Volume 12

Page 3993

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בנו מאיר יסד קופת גמילות חסדים פרטי בסך עשרים אלף ל''י על שם אביו ז''ל.

פנינה חרובי

נולדה בסג'רה בתמוז תר"ע (יולי 1910). לאביה אברהם פסח ולאמה חיה לבית וינר. קבלה חינוך עברי.

בשנת תרצ"ג (1933) נישאת למנחם חרובי (ראה ערכו בכרך זה).

מפקחת על התזונה בגנים בירושלים, מורה לתזונה בירושלים ובצפת.

היתה בעלת יזמה ומרץ, פעילה ומפעילה. מוכנה היתה תמיד לעזור לזולת עד כדי מסירות נפש. ביתה היה פתוח לכל סובל ומר נפש.

במשך 11 השנים שגרה בצפת היתה פעילה מאד בשטחים שונים והיתה למעשה מפעילות ויצ"ו, אמן ולשכת הסעד. גולת הכותרת של עבודתה היתה: ארגון עליה ב' בצפון הארץ ושחרור העולים מידי השלטונות הבריטים לאחר שנתפסו.

היתה פעילה בהנהלה הארצית של "עזיזה", בהנהלת הצרכניות רמת-גן ונבעתים.

היתה פעילה בהגנה ובמשמר העם וניהלה משרד הג"א בבני-ברק.

נפטרה בבני-ברק, י' חשון תשכ"א (31.10.1960).

צאצאיה : רנה אשת ד''ר א. פייזנר (רופא), אהרן דב, אברהם, רעיה.

פסח יעקבסון

נולד בשנת תרס"ד (17.4.1904) בפוניבז' שבליטא. לאביו אברהם יצחק (סוחר, עסקן ציבורי) ולאמו פרע לבית הרב שאפער. בילדותו קיבל חינוך עברי-לאומי. התחיל ללמוד בגימנסיה רוסית וגמר גימנסיה עברית בפוניבז'. זמןמה למד משפטים באוניברסיטת קובנה והיה חבר הקורפורציה "ירדניה" של הסטודנטים. אח"כ השתלם בתר בות הגוף והוסמך מטעם שלטונות החינוך של ממשלת ליטא להוראת ספורט והתעמלות בבתי-ספר ציבוריים. היה מורה בקורסים למורים ואח"כ בגימנסיה העברית במאריאמפול שבליטא, שם היה יו"ר מכבי המקומי, חבר מרכז מכבי ליטא, מנהל הספורט במכבי ליטא וחבר מרכז נוער החלוץ של הציונים הכלליים. כתב ב"אידישע שטימע" על חינוך גופני.

ב-1932 נשא לאשה את שושנה בת יהודה אורלינסקי (בוגרת הגימנסיה העברית במאריאמפול ובית-ספר לאמנות, מורה לציור במשך 12 שנה בבתי-הספר ברמת-גן, פעילה בויצ"ו ואח"כ בארגון נשים ציוניות כלליות, ובאחרונה חברת ההנהלה ויו"ר של נשים ליברליות ברמת-גן).

ב-1934 עלה לארץ בסרטיפיקט מיוחד שנשלח לו מאת מכבי ארץ-ישראל, וזה 25 שנה הנו מורה בביתהספר יהלם ברמת-גן, ובשנים האחרונות גם רכז החינוך הגופני במחלקה לחינוך של עירית רמת-גן. פעיל גם בספורט ובחיים הציבוריים בתור חבר מרכז מכבי, יו''ר ועדות אתלטיקה קלה של מכבי ושל התאחדות לספורט בישראל ; היה חבר הנהלה בסניף המקומי של הציונים הכלליים ושל איגוד העובדים הציונים הכלליים

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3993). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3993