Volume 11

Page 3757

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קבל חנוך מסורתי.

היה מזכיר "חובבי ציון" בניזין יחד עם א. צ. חרלפ .

עלה לארץ בשנת תרנ"א (1891), אחרי שידידו אפרים צבי חרלפ' עלה לארץ (ראה כרך א', עמוד 96).

השתתף בגאולת קרקעות ברחובות והיה מפעילי המושבה.

נהרג בנפלו מסוסו בעצם עבודתו, ביום כ"ז ניסן תרנ"א (אפריל 1891) ונקבר ברחובות (הקבר הראשון במושבה).

גיטה דוניה - ויצמן

נולדה במוטילה ליד פינסק (רוסיה) בשנת תרל"ז (18.7.1887).

לאביה עוזר ויצמן (סוחר יערות, מחסידי סטולין ועסקן) ולאמה רחל לאה בת מיכאל צ'מרינסקי (ממשפחת תלמידי חכמים נודעים).

אחותו של פרופ' חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל.

קבלה חנוך מסורתי וכללי. חנוך מוזיקלי קבלה בוארשה ובקיוב. ב-1894 גרה כל המשפחה בפינסק כדי לאפשר את ההשכלה לילדים.

בשנת 1911 עלתה לארץ.

בשנת 1918 נישאה למהנדס טוביה דוניה (ראה כרך ד, עמוד 1920).

כל חייה קודש לעבודה צבורית.

בשנת 1924 היא מיסדת יחד עם גב קרוגליאקוב א. קליין והזמר פרידמן-לבוב את בית הספר למוסיקה. ובשנת 1934 הפך בית הספר ל"מכון למוסיקה", הנקרא על שמה "קונסרבטוריון דוניה-ויצמן" בחיפה.

חנכה דור שלם של מוסיקאים בארץ.

בין תלמידיה שהתפרסמו בעולם הרחב, יש לציין את הכנרים :צבי צייטלון ויצחק גיטליס . והפסנטרנים : דוד בר-אילן,יהלי וגמן ועמי אלוני. בנותיה : רנה אשת מר אללראד (ברודזיה), מיכל אשת (שמואל) מילה ברנר (רב חובל).

יוסף נחמיאס

נולד בירושלים, י"ח אדר תרע"ב (7.3.1912).

לאביו שאול נחמיאס ולאמו ויקטוריה בת משה סבאג'. קבל חינוך תיכוני בירושלים. עם גמר למודיו התיכונים עבד ב"איגוד א"י בע"מ" עד התגייסותו לצבא הבריטי בשנת 1940.

עם שחרורו מן הצבא (1946) הצטרף אל חבר עובדי המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים.

משנת 1948 שימש סגן המפקח הכללי של משטרת ישראל.

בשנת 1949 נשא לאשה את יהודית בת חיים בקר .

בשנת 1953 עבר למשרד הבטחון. תחילה שימש משנה למנהל הכללי, ואחר כך - כראש משלחת משרד הבטחון בפריז (1954-57).

אח"כ נתמנה לסגן מנהל כללי של משרד החוץ.

קבל תואר "קצין לגיון הכבוד הצרפתי".

כל השנים היה חבר ההגנה. שירת ביחידות העבריות בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה.

בשנת 1958 נתמנה להמפקח הכללי של משטרת ישראל, בה הצליח להכניס סדרים למופת.

צאצאיו : יורם, יאיר, רות .

שניאור זלמן בריס

נולד בצפת, כ"ח תמוז תרנ"ד (1894).

לאביו ר' אהרן שמואל בריס (ראה כרך ה', עמוד 2320) ולאמו מלכה יהודית בת ר' יצחק לובין .

קבל חנוך תורני בישיבת רידב"ז ובחתם סופר בצפת.

נשא לאשה את הניה בת ר' אליעזר אורבוך - ברס לואר .

לפני מלחמת העולם הראשונה גורש למצרים.

מעסקני "עזרת הגליל" (מהמיסדים) והפועל המזרחי בניו-יורק.

צאצאיו: משה יהודה, שרה פרידה אשת צבי אריה טרטנר, לאה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3757). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3757