Volume 11

Page 3857

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה, מושלם בכל המידות הטובות. צנוע ונחבא אל הכלים.

נפטר בירושלים בשנת תרצ''ז (1937).

צאצאיו: הרב מרדכי הריס, הרב אברהם הריס, אליהו הריס, חיה אשת שמעון יוחנן סגל, ריזל אשת הרב שלום יעקובסון ז"ל (מנהל ראשי במפעל התורה בא"י).

יעקב בכרך

לאביו הרב משה בן הגאון יהודה בכרך (בעל "חוות יאיר" ו"נימוקי הגרי"ב", אב"ד בסיני) ולאמי שיינה בת הרב יעקב (אב"ד ומ"מ בשצוצין).

נולד בעיר סייני, פלך סובאלק (פולין). י"ב חשון תקפ"ד (1823).

קיבל חינוך מסורתי בישיבות, ואצל הסבא הגאון יהודה בכרך. היה תלמודי וחקרן בספרות הקראים.

שנא את הרבנות והשתדל למצוא פרנסתו מיגיע כפיו. עסק במלאכת זיקוק היין שרף (דיסטילאטור) אשר להנסיכה הלנה פבלובנה , דודת הקיסר אלכסנדר השני.

שנים רבות ישב בעיר סעבאסטופל לרגל עבודתו, ושם נתודע עם חכמי הקראים אשר כיבדו אותו מאד, ואוצר ספריהם היה לו לעזר רב, חומר לחיבוריו. היה אהוב וחביב לכל יודעיו ומכיריו. במשר שנים רבות היה מנהל המחלקה העברית בבית הדפום בקניגסברג, וספרים רבים נדפסו תחת השגחתו. ב"הטורים" שנדפסו שם על ידו, הוסיף את הערותיו, והן מביאות תועלת ללומדי התורה.

בשנת 1882 ביקר בא"י מטעם חובבי-ציון, במטרה ללמוד ולדעת את דרכי הישוב (בתרמ"ד חיבר את הספר "המסע לארץ הקדושה" בו מסר רשמים מנסיעתו). במשך זמן ידוע היה מזכירו של הרב שמואל מוהליבר ז"ל.

ספרים : "הגהות על הטורים" (נדפס בקניגסברג); "היחש לכתב אשורי" (תולדות הכתב האשורי). בספר זה הוא מנהל פולמוס נגד התיאוריה של ר' אליה לוויטה ע"א תולדת והתפתחות הניקוד. (וורשה, 1854); "אשתדלות עם שד"ל, לחזק את שיטתו ודעתו בספרו הראשון על "קדמות הנקודות והטעמים" (וורשה, 1896); " המסע לארץ הקדושה" (ההוצאה השניה, קיוב 1884) ; "מהעבור ומנין השנים" (כולל שני חלקים: "עבור יחזקיהו המלך" ו"ירח למועדים" - וורשא 1893); רוב חיבוריו הוקדשו להגנת הרבנות מהתקפות הקראים; בספרו - מאמרי יעקב הבכרי שיצא לאור בוורשא (1893) בשני כרכים, הוא מוכיח, כי הלוח היהודי מוצאו קדום. שולל את דעות הקראים, את הז"ס ואחרים. המוכיחים כי היהודים הקדמונים ניהלו את מספר הימים והשנים לפי השמש. הגיח בכתב יד: "ביאור כתבי קולש"; "הגהות על תלמוד בבלי וירושלמי"; "הגהות על משניות": "לבוש, מכלול להרל"ק" (ה' ספרים); "הרבנים והקראים'': "חזון המסע".

נפטר בביאליסטוק, כ"ד טבת תרנ"ז (1897).

אטל ברמן (פופובסקי)

נולדה בליסאבטגראד, אוקראינה (רוסיה) בשנת תרמ"ה (23.7.1885).

לאביה ניסן פופובסקי (ראה כרך ב', עמוד 677) ולאמה רבקה בת אברהם סטרימובסקי. קיבלה חינוך מסורתי וכללי.

היתה פעילה במפלגה הסוציאליסטית. עסקה בפדיון שבויים פוליטיים.

עלתה לארץ 9.11.1912.

בשנת 1913 עבדה בחקלאות בקבוצה ב"מגדל".

בשנת 1914 עבדה בפתח-תקוה.

יזמה הקמת המועדון לפועלים נצרכים ברחובות.

היתה פעילה במטבח "אחוה" במלחמה העולמית הראשונה בת"א, לחלוקת אוכל מבושל (והיא המבשלת - בהתנדבות) למחוסרי אמצעים.

בשנת 1927 נישאה לנפתלי ברמן מירושלים (בנו של יהושע ברמן . ראה כרך א', עמוד 147).

היתה פעילה בהגשת עזרה לפליטים מרוסיה.

היתה פעילה ב-א. ז. ע. ובמפעלים סוציאליים שונים.

הרב משה בוימגרטן

לאביו בנימין זאב (מוצאו ממשפחת רם בהונגריה). קיבל חינוך מסורתי. היה תלמידם של גדולי התורה במדינת הונגריה.

בן 22 עלה לארץ והתישב בירושלים.

יסד בירושלים את בית הכנסת "אוהל משה", על שם רבו ה"חתם סופר".

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3857). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3857