Volume 11

Page 3706

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1911 הצטרף להאחים ברונפמן - גיסיו, בתעשית הויסקי העולמי.

היה חבר מועצת החנוך היהודי בווינפעג ופעיל במוסדות צבוריים שונים.

חבר המועצה של איחוד תלמודי-תורה במונטריאל.

חבר בני-ברית, לשכת "גאולה" חבר מועצת ידידי האוניברסיטה העברית בירושלים, חבר ידידי האוניברסיטה בר-אילן בתל-אביב, חבר ידידי ישיבה אוניברסיטה בניו-יורק, וחבר ידידי הטכניון בחיפה.

מיסד ונשיא "הועד להכשרת והכנת חקלאים צעירים לישראל, שכמה מאות מהם נשלחו לישראל. אחד מהם, גדליה ויסמן . חניך האוניברסיטה מאגיל. נתמנה לפרופסור בטכניון בחיפה.

חבר הבנאים החופשים סן-ז'ורג' ניו-ברונסביק, חבר הקלוב מונטיפיורי ונשיא - לכל החיים של בתי החולים היהודים במונטריאל, וכן של בית החולים הופ.

נשיא אגודת גמילות חסדים, ונשיא מושב זקנים מיוחד לפליטים ידועים בעסקנותם בחו"ל.

משתייר לבית הכנסת "שער שמים".

מיסד ונשיא חברת "קנפל" (קנדיין ישראל טריידינג קומפני) להפצת תוצרת ישראל.

מיסד ונשיא חברת "יהלום" להפצת יהלומים מעובדים מישראל בחו"ל. במטרה - להרבות בעבודה לפועלי תעשיית היהלומים בישראל.

נותן יד לכל מה שנוצר במפעלים ותעשיות בישראל להפצתם בחו"ל.

רוב זמנו מקדיש יום-יום לצבור בקנדה בכלל ולעניני ישראל בפרט.

רכש קרקעות ובתים בירושלים ואשקלון ועזר לקרוביו להסתדר.

באוגוסט 1960 תרם לבית ספר "עמל" ת"א מכונת דפוס "אופסט'" וכל חלקיו לזכר בנו יחיאל מנדל זל. צאצאיו ; ארנולד הרולד (אהרן צבי ראה בכרך זה), יחיאל מנדל ז"ל (אלסווד מעלור), מרים (ג'וי ) אשת ד"ר סמואל (שמואל) רולאנד (מנתח אורלוגיסט בקליפורניה). (ילדיהם : אלכסה (אלכסנדריה), אהרן מלור, יוספה, טוביה (טוביאס).

חיים לוי הלוי

נולד ביפו, ג' אב תרנ"ד (1894).

לאביו הרב יוסף צבי הלוי (ר"ב במשרד הרבנות יפו-ת"א. ראה כרך א'. עמוד 354) ולאמו הינדה אילה בת הרב נפתלי הרץ הלוי (רבה הראשון של יפו. ראה כרך א', עמוד 102).

קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה שערי תורה ביפו ותיכוני.

היה מראשוני מיסדי המכבי ביפו. מעמל וחבר הועד שלו.

מראשוני מתישבי שכונת אחוזת בית (היא תלאביב).

בין פעילי הלוחמים נגד המסיון ביפו. מראשוני ופעילי ההגנה ביפו-ת"א. עזר לנילי במלחמת העולם הראשונה.

נשא לאשה את לוני לבית גולומב (נפטרה בכפר סבא, טבת תרע"ו).

פעל בבית לעזרת הפליטים שגורשו מיפו ותל-אביב. היה מפעילי מטבח אחוד. ובתי התה ביפו ובתל-אביב, לעזרת המגורשים לחו"ל.

נהרג בכפר סבא מהפצצה מאוירון בריסי במלחמת העולם השניה, י"ח כסלו תרע"ו (25.11.1915).

בתו: מלכה אשת יהושע קצנברג (רמת-גן).

נכדיו: חיים דוד,ענת. אחיו :שמואל הלוי (מפעילי המחתרת. ראה כרך י', עמוד 3538).

שלמה שמגר (שמואלביץ)

נולד בברלין (גרמניה), ט' חשון תרפ"ד (19.10.1923). לאביו ראובן שמואלביץ (מצאצאי ר' משה שמולעוויטש, בעל "יד משה") ולאמו סופיה בת הרב שלמה אליהו כהן. קיבל חנוך מסורתי, כללי בגרמניה, בארץ ובפורטוגל.

בשנת 1933 עלה לארץ.

בשנות 1941-44 מזכיר הפדרציה הציונית ונציג הנהלת הסוכנות ומוסדות יהודים אחרים בפורטוגל.

בשנות 1944-48 חברת מערכת "הבקר".

בשנת 1945 נשא לאשה את חיה בת יהודה כהן. בשנות 1948-50 חבר צ"הל (מודיעין).

עורך "הבולאי העברי" 1952-58.

יו"ר התאחדות אגודת הכולאים בישראל.

יו"ר סקצית מבקרי הקולנוע ליד אגודת העתונאים בישראל.

בשנת 1958 מזכיר ועד אגודת העתונאים.

בשנות 1958-59 כתב "ידיעות אחרונות" בלונדון.

חבר הועד המארגן של "תכיל" - תערוכת-הבולים הבינלאומיים בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3706). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3706