Volume 1

Page 527

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עם מדליה ומדים רשמיים ובימי מועד היה לובש בגדים אלה, והולך בהם לבית-הכנסת. הוא היה מכובד על היהודים ונכבדי הערבים ופקידי השלטון, וכולם חיבבוהו בשל נימוסיו ומדותיו הטובות.

נפטר בראש פנה, י"ג תשרי תרצ"ה.

צאצאיו: חנה אשת יוסף גוטפריד, מרדכי, אברהם (אגרונום, מנהל חברת "הכשרה" בע"מ, ת"א).

בנימין זאב סויצקי

נולד בסלונים, פלך גרודנה, כ"א טבת תרי"ד (1854), לאביו מאיר . למד בחדרים ובישיבות, נשא אשה, עסק במסחר ובצרכי צבור, אך לא השלים עם מצבו הטוב שם, כי עוד מנעוריו שאף להתישב בארץ-ישראל.

פעם, שנים אחדות אחרי תקופת העליה הגדולה של שנת תר"ן ("תקופת טיומקין"), כשגזירות השלטון הטורקי נגד העליה היהודית מרוסיה היו בתוקפן, עשה נסיון לעלות ארצה על אף האיסור ובא באניה לחוף יפו עם חבורת יהודים שניסו כמוהו אולי בכל זאת יצליחו. אולם איתרע מזלם ובאותו יום לא הועילה שום השתדלות מצד עסקני היהודים שביפו, שבמקרים רבים הצליחו לסדר את העלאת היהודים מהאניות, - וכולם הוכרחו לחזור באותה אניה לרוסיה.

כשהחלה תנועת ההגירה של יהודים מרוסיה להתישבות חקלאית במושבות חברת יק"א בארגנטינה, נסע גם הוא שמה במאי 1900 והתישב במושבה היהודית וירג'יניה (ליד המושבה הגדולה מוזסוויל). אך לא מצא שם מנוח לנפשו, שמשכה אותו אך ורק לארץ-ישראל.

ב-1907 עשה נסיון שני באניות מארגנטינה והפעם הצליח לעבור בשלום את בקורת החוף ביפו, נכנס ארצה, והתישב ביפו.

נשא יחד עם כל הישוב את תלאות מלחמת-העולם הראשונה. אחרי המלחמה השתתף ביסוד השכונה מאה שערים בתל-אביב.

נפטר בתל-אביב, א' אייר תרפ"ה, ונקבר בביתהעלמין הישן.

צאצאיו : דינה אשת דוברובסקי, מרדכי סויט , מאיר, עזרא, שמואל ארנון, משה, דב .

הוספות

הרב משה המאירי (אוסטרובסקי)

נפטר בירושלים, כ"ה סיון תש"ז (13.6.47) (ראה את הערך בעמוד 182)

שלום לבונסקי

נפטר בתל-אביב, כ"ט סיון תש"ז (17.6.47) (ראה את הערך בעמוד 298)

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 527). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/527