Volume 11

Page 3793

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נולד 20.1.1906. (כ"ג טבת תרס"ו), עלה לקנדה בשנת 1921. נשא לאשה את פרידה (פריידל) בת אברהם כהן . צאצאיו : דוד זאב, ריצרד יוסף, סטיבן (זליג צבי) ג'ויס (שושנה פייגה). האח הבכור היימן, שעלה הראשון לקנדה בשנת 1918 הקים תעשיה לתפירת בגדים ובעיקר לנשים. במשך כמה שנים הצליח להעביר את בני משפחתו לקנדה, והם הצטרפו לעבוד עמו בתעשיה הקטנה שהקים. הם היו מנוסים ברוסיה בייצוא סחורות שונות מלוצק לפינסק ועד הגבול הגרמני, ואת הנסיון הזה, הנהיגו גם במונטריאל. הם החלו להכין סחורות ייצוא מחוץ למונטריאל ובמשך השנים פיתחו תעשיה גדולה. האב שהגיע לגיל 90 הכין צוואה ובה דרש מבניו לחיות בשלום ולעבוד ביחד כל השנים. שהרמוניה ואחדות ישרור ביניהם. הבנים שומרים עד היום לצוואתו של האב והם דוגמא נאה למשפחות רבות בקנדה. הם הצליחו להגיע לגדולי בעלי תעשית בגדי נשים בקנדה. הם נחשבים כיום לראשוני מקימי התעשיה הנ"ל בקנדה, ורבים מבעלי תעשיה חדשים לבגדי נשים, היו תלמידיהם - שלמדו ועבדו בבית החרשת שלהם.

נולד ז' אייר תרס"ט (28.4.1909). עלה לקנדה בשנת 1924. נשא לאשה את חנה בת יונה קורנפלד . צאצאיו: שושנה, רחל, משה . מחוץ לביהח"ר, יסדו האחים יוליום והרי פירמה בשם "האחים דקלבוים" והאחים ויקטור ואברהם יסדו פירמה בשם "דקלבוים אינקורפורייטער דרעס מאנופעקטשוריג", וכל בני המשפחה שותפים בעסקים אלה, תעשיה ומסחר בבגדי נשים. ויקטור ויוליוס בקרו בפעם הראשונה בארץ בשנת 1934. לפי עצת הגב' רחל ינאית-בן-צבי, תרמו אז מספר בהמות למשק "רמת-רחל". פעילים בחברת "קנפל" להפצת תוצרת ישראל בקנדה, וכן בחברת "יהלום", להפצת יהלומים מעובדים מישראל. האח ויקטור נחשב לעסקן המשפחה בעבודה צבורית. השקיעו סכומים ניכרים בישראל. פעלו רבות להפצת מניות חברת "נחשון" של ההסתדרות. עזרו רבות לביסוס וקיום הקונגרס היהודי הקנדי.

אלטר (אברהם חיים) דיסקין

נולד בירושלים, בשנת תרמ"ד (1884). לאביו ר' משה יהושע אנובר-דיסקין (ממשפחת בעל "משכיל לאיתן". ממיסדי "מאה שערים" בירושלים) ולאמו שרה . קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה "עץ חיים", וחינוך כללי ביה"ס למל בירושלים. נשא לאשה את פרומה רייזל (פאני) בת שמעון נצלר. עבד אצל חלוץ הקומיסיונרים היהודים בארץ, זאב (וילהלם) גרוס (ראה כרך א'. עמוד 325) ובגמר מלחמת העולם הראשונה יסד יחד עם שני חבריו (מרדכי כספי ושמעון קפלן ), מפקידי הפירמה גרוס , את הפירמה "כספי, דיסקין וקפלן", שהתפתחה לאחת הסוכנויות הגדולות בארץ לאיספורט, אכספורט וביטוח. היה אהוב על השכנים הערבים והביא תועלת רבה בקשריו עמהם, בגאולת קרקעות ובהשקטת הרוחות. נפטר בירושלים, בשנת תרצ"ט (1939). צאצאיו: שמעון, משה, שרה אשת נחום סנפירי (ירושלים).

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3793). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3793