Volume 11

Page 3806

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

of B'nai B'rith, 1952. Clubs: Standard; Ravisloe Country - both of Chicago; Cosmos, Wash.; Highland Country, Omaha. Ex Chairman of B'nai B'rith International .(1953-1959)Council, Honourary President of North American B'nai B'rith.

Personal Consultant to President Dwight Eisenhower, United Nations Delegate, and lawyer.

M. Klutznick is a dynamic speaker and personality. His recent election as National President of The American Friends of the Hebrew University crowns his work in scores of movements in many countries. An international town planner, he has been commissioned by to Israel Government to build a seaport city for a population of 150,000 near biblical "Ashdod".

He is a Governor of the Hebrew University and was described in the book "Organization Man" as the epitome of communal leadership.

אחרי שמר קנדי נבחר (1961) לנשיא ארצות הברית, בחר בו לחבר המשלחת האמריקאית באו"ם.

הוא בעל לב יהודי חם. לא נתן דריסת רגל בבניברית למגמות התבוללות ועוזר למדינת ישראל בכל הזדמנות צאצאיו: בטילו, רישרד ז''ל, טומאס, ג'ימס, רוברט, סמואל.

ג'ק פדואה

נולד בלונדון אנגליה, י"ח ניסן תרע"ו (21.4.1916). לאביו פנחס (פאול. ממשפחת רבנים מאוקראינה, בעל בית-חרושת לנייר באנגליה) - ולאמו דבורה בת ר' לייב טברסקי (ממשפחת הרבי מגונוסטייפולה) עבר את שלבי החינוך היהודי והכללי כבן למשפחת אמידה ומושרשת בחיי היהדות וספג רגשי ציונות פעילה מהאישים הציוניים שהיו אורחים קבועים בבית הוריו (ז'בוטינסקי, מאיר גרוסמן, ועוד), וביחוד הושפע מז'בוטינסקי , שהיה ידיד-נעורים של המשפחה.

ב-1936, כשהשתוללו מהומות ערביות בארץ-ישראל ופוגרומים זעירים בפולין, וג'ק הצעיר ביקש איזה שטח-פעולה בשרות עמו, נענה להצעת יעקב לנדאו (מיסדה ומנהלה של "הסוכנות הטלגרפית היהודית", יט"א) להספח לשרות-המודיעין של עמו וקיבל במרכז הלונדוני של יט"א תפקיד בתור מקבל הידיעות-הטלפוניות מירושלים ומווארשה על המתרחש בשתי החזיתות הללו של מלחמת עם ישראל על קיומו, ושרות זה העסיק אותו יומם ולילה בקליטת ידיעות על הריגת יהודים בשתי הארצות. אך לידיעות כאלה מארץ-ישראל התיחס בקרירות - ואילו כשבאו מפולין הרתיחו אך, זעמו, ושביקש פעם מז'בוטינסקי הסבר להבדל זה, הסביר לו הלה שבנוגע לארץ-ישראל מרגיש הוא אף שלא בהברה, כי זוהי מלחמה בין שני עמים, ובודאי גמלו היהודים בתשלומי כפל לפוגעים בהם, ואילו בגלות זהו סבל חד-צדדי של יהודים חסרי אונים.

סמוך לפני מלחמת-העולם הסתננן לגרמניה הנאצית בעזרת דרכונו הבריטי, בראש חבורת צעירים יהודים מה"איסט-אנד" הלונדוני, ובמשך שבועות אחדים עסקו במיבצע מתוכנן להברחת יהודים מגרמניה החוצה.

בראשית מלחמת-העולם התגייס לצבא הבריטי, וכשוחרר בחורף 1940 בגלל הסטננות כרונית קשה וה רופא הצבאי יעץ לו לעבור לארץ חמה, והציע לו את מצרים, בחר הוא בארץ-ישראל. ובהיותו שולט באנגלית וגרמנית וצרפתית, ובהעלימו את מוצאו היהודי, ובעשותו רושם טוב באישיותו ובהליכותיו הג'נטלמניות, קיבלהו מטה האינטליג'נס הבריטי לשרות בארץ. בשנות-המלחמה הביא תועלת מרובה נגד האויב הנאצי ובעלי בריתו, אך בשנים שלאחר מלחמת העולם, כשהאינטליג'נס היה עסוק בעיקר במלחמה באויב הפנימי, בתנועת המרי היהודי, העדיף את נאמנותו לעמו, ועשרות "חשודים", שהא-נטליג'נס החליט לעצרם, ניצלו ממעצר הודות לפתקים מסתוריים שהגיעו לבתיהם כ-24 שעות לפני המועד שנקבע למעצרם.

נשא לאשה את שולמית בת יוסף גולדברג (גיסתו של אורי קיסרי) .

סמוך לפני החלטת האו"ם על יסוד מדינה יהודית, כשגברו פעולות המרי היהודי נגד השלטון הבריטי, סוף-סוף ראה שרות הבטהון הבריטי יסוד מספיק לשים ידו על "סוכן האויב" ושלח לעצור את פדואה. אך עד כמה לא היו ידיעותיו מספיקות, מוכח מהעובדה, ששלושה מקורות של שרות הבטחון יחסו לו שייכות לשלשה אירגונים שונים: "להגנה", לאצ"ל וללח"י. ברם כעבור שבועות מספר שוחרר.

במלחמת הקוממיות שרת את מאמץ המלחמה של עם ישראל, ואחרי המלחמה החל גם אביו להתענין בארץ ולהשקיע הון בפיתוחה. אף הוא עצמו השקיע

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3806). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3806