד בתורה ומכתיבת סת"ם.

באייר תרס"ד (1904) עלה לארץ והתישב בירושלים.

נתפרסם ע"י חבוריו הרבים ונחשב לאחד מגדולי רבני העיר. רבים היו מוקיריו ומעריציו.

חבוריו: ספרו החשוב ביותר הוא "כף החיים", נדפסו 8 חלקים על שו"ע או"ח, וחלק ט' - עד יו"ד נמצא בכתב יד ; "קול יעקב" - על הלכות סת"מ ירושלים, תרס"ד, תר"ע, "יגל יעקב" - דרושים על התורה, ירושלים, תרס"ו: "חוקי חיים" - כ"ח דרושים על נשואים ומילה, ירושלים, תרע"א ; "חיים עד העולם" - דקדוקים ודרוש על האגדה; ירושלים, תרפ"א. הוא גם חדושי תורה.

נפטר בירושלים. ט' סיון תרצ"ט (27.5.1939).

אביגדור קרמר

נולד בחודש שבט תרנ"ח (1898) בעיירה לנצן שבמזרח גליציה לאביו אברהם ולאמו הניה לבית ברטפלד. למד בחדר ובבית המדרש והשתלם בלימודי חול. מבחרותו היה פעיל בתנועה הציונית הדתית, עסקן קרן הקיימת בגליציה, ממיסדי המזרחי הצעיר ומעסקני ה

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3765). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3765