Volume 13

Page 4315

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בנימין שטמפפר (צעדי)

נולד בפתח-תקוה, ט"ו שבט, תרס"ה (21.1.1905).

לאביו ר' שלמה יצחק שטמפפר (מעסקני פתח-תקוה, ראש העיר הראשון שלה, ראה כרך א', עמוד 294) ולאמו אסתר בת יחזקיהו יעקב דנציגר. קיבל חינוך מסורתי בביה''ס הדתי "נצח ישראל" במושבה, בתלמוד תורה "עץ-חיים", ובישיבת עץ חיים בירושלים. למד זמן מה באוניברסיטה העברית.

היה חבר הוועד למען הלשון בירושלים.

היה מזכיר אגודת "בני-בנימין" והיה בין היוזמים של גאולת והקמת נתניה.

שימש כמוכתר הראשון (מייצג המקום בפני השלטונות) ומזכיר הוועד של נתניה. למעשה היה ראש הוועד הראשון שלה.

כל השנים חבר ההגנה.

בימי המאורעות התגייס כשוטר מוסף.

בחוברת שפורסמה ליום 25 שנה לייסוד נתניה, פרטים אודות פעולותיו.

בפקידות - בעיריית פתח-תקוה.

צאצאיו ; אסתר אשת יוסף דור, זהבה אשת צבי בן דוב, שמעון אשר שטמפפר, אליהו שטמפפר.

פנחס ספקטור

נולד בדובוסר (רוסיה) בשנת תרמ"ח (1888). לאביו אהרן ספקטור ולאמו פרידה בת צבי יוסף חוורסטייאן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובית-ספר יהודי, ואקסטרני.

היה חבר פעיל באגודת "צעירי-ציון" ובארגונים ציויים אחרים.

בשנת תרס"ז (1907) עלה לארץ.

עבד כפועל בפתח-תקוה.

בשנת תרע"ג (1913) נשא לאשת את רבקה בת צבי הכהן שצקי-כהן (אחות ישראל שצקי-כהן ז"ל שעלה לארץ בשנת תרמ''ט-1889 ויסד בצידון טחנת קמח ושקד על פיתוח היישוב היהודי שם, בגבולה של א"י, ואח"כ מראשוני הסוחרים ביפו שהוציאו את המונופול המסחרי מידי השכנים הערבים. ראה כרך ב', עמוד 649).

התיישב במושב "עין-גנים" ליד פתח-תקוה, שימש כמוכתר המושב.

בשנות 1918-19 היה בין מייסדי ארגון השוטרים היהודים במשטרת המנדט.

משנת 1926 היה בא-כוח חברת "פרדס" בפרדסי עין גנים, ממשיך עדיין כבא-כוחם בוועדת הביקורת שלה.

היה נוטר רשמי בתחנת עין-גנים.

צאצאיו: צבי (חקלאי), אהרן (מהנדס בביהח"ר קייזרפרייזר), הלל (טייס), יעל אשת זאב ציטר, עדה אשת זאב ייבין (ארכיאולוג).

יצחק פוחס

נולד בפתח-תקוה, ה' תמוז, תרפ"ה (27.6.1925).

לאביו דוד פוחס (ממייסדי עין-גנים ליד פתח-תקוה. ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו חיה בת בן-ציון גלוזמן. למד בביה''ס העממי בעין-גנים, בוגר מחזור י"ד שעל שם "אחד העם" בפתח-תקוה (תש"א-1941).

שירת שנתיים בנוטרות ונתקבל ב-1943 לסמינריון

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4315). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4315