Volume 9

Page 3282

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צבי רוזנבלט

נולד בטשרנוביץ (רומניה), ד' תשרי תרע"ב (26.9.1911).

לאביו יעקב אהרן ולאמו עטיל בת יצחק קובל. קבל חנוך מסורתי ותיכוני בטשרנוביץ (רומניה). היה מפקד קן בית''ר ומנהל הכשרה.

ב-23 לינואר 1933 עלה לארץ.

כעבור ששה חדשים, ביולי 1933 נעצר ע''י המשטרה בפלוגת בית"ר בפר-סבא והואשם בהשתתפות ברצח ד"ר חיים ארלוזורוב (ראה כרך חמשי, עמוד 2082) ביחד עם אבא אחימאיר (ראה כרך שני, עמוד 817) ואברהם סטבסקי (ראה כרך ששי, עמוד 2700).

אחרי חקירה ממושכת ופולמוס פומבי בצבור היהודי בארץ ובחו"ל, שוחרר הוא פה אחד ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים.

רצוי להעיר, שבשאלון האישי שצבי רוזנבלט שלח אלי (בראשית שנת 1957) רשם: ד"ר חיים ארלוזורוב הי"ד (ה' ינקום דמו). וזה אומר דבר מה...

בשנת 1937 נשא לאשה את רינה בת אריה זלטקס. היה חבר הנהלת ההתאחדות הארצישראלית לכדורגל. היה חבר המועצה הארצית של הצ''ח. כתב מאמרים בעתונים - הירדן ומשמר הירדן.

מנהל חשבונות בעירית תל-אביב-יפו.

צאצאיו: ישראל, אירית .

מאיר רפופורט

נולד בעיר דוד-הורודוק (פולניה) בשנת תרס"ח (15.8.1908).

לאביו ר' יעקב רפופורט (סוחר ועסקן-צבור, ולאמו רשקה בת מאיר-יצחק חובר (ממשפחת רבנים מסועפת מויסוצק רוסיה הלבנה).

לאחר סיימו את בית הספר התיכון "תרבות" בעיר פינסק עבד בבנק העממי בעירו, דוד-הורודוק והיה יו"ר "התאחדות" (התאחדות ציונים סוציאליסטים) והיה מועמד מטעם המפלגה הזו לקונגרס הציוני הט"ז בציריך (1929).

עד עלייתו לארץ שימש כמורשה מטעם הקרנות הלאומיות והיה פעיל בכל שטחי הציבור של הקהלה היהודית בעירו, בשנת 1933 נשא לאשה את גניה בת יוסף ומרגלית יודוביץ בעיר-הולדתו (משפחה בעלת ייחוס ידוע) ובאותה שנה עלה אתה לארץ והשתקעו בחדרה.

במשך כל ימי שבתו בחדרה פעיל בעסקנות ציבורית מטעם "ההסתדרות" ועומד בראש מוסדות ציבור הפועלים בחדרה וחבר המוסדות המרכזיים של התנועה. חבר מפא"י.

עבד שנים רבות כמנהל המוסדות המשקיים של "ההסתדרות" בחדרה.

בשנת 1953 נבחר כראש עירית חדרה בפועל ושימש בתפקיד זה לשביעת רצון כל החוגים בעיר.

משנת 1955 ועד היום הוא מכהן כמזכיר מועצת פועלי חדרה וחבר עירית חדרה.

צאצאיו: אמנון (בוגר הגימנסיה "חדרה'', ולאחר שסיים את שרות החובה בצה"ל, נכנס לאוניברסיטה העברית בירושלים, לסיים את מדעי החברה), תמר (תלמידת בית הספר התיכון בחדרה).

יצחק סולוביציק

נולד בגרודנו (פולין) בשנת תרנ"ד (25.5.1894).

לאביו אשר (סוחר עצים) ולאמו יוכבד בת זאב פינ קלשטיין מגרודנו (ממשפחת רבנים מסועפת).

קבל חנוך מסורתי, בית הספר התיכון הממלכתי בעיר סרטוב שליד הוולגה.

ארגן תאים ציוניים בבתי הספר התיכוניים של הנוער הלומד ועמד בראשם עד שעזב את סרטוב.

לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה עבר לעיר באקו (קאוקז).

בשנת 1917 נשא לאשה את ד"ר שרה (רופאה) בת ליפמן וסושה איצקוביץ , חרשתן של בתי זיקוק לנפט בבאקו (ראה את הערך שלו בכרך זה).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3282). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3282