Volume 1

Page 331

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר לגור לתלאביב ונבחר לסגן יו"ר חברת "פרדס" וגם לבא כח חברה זו במצרים.

פרדסו הפרטי בנס ציונה היה אחד הפרדסים היפים והגדולים והיה מפעילי מגדלי פרי הדר. יחד עם ש. טולקובסקי יסד את "מרכז פרי הדר" וגם היה ממיסדי קלוב "מגדלי הדר" בתל-אביב. מתפקידיו של המרכז הנ"ל היה להשגיח על טיב הפרי שנשלח לאנגליה, כדי לרומם את קרן פרי ההדר הארצישראלי, שירד לשפל המדרגה בימים ההם, מפני הפרי הלא טרי שהיה נשלח למדינה הנ"ל. אח"כ בנה בית חרושת מיוחד לתיבות אריזה לתפוחי זהב ופעל הרבה לפיתוח שוק ההדרים באנגליה ושפור שרותי הים הישרים.

כשנוסד המושב הדר עזר הרבה למושל זה בחומר וברוח ונבחר ליו"ר ועד המושב ועל שמו נקרא הבית הצבורי "בית אברהם".

היה ממיסדי בנק "קופת עם" וחבר המועצה של בנק זה כל הימים.

כן נבחר לבא-כח יהודי יפו לעירית יפו ובתפקידו זה עמד עד יומו האחרון.

ביום ח' אב תרצ"ב מת בגיל של 68 שנה ונקבר בתל-אביב בבית הקברות הישן.

אשתו פנינה נפטרה בתל-אביב, ז' תשרי תש"ז (2.10.46).

צאצאיו: דוד וצילה אשת ויקטור אולחובסקי (ארצות הברית).

הלל סברדלוב

בן יוסף, נולד בעיר פולוצק (רוסיה) בשנת תקצ"ז (1837). קבל חנוך מסורתי. היה בעל תפלה יודע נגן. מהראשונים ל"פועלי ציון". היה אהוב על הנוער ועסק בצרכי צבור. התפרנס מקבלנות בבנין.

בשנת 1908 עלה לארץ ועבד כצבעי.

בשעת העבודה בחו"ל שבר יד וזה הכביד כאן על עבודתו. בניו תמכו בו.

היה מופלג בתורה, צנוע וענוותן.

נפטר ביום ר אייר תרע"ז ונקבר בבית הקברות הישן בתל-אביב.

בניו הם: רפאל (מראשוני המורים ב"גמנסיה הרצליה"); דוד (מרכז לשכות העבודה שע"י הסוכנות היהודית בתל-אביב); יוסף; אהרן; רחל אשת ישראל נודלמן ; יחזקאל .

יעקב זאב וילנר

נולד בניסוויז, פלך מינסק, רוסיה, בשנת תר"ג (1843) לאביו ר' יהודה ליב . נתחנך בחדרים ובישיבות, נשא אשה ועסק במסחר משקאות בעיר-הולדתו. פעם הציתו הגויים את רוב בתי היהודים בעיירה ואז בא לידי הכרה כי לא די בהטפה של חובבי ציון לתמוך בעולים לארץ-ישראל. הוא חיסל את עסקיו ובשנת תרנ"ז עלה ארצה עם משפחתו.

שאיפתו היתה להתנחל באחת המושבות ולעבוד את האדמה, אך לא זכה להגיע לכך, כי לא בקלות מצא לו מקום מתאים ותנאים מתאימים, וכך שהה

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 331). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/331