Volume 11

Page 3741

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המשיך לשרת תחת אלוף פקוד הצפון משה כרמל, בתור קצין מנהלה פקודי ואחרי כן כמפקד מחוז הגליל ועלה לדרגת סגן אלוף.

השתחרר מצה"ל ביולי 1950.

חבר במועצה הארצית ובהנהלה של אירגון חברי ההגנה.

עובד בכיר בחברה לעבודת חוץ של "סולל בונה".

בניו: רן, אהוד.

יוסף ברמן

נולד בחודש אייר תרנ"ט (24.4.1899) בסטולין, פלך מינסק, רוסיה הלבנה.

לאביו נחום ולאמו שרה פרל בת ר' יעקב הירש. בן חצי שנה נתיתם מאביו ועד גיל 12 גדל בבית אמו ואביו-חורגו. אח''כ עבר אל אחד מקרוביו בביאליסטוק. שם המשיך ללמוד תלמוד ויתר לימודי היהדות ונתחנך לאורח-חיים יהודי מסורתי ולמידות טובות. בגיל צעיר התחיל לעבוד כפקיד-עוזר במסחר של דודו ונתחנ לחיי המשעה והשתלם בידיעות הנחוצות לכך, וכן בספרות העברית והאידית.

בשנת 1925 היגר לקנדה. התחיל לעבוד בתור פקיד מסחרי, וב-1928 יסד במונטריאל בית-מלאכה לסריגה The Berm on Knitting Milsשהודות לכושרו ולשקידתו התפתח במשך הזמן לתעשיה גדולה ונתרחב במפעלים נוספים. כמו כן שלח ידו בעסקי נכסי דלא ניידי ובנה גושים של בתי מגורים ומרכזי מלאכה ומסחר במונטריאל ובערים אחרות בקנדה.

בשנת 1928 נשא לאשה את יהודית בת מרון בלום. עם היותו איש העסקים הגדולים הנו גם איש תרבות ישראל ואחד מגדולי פעיליה ותומכיה. שימש במשך שנים רבות נשיא רשת בתי-הספר היהודיים במונטריאל וכעת נשיא-הכבוד שלה.

כנשיא הספריה העממית היהודית העלה אותה לרמה גבוהה, וכן תומך הוא ביד רחבה במפעלי תורה ותרבות וספרות בקנדה, בארה"ב ובישראל, ולא מעטים אנשי הרוח שהודות לעזרתו ולעידודו נתאפשר להם ליצור ולפעול, וכל זה לא רק מתוך נדבנות, אלא גם מתוך בקיאות והבנה והערכה נכונה. תומך במפעלי העזרה לישראל וגם ביקר כמה פעמים בארץ והשקיע בה מהונו.

בשנת 1959 ביקר בהודו ובמזרח הרחוק והכין ספר ממה שראו עיניו.

צאצאיו : שרה פרל אשת שאול לייטר, נחום ברמן (מהנדס).

צבי עקרוני (אקרמן)

נולד בפלשטי (בסרביה) בשנת תרע"א (19.9.1911). לאביו חיים אקרמן ולאמו מלכה. קבל חנוך תיכוני ותורני.

עסק כעתונאי. היה מזכיר כללי של ההסתדרות הציונית במחוז בלצי (בסרביה), ומנהל הלשכה האזורית של הקרן הקימת לישראל במחוז הנ"ל, הועד המרכזי של הסתדרות "צעירי-ציון" בבסרביה וברומניה.

היה חבר הועד המרכזי של "החלוץ" בבסרביה, חבר היה עורך העתון "ערד אוו ארבעט" בקישינוב, חבר המערכת "פרייהייט" בצרנוביץ ו"אונזער צייט" בקישינוב.

פרסם שירים וסיפורים באידיש בעתונים : "אונזער צייט" ו"ערד און ארבעט" בקישינוב, "פרייהייט" בצרנוביץ, "פארן אידישן קינד" בקישינוב, "אידישער אלמאנאך גרויסרומעניען" בבוקרסט ועוד.

בשנת 1933 עלה לארץ.

באותה שנה נשא לאשה את צפורה בת קופל דיין. היה מזכיר ועד השקל הציוני בת"א, מזכיר אירגון יוצאי בסרביה בא"י וחבר הנהלת הבנק "קרדיט הדדי" בת"א.

חבר מועצת המחוז של מפא"י בת"א, חבר מזכירות סניף ב' של מפא"י בת"א, יו"ר ועד מעונות עובדים ח' בצפון ת"א.

ציר נבחר לועידת מפא"י.

היה מפקד עמדה בהגנה משנת 1937.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3741). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3741