Volume 1

Page 88

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רוני בתל-אביב: הלל (המכונה "פיטר ברגסון "), מיסדו ונשיאו של הועד העברי לשחרור לאומי ושל הליגה למען ארץ-ישראל חפשית בארצות הברית: בתיה , אשת הרב יעקב כלאב, ראש ישיבת "בני עקיבא" בכפר הרא"ה; נחמה, אשת הרב בנימין ליפשיץ , רב בקהלת פרול בדרום-אפריקה; סוניה , מוסמכת הפאקולטה לחימיה של האוניברסיטה העברית, אשת נחום מאירי , מומחה לכלכלה; צלה, אשת חיים הלוי , הסטטיסטיקן של מרכז "הדסה" בירושלים.

אהרן ירמיהו קלר

נולד בצפת, ח' ניסן תרט"ו (1855), לאביו ר' יוסף סיני ולאמו מנוחה , שעלו ארצה בשנת תקצ"ו מהעיר בילגוריי פלך לובלין, פולין, ישבו בירושלים ולאחר שנים אחדות עברו לצפת.

למד בחדר ובישיבה בצפת. בן 17 נשא לאשה את שרה ליפשא בת הרב זאב רומן מבסרביה, שהביא אותה ארצה בהיותה בת שלש כשעלה עם כל משפחתו והתישבו בצפת. בן 22 יצא בשליחות הישיבות שבצפת לארצות צפון-אפריקה ושהה שם למעלה משנתים. בן 24, בשנת תרל"ט, הצטרף לחבורה הקטנה של בני צפת, שכדוגמת בני הישוב הישן שבי רושלים, מיסדי פתח-תקוה, קמו גם הם לעזוב את העיר ולהתישב על הקרקע, קנו את מחצית אדמת הכפר ג'עוני, השתכנו בחושות ערביות והחלו להיות אכרים. הנסיון ההוא נכשל בשל המחסור באמצעים ובשל הקשיים העצומים שבמפעל החלוצי וחוסר כל עזרה.

לאחר שנים מעטות קמה גאולה לאדמת "ג'עוני" כשעלו יהודים מרומניה בתרמ"ב בהנהלתו של ר' דוד שוב ויסדו את המושבה ראש-פנה. ר' אהרן ירמיהו קלר הצטרף אליהם ועזר להם בעצה ובהדרכה להכרת תנאי המקום וכמתורגמן ביניהם ובין השכנים, עבד את אדמתו בשקידה, שקד גם ללמוד תורה ולעסוק במצוות, וביחוד חיבב את המצוות התלויות בארץ. בגלל חיבתו למרחב שדה עזב את הצפיפות של בתי המושבה והוא ושכנו ר' אהרן פיינשטיין בנו את בתיהם במדרון ההר, במרחב. גנבים בידואים ופלחים מהכפר הסמוך היו פוקדים אותו לעתים קרובות בלילות לשם שוד וביזה והיה עליו לעמוד יחידי על משמר נפשות ביתו ורכושו. פעם, בהאבקו עת גנב בלילה, נדקר כעשר דקירות בגבו ושכב אח"כ כשנה עד שהחלים.

שקד על שמירת נקיון המערה של קבר חוני המעגל בין הכפרים ג'עוני ופרעם, שבשנות בצורת באים אליה יהודים וערבים להתפלל על הגשמים, ואף קבע לה דלת ומנעול ובזה קבע את חזקת היהודים על המקום הקדוש.

ברוב שנותיו היה חבר ועד המושבה, גבאי בית הכנסת ובשנותיו האחרונות היה ראש חברה. קדישא. גם מצות הכנסת אורחים קיים בהרחבה והחזיק בביתו מלון חנם לעוברי-דרך עניים. את שנותיו האחרונות בילה בתורה ובמעשים טובים, והגיע לשיבה טובה עד 88 שנה וזכה לארבעה דורות מצאצאיו בעבודה ובהוראה במקומות שונים בארץ.

חיים קלר, מורה בבית ספר לבנים בת"א, הוא אחד מבניו.

נפטר בראש פנה, י"ח טבת תש"ג.

הרב אברהם צבי פינחס

נולד באחוזת אביו נובידבור ליד גרודנה, ח' אדר תרכ"ד (1864), לאביו ר' יצחק אייזיק, נינם של ר' יצחק אייזיק אליאשברג ושל הרב הצדיק ר' אברהם מבאקשט. למד בישיבות גרודנה, רוזינוי, איישישוק ואצל הנצי"ב בוולוזין והגאון ר' חיים מבריסק . שקד על לימודיו שמונה-עשרה שעות ביום כעשר שנים רצופות. הוסמך לרבנות בגיל צעיר. נשא את חיה גיטל נכדת הגביר הנדיב ר' שרגא פייבל קרשט , פרנס קהלת ביאליסטוק (בת בנו הגאון ר' יצחק משה שנפטר בגיל צעיר תוך למדו תורה), מגזע רבנים והשל"ה הקדוש (מצאצאיו השתתפו ביסוד פתח-תקוה והישוב העברי ביפו).

בתרמ"ח נתקבל לרב בעיר קופציובה, בתרס"א נבחר לרב בעיר סערהייא (בה ישב על כסא הרבנות אחיו של הגר"א מוילנה ואף הגר"א עצמו ישב בה

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 88). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/88