Volume 1

Page 267

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שנת תרפ"ו (1926). בשנה זו עלה לארץ ישראל והשתקע בירושלים. היה חזן ודרשן. ידע פרק בהלכות רפואה. בבית ספרו רפא תלמידים רבים חנם אין כסף. נפטר בירושלים בי"ט טבת תרצ''ב.

חבר שיר המתחיל "הצל יונה יחידה, מאויב חרבו הדה" (סי' אליהו נ') ונדפס בראש הספר "שירי התחיה'' לבנו ר' אהרן ששון, ח"ג, בגדאד, תרפ"ה, סי' א'.

בן-ציון וולפברג

נולד בריגא (לטביה, רוסיה), בשנת תרל"ז (1877) לאביו אליעזר , ממיסדי חדרה. למד ב"חדר" ובישיבת ר' איצלה חריף . נשא לאשה את חיה בת יוסף פנחסביץ , מראשוני פתח-תקוה ובמשך 29 שנה היה משגיח בפרדסי הבא רון בנימין רוטשילד בפתח-תקוה.

תוך עבודתו היה מקדיש מזמנו ללימוד תורה ולמעשי צדקה וחסד, ומעת שיצא לפנסיה לפני כעשר שנים התמסר לפעולות צדקה בסתר, ביחוד לעזרת לומדי-תורה, חולים ונצרכים צנועים. ביתו הפך למרכז לעבודה סוציאלית לעזרת מחוסרי לחם, אהוב הוא ומכובד על הכל ואין משיבים את פניו ריקם. בנו שלמה הוא פקיד בעירית פתח-תקוה.

בתו יהודית נשואה ליואל סימקין.

אברהם שלום (אלתר) פלדמן

נולד בפינסק, פולין-רוסיה, בשנת תר"ל (1870) לאביו ר' משה . למד ב"חדרים" ואצל אביו. כן למד את מלאכת הנגרות.

בתרמ"ו עלה ארצה עם הוריו והתישבו ביפו. עבד בנגרות במשך 20 שנה ביקב בראשון לציון, וכן עבד בנגרות בנין בבתי מקוה ישראל, פתח תקוה, עקרון וחדרה ואף בבתים הראשונים של "אחוזת בית" (שכונת תל-אביב).

היה מראשוני המתישבים בשכונת נוה צדק.

בתרנ"ד נשא את סריל בת ר' נח שרשבסקי (אחות גרשון שרשבסקי , מראשוני המתישבים בעקרון). ילדה לו שתי בנות: זהבה שנישאה ליצחק פופובסקיוחסיה מרים שנישאה למשה פרבר . היתה פעילה בעניני עזרה וצדקה (נפטרה בירושלים, ד' טבת תש''ד).

ביתו היה פתוח להכנסת אורחים חסרי מקום ללון וידו היתה פתוחה לעזור לנצרכים. ביחוד היה שוקד לעזור בעצה ובהדרכה לעולים חדשים.

נפטר בירושלים, כ"ח שבט תרפ"ט.

אלכסנדר (סנדר) כהן

נולד בירושלים, בחודש אב תרל"א (1871), לאביו ר' דוד הכהן מוילנה (מחבר הספרים "סוכת דוד" על הלכות סוכה, "עיר דוד" על הלכות פסח, "עיר דוד" על תרי"ג מצוות, והצטיין בהמצאת "פרטים" של גימטריאות לתאריכי השנים ונקרא משום כך "בעל הפרטים") ולאמו רבקה נכדת ר' דוד ילין-טביא שעלה מלומזה (אבי אביו של הפרופ' דוד ילין ). למד אצל מלמדים פרטיים בירושלים, כדרך בני טובים, ואח"כ בישיבת "עץ חיים" מפי הרב משה נחמיה כהנוב והרב יהושע בצלאל ממאלטש.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 267). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/267