Volume 10

Page 3557

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המזרחי בירושלים (1931), השתלם באינסטיטוט הפוליטכני של ברוקלין, ניו-יורק, '1915 )B.CH.E.(ד"ר לפילוסופיה (גרמניה) והאוניברסיטה העברית (1940).

עלה לארץ בשנת תרפ"ג (1923).

בשנת תרצ"ז נשא לאשה את תמימה בת שמואל ריבקוב (מניו-יורק).

עבד שנים במכון זיו ברחובות (1936-1942). היה פעיל בהגנה, מפקד מגן דוד אדום ברחובות, התגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה ועלה לדרגת מיג'ור, שירת בצה"ל כמפקד בחמ"ד (חיל מדע).

יזם והקים בארץ שלושה בתי חרושת בשטח הפלסטיקה.

יו"ר ועדת התרבות ברחובות, יו"ר מועדון העובדים המדעים של התחנה לחקר החקלאות ומכון ע"ש דניאל זיו ברחובות, מזכיר הסתדרות הכימאים רחובות, יו"ר איגוד תעשיית פלסטיקה מותזת, יו"ר בפועל - איגוד לחקר הפלסטיקה בישראל.

נשיא לשכת "השלשה" של בני-ברית בחולון. משנת 1958 מנהל כללי בפועל של האוניברסיטה "בר-אילן" (שעל שם זכר אביו ז"ל).

כתב מאמרים בשדות כימיה אורגנית, ביאו-כימיה ופלסטיקה נתפרסמו בעלונים מדעיים שונים.

צאצאיו: נפתלי, נעמה, מיכה, מאיר.

שמעון סגל

נולד בדרוהוביץ (פולוניה.) בשנת תר"ס (15.6.1900) לאביו משה (סוחר ממשפחת שוב"ים והאדמו"ר ר' אלימלך מליז'נסק) ולאמו הינדל בת ר' שמעון ויסבלום (נכד האדמו"ר מליז'נסק וחנה ויסבלום אף היא מאותה משפחת רבנים ואדמו"רים).

לאחר שלמד ב"ישיבה" למד בבית ספר כללי וסיים את בית הספר הגבוה למסחר בדרוהוביץ.

בגליציה המזרחית היה אחד ממנהיגי הנוער הציוני הכללי.

נשא לאשה את אידה בת מנחם פניג , מליסקו (גליציה) עלה לארץ בשנת 1932.

כאן המשיך בפעילותו הענפה בשורות הנוער הציוני הכללי.

נמנה על מיסדי איגוד העובדים של הציונים הכלליים. פעיל במוסדות הסתדרות הציונית הכלליים (מפלגת המרכז) וחבר ההנהלה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים.

כיום מנהל כללי של עתון "הבוקר" והאחראי לעתון.

צאצאיו: רחל, לאה, יעל.

יהודה ברוך גלדסטון (גלדשטיין)

נולד בניו-יורק (ארצות הברית בש' תר"מ (1.4.1880). לאביו יצחק מרדכי ולאמו חנה רבקה לבית זליקוביץ (שהיגרו לארצות הברית מטיקטין שבפלך לומז'ה רוסיה הלבנה).

הסבא ר' מרדכי עלה לארץ לעת זקנה, ובשנת 1897 עלו גם ההורים מארצות הברית, ועמם בנם דוד צבי גלדסטון (ראה כרך ח' עמוד 3178) והשתקעו בצפת.

קבל חנוך כללי בארצות הברית.

בשנת תר"ס (1900) עלה לארץ.

בשנת 1902 נשא לאשה את יוכבד בת ישראל גולדצוייג (נפטרה ברחובות, ד' אייר תשט"ז-15.4.1956).

היה מורה לאנגלית ובמשך שנים מזכיר ראשי במשרדי המחוז בצפת בממשלת המנדט.

במלחמת העולם הראשונה (1914-1918) סיפק ביחד עם הגב' פורד (אמריקאית, שהתגוררה בצפת), את הצרכים הסוציאליים לנתיני ארצות הברית ועזר גם בסיוע לנצרכים - נפגעי המלחמה מטעם קרנות הסעד האמריקאים.

צאצאיו: ישראל (פקיד במשרד החקלאות), יצחק ז"ל, פנינה אשת חיים פיסטר.

ישראל פרידמן

נולד בשנת תרמ"ו (5.4.1886) בקישינוב שבפלך בסראביה, אז ברוסיה.

לאביו ברוך-יעקב ולאמו חנה.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3557). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3557