Volume 9

Page 3281

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למד בישיבת וולוז'ין המפורסמת והשתלם בהשכלה כללית בארצות חוץ. הצטרף בין הראשונים לתנועת חיבת ציון מתוך הכרה לאומית עזה, היה פעיל בארגונים לאומיים שונים בוילנה ובערים אחרות ברוסיה, וביחוד התמסר להחיאת השפה העברית, גם זאת מתוך שאיפה לאומית, שעם ישראל לא יפסל מהויה לאומית בגלל העדר שפה עצמית, והיה אז מהמשכילים המעטים ברוסיה, שהפיצו את השפה העברית בנוער בשיטת "עברית בעברית".

גם על משפחתו גברה השפעתו הלאומית, וב-1885 יצאו עמו אביו ואמו ואחיו אהרן לעלות ארצה, ובדרך הצטרפה אליהם גם אשתו ויקטוריה בת ליב וייסמן שנשא באודיסה לפני ההפלגה באניה (נפטרה ב-1953 בתלאביב). האב והאח מתו מקדחת ביסוד המעלה והאם נפטרה בראש פנה בגיל 92.

בארץ נתמנה על-ידי פקידות הבארון למורה בראש פנה ואח"כ הועבר לזכרון יעקב. בגלל קדחת צהובה הוכרח לצאת לשנים אחדות לאירופה וגם שם המשיך להפיץ את התרבות העברית. כשהוטב מצב בריאותו חזר ארצה והשתקע בתל-אביב, ובמשך 50 שנות פעולתו החינוכית בארץ ובחו"ל העמיד אלפי תלמידים ותלמידות נאמנים לתחית העם וארצו ושפתו.

נפטר בתל-אביב, י' חשון תרצ"ח (15.10.1937) ונקבר בנחלת יצחק.

צאצאיו: הדסה (ז''ל), יהודית (ז"ל), נחום וילנסקי (סופרו הדיפלומטי של "הבוקר", ראה כרך ששי, עמוד 7)261 , עזובה אשת יוסף אוקסנברג (לשעבר במאי ושחקן "המטאטא" בארץ), שרה אפשטיין (מורה).

דב בורקין

נולד בריגה (ליטא) בשנת תרס"ב (25.11.1902). לאביו חיים (סוחר עצים) ולאמו חסיה לבית טלאן, מריגה.

קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה חבר בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1921 עלה לארץ עם החלוצים הראשונים מלטביה.

בעזרת ההסתדרות בת"א (ע''י דוד בן-גוריון) עבר לחדרה. שם עבד כפועל אצל אכרים שונים (אהרן סמסו נוב, צבי בוטקובסקי, ניסן רוטמן, שלמה מאירסון ואחרים) בחקלאות.

השתתף בהגנת המושבה.

בשנת 1923 נשא לאשה את לאה בת שמעון גורדון בחדרה (ראה כרך ב', עמוד 662).

נטע פרדס והיה לסוחר.

צאצאיו: אריה, רחל אשת העו"ד אליהו גלסנר (חדרה).

סבינה בלום

נולדה בזכרון-יעקב, ה' טבת תרמ"ט (סוף 1888). לאביה שלמה וילדר ולאמה יוטה בת אריה אריזון. קבלה חנוך בבי"ס תיכוני בזכרון-יעקב.

בשנת 1909 נישאה לפנחס בן יעקב בלום (נפטר בזכרון-יעקב, ו' אב תרצ"ז-3.8.1937).

מילדותה עזרה לאביה בחקלאות - בשדות, בכרמים ובפלחה.

בין מיסדות מגן-דוד, ממארגנות וחברת הועד של ויצ"ו והמיסדות של לשכת בנות-ברית "שרה אהרנסון" בזכרון-יעקב.במשך חמש שנים רצופות היתה נשיאת הלשכה.

פעילה ויו"ר בהסתדרות נשים ציוניות כלליות, בעבודה הסוציאלית על ענפיה השונים.

יסדה קופה לעזרת חולים ע"ש ד''ר טוביה שטרנברג ז"ל וקופה להכנסת כלה ע"ש שרה אהרנסון ז"ל במושבה.

השתתפה כציר בכינוס בני-ברית ובועידות שנתיות שונות.

אחות מעשית.

צאצאיה : צפורה אשת אריה אברמוביץ, אריה, אברהם.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3281). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3281