Volume 10

Page 3556

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשותפות עם משה טורקניץ , ואח"כ בית מסחר לנעלים. ממיסדי שכונת מרכז בעלי מלאכה והיה חבר המועצה. לקח חלק פעיל בהקמת בנין "היכל בית המלאכה" ברחוב עבודה בתל-אביב.

בניו: משה, יהודה, מרדכי.

ד"ר הדסה בימקו-רוזנזפט

נולדה בסוסנוביץ (פולין) תמוז תרע"ב (26.8.1912). לאביה צבי אריה בימקו ולאמה הנדל לבית טייטלבוים. קבלה חנוך מסורתי וסיימה את בית הספר התיכון בעיר מולדתה. עוברת היא לננסי (צרפת) ללמוד רפואת בבית הוריה, שהיה בו מזיגה בין המסורת היהודית שזורה בתרבות הכללית, חונכה לערכים אלה.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה, הוסגרה ככל יהודי סוסנוביץ לגיטו, ומשם הגלה אותה הגורל לאוישביץ מחנה ההשמדה הידוע לשמצה. בנובמבר 1944 הועברה לבלזן.

ב-15.4.1945 שוחרר מחנה בלזן ע"י הצבא הבריטי. לאשרם של נצולי המחנה, עמד בראש הצבא המשחרר, הגנרל גלין. שהיה רופא ממקצועו.

הוא מקים רשת רפואית במחנה, והיא מעמידה את עצמה לעזרתו. בכל מרצה ושארית כוחותיה היא מתמסרת להציל מצפרני המות מה שניתן להציל מרבבות יהודים כחושים ורעבים המסתובבים כצללים במחנה, שהגרמנים "הצליחו" להרוס את בריאותם. ורבים נפלו יום-יום לעיני כל.

היא מגייסת ומארגנת את הרופאים והאחיות שנשארו לפליטה במחנה ובאים לעזרת הנצרכים.

ילדים כמעט ולא נשארו לפליטה בבלזן, אך כמה חדשים לפני השחרור הובאה קבוצה של 48 ילדים מהולנד, בגיל מ-8 חדשים עד 14 שנה.

התמסרה להצלת הילדים, השקיעה מרץ רב. לקול קריאתה - נעזרה ע"י חבריה, אף שעמדו בדרכה קשיים רבים, ולשמחת כלם בוצעה המשימה.

מארגנת ומקיימת מחלקות בריאות בכל המחנות קבוצי שארית הפליטה באיזור הבריטי. נותנת יד הקמת רשת גני-ילדים ובתי ספר עבריים, שהיו לסמל ודוגמא.

באפריל 1946 היא מלוה את המשלוח הראשון של 100 ילדים (ביניהם 150 מבלזן) לארץ-ישראל. דאגה לכל צרכיהם לפני עליתם ועד לסידורם. לא עזבה אותם עד שהאחרון בהם קבל קורת-גג לראשו.

רבים מהילדים האלה, השתתפו במלחמת השחרור ובמבצע סיני, וזכו להצטיינויות והערכות. מהם משמשים כיום בתור קצינים גבוהים בצה"ל וממלאים תפקידים אחראים בחיי המדינה.

חברת הועד המרכזי של שארית הפליטה מאז השחרור ועד לחיסול המחנה. מנהלת משרד הבריאות שע"י הועד המרכזי.

בשנת 1946 נישאה ליוסף רוזנזפט , יו"ר הועד המרכזי של היהודים המשוחררים באיזור הבריטי שבגרמניה (ראה כרך ח', עמוד 3133).

פרסמה מאמרים רבים בעתונות שארית הפליטה, זכררונות מתקופת השואה, שיהיו ללא ספק תרומה ניכרת להסטוריון שיבוא לתאר את התקופה הנוראה ביותר בחיי העם יהודי.

בישראל דאגה ודואגת ומושיטה עזרה לכל קריאה ופניה מכל יוצא בלזן.

היוזמת ומגשימה בהקמת הקופה ההדדית ע"י ארגון שארית הפליטה בישראל.

יו"ר הכבוד של הקופה הנ"ל.

בנה : מנחם.

ד"ר טוביה בר-אילן (ברלין)

נולד בברלין, י"ח טבת תרע"ג (28.12.1912). לאביו הרב מאיר בר-אילן-ברלין (ראה כרך ג' עמוד 1374) ולאמו ביילה בת ר' טוביה רבינוביץ , ממאזייק (ליטא).

קיבל חינוך מסורתי, בוגר בית המדרש למורים של

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3556). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3556