Volume 10

Page 3592

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רית ספרות ופילוסופיה. המשיך לימודיו בישיבות והוסמך לרבנות.

בהמשך עבודתו הספרותית כתב ופרסם מסות ספרותיות ומדעיות-תורניות; פרסם שירים מקוריים ותרגומים משירת העולם בבימות שונות: "מאזנים", דבר", "הפועל-הצעיר", "חרות", "על-המשמר" ועוד. כתב מאמרים באידיש שנתפרסמו ב"דער אמריקאנער", "קענעדער אדלער" ו"יידישע צייטונג" (המופיע בארץ).

הכין ספר גדול על: ניבי המשנה וצרופי הלשון, החשובים להתפתחות השפה. ערך כמה ספרים, ביניהם כפר "צפונות הרוגאצ'ובי" מאת הרב משה גרוסברג. אחותו: רות קופל (בוגרת האוניברסיטה העברית, ומוסמכת האוניברסיטה סורבון שבפריז במקצועות הספרות והפילולוגיה; עובדת משרד החוץ. תרגמה משירי אחיה לצרפתית).

יצחק בוכמן

נולד בעיירה קלינקוביצי, פלך מינסק, מחוז רצ'יצ'ה (רוסיה), י"ב אב תרמ"ג (1883).

לאביו משה ליב ולאמו רישה דבורה בת יצחק פלוטקין. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה סוחר יערות.

חבר באגודת "חובבי-ציון" בעירו.

בשנת 1913 נשא לאשה את שרה בילה בת דוד איזיק בוכמן (קרובת משפחה).

עלה לארץ 23 לאוגוסט 1925.

עבד כפועל בעבודות שונות.

פיתח עסקי שקים ריקים עבור התעשיה.

בשנת 1947 הקים בגבעתיים ביח"ר לטקסטיל "בוכמן בע"מ".

פעיל בהסתדרות הציונים הכלליים.

צאצאיו: אסתר אשת שמואל שטנג, מרדכי, עוזיאלה אשת עמוס כוכבי.

יצחק פולישוק

נולד בתל-אביב, כ"ב תשרי תרע"ד, (23.10.1913).

לאביו אשר פולישוק (ראה בכך ט', עמוד 3386) ולאמו מרים בת יצחק חיים ליכטנשטיין. קבל חינוך כללי בגמנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב, ככפר ילדים בעמק יזרעאל ובמקוה ישראל.

בשנת 1938 נשא לאשה את פנינה בת רוזה ונתן שינקר. חבר ההגנה כל השנים, בנוטרות היה אחראי על הנוטרים בגבעת-עדה (1936-38).

שירת בצבא הבריטי קרוב ל-6 שנים בחיל ההנדסה, ביחידת ציוד מכני כבד.

נפצע (26.6.48) בעסקו בעבודות בטחון.

לאחר מלחמת העולם השניה, ארגן והקים קואופרטיבים של חילים משוחררים מיחידתו בצבא הבריטי, לעבוד טרקטורים וציוד מכני אחר.

בעל בית מלאכה לאמנות בעץ.

בתו: נורית.

דוד ארליך

נולד בכפר טלמזה (בסרביה) בשנת תרנ"ח (1898).

לאביו ר' שלמה ארליך (סוחר יערות בן תורה וירא שמים ובעל צדקה מובהק) ולאמו פרומה בת יעקב סברדליק. קבל חינוך בחדר וגמר בית ספר למסחר.

היה פעיל כחבר ב"צעירי ציון".

בסוף מלחמת העולם הראשונה התגייס לצבא האדום ולחם נגד צבא הלבנים של פטלורה, רנגל ודניקין. בשנת 1919 עזב את הצבא וחזר לבסרביה.

בשנת 1920 הצטרף ל"החלוץ", נסע לקושתא וקיבל שם הכשרה חקלאית במסילה החדשה.

הגיע לארץ זמן קצר לפני מאורעות מאי 1921.

בעת ההתנפלות על בית החלוץ ביפו, הצטרף למגי

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3592). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3592