Volume 1

Page 346

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תוך הגותו בתורה ובחכמה השתתף בקובצים ובכתבי-עת תורניים ומדעיים שונים ופרסם (בחתימות ש. ח. קוק, שחק, ש. ח. שלמה שזילי) כשלש-מאות מחקרים והערות בענפים שונים של תורה וחכמת ישראל. יזם וקבע את תכנית הספרית התורניתהמדעית על שם הרמב"ם מיסודה של קהלת תל-אביביפו.

השתתף ביסוד אגודת תורה וישיבת תל-אביב, בית המלאכה שליד הת"ת שערי תורה בנוה שלום ; ממיסדי אגודת בית וגן שבנתה את הקריה בית וגן (כיום בת-ים) מדרום ליפו ; חבר הנהלת ת"ת שערי תורה ; חבר הועד הפועל של אגודת "ידע עם". השתתף בתקופות שונות בניהול ועד הקהלת של ת"א ויפו, המרכז הארצי של המזרחי, בנק המזרחי, אשראי וחסכון של המזרחי; היה חבר ועד החינוך והועד המפקח על בתי-הספר הדתיים של הרשת הצבורית ופיקוח "המזרחי"). ניהל במשך במה שנים את לשכת העליה והעבודה של המזרחי בתל-אביב; בניהולו נוסד הגרעין הראשון של הסתד רות "הפועל המזרחי'' והוא שערך את תקנותיה הראשונות. פעל גם למען בית-הכנסת הגדול בתלאביב ומשתתף במוסדות ומפעלים שונים של תורה ומעשי-חסד.

אהרן סמסונוב

נולד בהומל, רוסיה, י' טבת תר"מ (1880), לאביו ר' אריה ליב , ממיסדי חדרה. קיבל חינוך מסורתי ב"חדר" בהומל.

בן אחת-עשרה עלה ארצה עם הוריו ועם חמשת אחיו בתרנ"א והשתכנו ב"חאן" של חדרה. שם למד עוד זמן-מה ב"חדר", שהיה באותו בנין היסטורי, ואח"כ יצא לעבודה במשק של הוריו. גדל עם גידול המושבה ופעל בחייה הצבוריים כל הימים. שנים רבות היה חבר ועד המושבה, השתתף בהקמת מוסדות המושבה והצבור החקלאי, זה שנים רבות יו"ר חברת "החקלאי" חדרה ויו"ר הסתדרות החקלאים בחדרה, חבר הנהלת חברת מיסדי חדרה בע"מ, חבר הנהלת "פרדס-חדרה" בע"מ, חבר מרכז התאחדות האכרים בארץ-ישראל, ולמעלה מעשר שנים היה חבר המועצה של הבנק המרכזי למוסדות שתופיים בע"מ.

ליובל החמשים של חדרה כתב שורת מאמרים על ימי בראשית של המושבה וכן הרצה פעמים רבות על נושא זה לפני הנוער.

יחיעם בן יוסף וייץ , שנפל חלל בשעת פעולה לעזרת המעפילים, היה חתנו.

ישראל זאב הורוביץ

נולד בטבריה, כ"ט אדר תר"מ (1880), לאביו ר' פנחס , נכדו של רבי ישראל זאב , רבה של קהלת אויהל בהונגריה, מחבר הספרים "ארץ חמדה" ו"נחלה לישראל" בדבר חיבת ארץ הקודש, שעלה ארצה והתישב בטבריה בשנת תרט"ז, מצאצאי רבי ישעיה הורוביץ בעל הספר "שני לוחות הברית" (השל"ה הקדוש) ולאמו אסתר.

בעודו נער עברו הוריו לגור בחיפה, שם למד את השפה הערבית מפי שייך אחד. בבחרותו עבר עם הוריו לירושלים, למד בישיבה, נשה אשה בהיותו בן

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 346). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/346