Volume 12

Page 3983

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מיכאל רבינוביץ

נולד בפולטבה (רוסיה), י''א סיון תרנ"ו (25.5.1896).

לאביו המורה והסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (ראה כרך א', עמוד 253) ולאמו הניה לאה בת ר' שאול לפיצקין .

קיבל חינוך תיכוני עברי.

בשנת 1906 עלה עם משפחתו לארץ.

בשנת 1921 נשא לאשה את לאה בת דוד גרבורג. היה פעיל במכבי, בהגנה, במטבח אחוה (במלחמת העולם הראשונה).

מהראשונים שהתגייסו לגדוד העברי הראשון ליהודה במלחמת העולם הראשונה.

במלחמת העולם השניה התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים ל"גדוד החבלנים - פלוגה 4 של מתנדבי א''י" בצבא הבריטי.

מראשוני המתגייסים למשטרת המנדט.

היה חבר במחתרת "הארגון הצבאי הלאומי" (אצ"ל). ממלא תפקיד בתור קצין מפקד במשמר האזרחי "המרכז" (אגף הקשר).

פקיד בעירית תל-אביב.

בניו: אברהם, יזהר .

הרב אברהם (ניסן) אורנשטיין

נולד י' ניסן תרע''ד (25.3.1912) בפאלשטי שבפלך בסראביה, אז (וכעת שוב) רוסיה ובין שתי מלחמותהעולם רומניה.

לאביו הרב אהרן דוד (ממוצא דורות של רבנים, המתיחסים על צאצאי הבעש"ט) ולאמו רחל בת הרב אליהו פוסק (ואחותו של הרב הלל פוסק - ראה כרך ד', עמוד 2030). למד בבית אביו, השתלם בישיבת הרב י. ל. צירלזון הי''ד בקישינוב, התאמן בהוראת הלכה למעשה אצל גיסו הרב ברוך חכימוביץ רבה של ידיניץ הי"ד. והוסמך לרבנות ע''י הגאון ר' בצלאל זאב שפרן ז"ל, אבד"ק. השתלם גם בהשכלה כללית.

בשנת תרצ''א (1931) נשא לאשה את אסתר בת הרב יוסף בהרב (גם הוא משושלת דורות של רבנים בבסרביה ונכד הרב מברדיצוב).

שימש ברבנות בעיר ליפקאני שבבסראביה, וכן בתור מורה-דת בגימנסיות ממשלתיות והשפיע על תלמידיו ברוח הציונות, שימש בתפקיד רב צבאי, מפקח בתיספר של "תרבות", אירגן "צעירי מזרחי" והיה סגן יו"ר הפדרציה של המזרחי והפוהמ"ז בבסראביה ורומניה.

בשנים 1945-1940 התגורר בצ'רנוביץ, שימש חבר הרבנות של הקהילה, ובית-המדרש שבביתו שימש מקום מיפגש לציונים ותיקים ומרכז מחתרתי לקשרי חוץ ולפעילות בעניני ציונות, הצלה והעפלה. ב-1945 עבר לבוקארשט והצליח בעבודתו כמנהל מחלקת החרדים שבלשכה הארצית של הקהק'ל לרומניה.

בשנת תש"ח (1948) העפיל לארץ באניה "מדינת ישראל", הוגלה לקפריסין, והודות להשתדלות עסקנים לטובתו הורשה לעלות מחוץ למכסה, בט"ו בשבט תש"ח.

אחרי קום המדינה. נתמנה למנהל המחלקה לישובי עולים במשרד הדתות, בה מרכז ומדריך הוא את הפעולות להספקת צרכי דת ולשילוב נפשי של העוליםהמתחנחלים הדתיים בחיי הארץ. כמו כן מכהן הוא בתור רב בבית-הכנסת של מרכז בעלי מלאכה בתלאביב, המתקרא בשם "גאולת ישראל". יתר תפקידיו הציבוריים: חבר ועד האגודה "בני דוד" לפעילות דתית בנוער, חבר המזכירות של חבר רבני הפוהמ"ז, חבר מזכירות סניף ת"א-יפו של הפוהמ"ז, חבר הנהלת ישיבת "אור עציון" שבאזור שפיר, חבר המועצה הארצית של המפלגה הדתית-לאומית, ועוד.

משנת תר"ץ ואילך פירסם מאמרים ודברי-מחקר רבניים בעתונים ובכתבי-עת דלהלן: אונזער צייט (קישינוב), דרכנו (צ'רנוביץ), אידישע וויסנשאפט (יאסי), ההד (ירושלים), הפוסק (בעריכת דודו ז"ל בת"א), הצופה, שערים, סיני, עומר (מאסף בהוצאת "מפעל התורה"), התורה והמדינה (קובצי מחקר בהלכה בשאלות שנתעוררו בהווי של המדינה), הליכות (בטאון המועצה הדתית ת"א-יפו). בשנת תשט"ז יצא בהוצאה הדתית "נצח" ספרו "הנשיאות בישראל" (עפ"י מקורות תלמודיים),

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3983). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3983