Volume 12

Page 3996

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1934 עלה לארץ.

בשנת 1935 נשא לאשה את שרה בת זאב הכהן הימלשיין משבל.

התישב בכפר סבא. מכובשי העבודה העברית במקום, היה פעיל באוסף תרומות לבנין סניף המזרחי בכפר סבא.

גבאי בית הכנסת סיני ברמת-גן.

עסקן בצרכי היהדות הדתית ברמת-גן.

בנו: הרב מתתיהו (מרצה בבית הכנסת "סיני" ברמת-גן).

ד"ר מנחם ליבוביץ

נולד בוילנה (רוסיה), כ' תמוז תרס"א (25.6.1901). לאביו ר' יחזקאל ליבוביץ ולאמו לאה מרים בת אברהם אהרן. קיבל חינוך מסורתי. גמנסיה יהודית בוילנה ואוניברסיטה ג'נה ובבזל.

היה פעיל באירגון הסטודנטים.

בשנת 1928 קיבל תואר רופא כללי באוניברסיטה ג'נה.

עבד כרופא בבית החולים העירוני באופנבורג.

בשנת 1930 עלה לארץ.

בשנות 1930-31 כרופא בבית החולים "עין גדי".

בשנות 1931-33 כרופא בבאר טוביה.

בשנות 1933-48 כרופא בבאר-יעקב.

בשנת 1933 נשא לאשה את לאה בת יהודה ליב מטמון כהן, מיסד הגמנסיה העברית '"הרצליה" בת"א (ראה כרך א', עמוד 468). עסקנית ציבורית, חברת ועד ארגון נשים ליברליות, ויצ"ו, ברית ראשונים ועוד ברמת-גן.

שירת בתור נוטר והגיש עזרה רפואית לצה"ל במלחמת העצמאות.

מנהל מרכז הבריאות העירוני בעירית רמת-גן.

חבר ההנהלה של "מגן דוד אדום" ברמת-גן. כתב מאמרים (בגרמנית) בעניני בריאות. השתתף בכינוסים שונים בעניני רפואה.

בנו: עמיצור.

הרב מנחם יהודה הלוי אושפיזאי

(קרטשמר) נולד בוואשקי (ליטה) בשנת תרס"ה (1905). לאביו משה בן-ציון קרטשמר ולאמו מרים-מינא בת ישראל נחום שמידט. קיבל חינוך מסורתי בישיבות נובהרדוק, רוסטוב, חרקוב וקיוב. וכאשר התבגר נשלח עם כמה צעירים מבוגרים ליסד סניפים לישיבות נובהרדוק. יסדו ישיבה לצעירים בעיר פרילוק באוקראינה וברובע קרישצטק בקיוב.

בניסן תרפ"ה (27.3.1925) עלה לארץ באניה גוריציה, והמשיך להשתלם בלימודי התורה בישיבת הרב קוק בירושלים. היה מטובי תלמידיו גם במחשבת היהדות ובמידות קירוב הלבבות לשם קירוב לתורה ולקדשי ישראל.

בשנת תרצ"ג (1933) יסד עם עוד חברים ישיבת בית אולפנא לצעירים בשם "תורת ירושלים" על יד ישיבת "מרכז הרב" (קוק) בירושלים.

בשנת תרפ"ט (1929) נשא לאשה את חיה בת הרב מנחם מרדכי פרנקל-תאומים. נתמנה לרב בשכונת "נחלת גנים" וכשסופחה השכונה לרמת-גן נצטרף גם הוא כחבר הרבנות של רמת-גן וניתן לו להרחיב את פעילותו בעיר כולה למען יסוד בתיכנסת ובתי-מדרש, אירגון שיעורי תורה, יסוד בתי-ספר דתיים, יסוד ישיבה וישיבה תיכונית "אוצר התלמוד". מרכז תורני לנוער ברמת-גן.

כחבר פעיל במזרחי השתתף בפעילות המפלגה ביסוד מושב בית מאיר ורמת-פנקס ויצא בשליחותה לדרום אפריקה. נבחר ברשימתה לקונגרסים הציוניים הכ"ד והכ"ה. נבחר למ"מ חבר הועד הפועל הציוני והנו גם חבר הועד הפועל של המפלגה הדתית-לאומית וחבר ההנהלה של אגודת הרבנים הכללית בארץ.

חבר ההנהלה והמזכירות של חבר הרבנים בישראל. כתב ב"היסוד", "שערים", הצופה".

ספריו: ספר על אגדת חגיגה בבלי וירושלמי חלק ירושלמי, ק"ע עמודים, על ס"ה נושאים (תש"א); הוציא

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3996). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3996