Volume 11

Page 3777

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חנוכה תשכ"א, בהגיעו לגיל 70 שנה, בספר הזהב של הקהק"ל.

תרם סכומים ניכרים לבנין הארץ ולהגנה.

עסקן קמחא דפסחא, גמילות חסדים וכו'.

בנותיו; הדסה, מלכה אשת יוסף מלר.

ד"ר אליהו אליעזר שאול כהן (הכהן)

היה ידוע בשם: ד"ר אליאס כהן.

נולד בירושלים בשנת תרכ"ד (1862).

לאביו מיכל הכהן (אחד משבעת מיסדי השכונה הראשונה מחוץ לחומת ירושלים "נחלת שבעה". ראה כרך א', עמוד 373) ולאמו ליבה דבורה בת שאול קצורין (שעלה מאנגליה בראשית המאה הי"ט).

קבל חינור מסורתי בחדר.

בן 13 עבר לביהי'ס מקוה ישראל, אח"כ למד באוניברסיטה באיידלברג (גרמניה) וגמר רופא מדיציני, בשנת תרנ"ו (1896) חזר לארץ ועבד בתור רופא בעזה.

בתרנ"ז (1897) נשא לאשה את שרה לבית ליאון. עבר לירושלים ועבד זמן קצר כרופא בבית החולים "בקור חולים" ואח"כ עבר למושבה "יסוד המעלה", והיה שם רופא הגליל העליון - עד שנת 1914, ומשם עבר לפתח-תקוה.

בימים ההם סבלו המתישבים הראשונים והפועלים מקדחת, ממחלות עינים וכו'. והוא עשה רבית למען בריאות המתישבים.

נפטר בפתח-תקוה, ט, אב תרפ"ו (20.7.1926).

צאצאיו; ד"ר נפתלי (רופא בשרנביל - צרפת), בן-ציון (ת"א), נתן, יוסף.

אליהו כרמל (קרמר)

נולד בנובוגרד - וולנסק (זוועהיל - (רוסיה) בשנת תרפ"א (16.6.1921).

לאביו משה קרמר (בן למשפחה ציונית) ולאמו זהבה בת אליהו ברך (ממשפחת המשורר ח. נ. ביאליק).

בוגר הגמנסיה העברית רחביה בירושלים. למד מדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים, והשתלם בביה"ס להדרכה שליד הבי. בי. סי. בלונדון.

עלה לארץ בשנת 1925.

היה פעיל בארגוני הנוער בארץ.

נשא לאשה את ראובנה בת משה גולדנברג, מראשוני בוני המושבה חדרה (היום - עיריה). (ראה כרך ג', עמוד 1477).

חבר ההנהגה הראשית של הסתדרות הצופים העברים.

חבר ההגנה.

נלחם בשורות הבריגדה היהודית בחזית איטליה ב מלחמת העולם השניה. אחר שחזר משרותו, נכנם לרדיו המנדאטורי בתפקיד קריין, אח"כ נעשה גם עורך תכניות. היה בין עובדי השירות שנשארו לשמור על תחנת השידור הירושלמית בימי המצור, ואח"כ נעשה הממונה על התחנה.

שימש מזכיר עובדי המדינה בירושלים.

עורך תכניות רדיו, אחראי לתבניות הסברה, מדע וחינוך בשירות השדור "קול ישראל".

לקח חלק פעיל בהכנת התכניות ברדיו: "בעד נגד", "שולחן עגול", "רצונך לדעת ? - בבקשה !'' ו"רבותי, העתונות" וכו'. הצליח להשפיע על הפרופסורים באוניברסיטה ועוד, שהשתתפו בתכנית פ"רצונך לדעת" ? - בבקשה !" לקהל הרחב שומע הרדיו.

בשנת תשכ'יא ערך את הספר "אישים בישראל" (334 עמודים).

בנותיו: טל, איה.

דוד ליפר

נולד ברדימנו (פולין) בשנת תר"ס (3.4.1900).

לאביו יהודה הלוי ליפר ולאמו חיה רחל בת עקיבא באל. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

המשיך בלימודיו בוינה (אוסטריה) בשנת 1914.

בוינה עסק במסחר עורות.

בשנת 1939 ירד לקנדה והחל לעסוק בתעשיית גרביים.

נשא לאשה את בלה (ברתה) בת אנשל אייכנבוים. כל השנים פעל למען המוסדות הציוניים. תרם והתרים לקהק"ל, המגבית המאוחדת, הבונד וכו'.

רכש שטחי קרקע באשקלון, ומניות בעסקי מדינת ישראל.

עסקן צבורי בבני-ברית, ההסתדרות הציונית, בית הכנסת "שערי שמים" ועוד.

בניו: שלום מרדכי (פרידריך) ז"ל, חיים ירחמיאל (צ'ארלס ראלף), שמאי יהושע (ג'והן סטיפאן).

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3777). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3777