Volume 11

Page 3881

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הוספות ותיקונים

פלטיאל דייקן (דיקשטיין)

(מילואים לכרך ג', עמוד 1433 ולכרך ט', עמודים 3611).

באוקטובר 1957 נבחר ליו"ר הנשיאות האקדמאית באוניברסיטה תל-אביב - בית הספר למשפט ולכלכלה.

ביולי 1958 נבחר לרקטור באותו מוסד.

בפברואר 1959 נתמנה לפרופ' מן המנין.

ב-18 יוני 1959 החליט הועד הפועל של חבר הנאמנים באוניברסיטה העברית ירושלים להעניק לו תואר "עמית כבוד", בכתב הענקה צויין בין השאר, שבעבודתו המדעית והארגונית תרם תרומה נכבדה לקידום ההשכלה המשפטית בארץ ולעיצוב המחשבה והמציאות המשפטית במדינת ישראל על בסיס המשפט ההיסטורי של עם ישראל.

זאב (ואלטר) שליצר

(ראה כרך ה', עמוד 2190) בשנת 1959 נבחר כנשיא הלשכה הגדולה של "בני ברית" בישראל וכחבר המועצה העליונה של "בני ברית" בואשינגטון.

הרב אליהו פרדס

ביום י' כסלו תשכ"א (29.11.60) הוכתר לרבה של ירושלים.

(ראה כרך א', עמוד 374)

שמואל הלוי (לזנובסקי)

במקום: יחידים רבים - צריך לקרוא: יהודים. (ראה כרך י', עמוד 3501)

ד"ר שמשון יוניצמן

(ראה בכרך זה, עמוד 3824) פרטים נוספים. שם אביו - ישראל בן יהודה אריה הלוי יוניצ'מן ; שם אמו - גולדה בת שמשון הלוי פרימן; נולד ברובנה (פולין) ולא בלוצק.

יעקב חומה

(ראה בכרך זה, בעמוד 3856) נולד בשנת תר"ן (12.6.1890).

ב-1.7.1920 נתמנה בממשלת המנדט בירושלים בתור סגן Public Custodion.

שינו שמותיהם:

צבי רוזנבלט

שינה את שם משפחתו: בן-יעקב (ראה כרך ט', עמוד 3282)

דוד רזיאל

א. בטל מספר 2972 בכרך ז'. היות וביום 20.12.55 עמדו להעביר את עצמותיו לארץ לפי הודעה בעתונות.

ב. עצמותיו הועברו מקפריסין לארץ ביום כ"ז אדר תשכ"א (15.3.61) ונקבר בטכס צבאי למחרתו בהר הרצל בירושלים בחלקת חללי הבריגדה.

מנחם זלמן ולפובסקי (ראה בכרך זה, עמוד 3797)

לאמו - שרה בת משה חייקין. עורך את פרסומי הקיבוץ המאוחד.

ספריו: "סופי שבילים" (שירים, הוצאת "דבר", 1927); "אחד רץ ואחד מהלך"(סיפור/ 1939, הוצאת "דבר") ; "ילד יולד לנו" (סיפור, 1940, הוצאת "דבר''); "ירמיהו ובית הרכבים" ו"מושל ונגיאו" (הוצאת "עם עובד"); קובץ "שירים ופואימות".

תרגם פואמות על השואה של יצחק קצלנלסון וומיצירת טולסטוי, פושקין, צ'כוב, דוסטויבסקי, אולנד, וסרמן ומוהם. חתן פרס טשרניחובסקי (1952).

בנו: דב.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3881). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3881