Volume 12

Page 4009

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צפורה הורנשטין

נולדה בצפת, כ''ב טבת תרס"ב (1.1.1902).

לאביה ברוך הורנשטין (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמה גולדה בת ר' גבריאל צייגר .

קיבלה חינוך בבית-ספר אליאנס, הקולדג' הסקוטי האנגלי, ביה"ס לאחיות "הדסה" בירושלים.

הוסמכה לאחות מוסמכת.

היתה מרצה ומנהלת בית-הספר לאחיות שע"י ביה''ח העירוני והאחות הראשית בבית החולים העירוני "הדסה" בתל-אביב.

היתה מארגנת ומרצה בקורסים לעניני תברואה.

טיפול רפואי במסירות נתנה לנפגעי המאורעות השונים בארץ ואח"כ במלחמת הקוממיות.

נפטרה בתל-אביב, כ"ג מיון תשי"ט (29.6.59).

אהרן זכאי (זקלד)

נולד בברנוביץ (רוסיה) בשנת תרס"ג (1903). לאביו פנחס דב זכאי-זקלד (ראה בכרך זה) מראשוני רמת-גן, ולאמו נחמה בת ר' אברהם איזיק מילר. קיבל חינוך מסורתי ובי"ס תיכוני.

חבר המכבי. פעיל בהסתדרות החבר הציוני בברנוביץ. בשנת 1920 עלה לארץ.

מהפקידים הראשונים בחברת "הבונה" בארץ (1920).

בשנת 1926 נשא לאשה את שרה בת אהרון רמפל (ממיסדי ביהח"ר ללבני סליקט בת"א). פעילה בבנות ברית, הלשכה לעזרת נצרכים לאם ולילד, להזנת ילדים, בויצ"ו ועוד.

מיום עליתו לארץ פעיל במכבי, ממיסדי הצופים בגוש דן.

חבר פעיל במוסדות הציונים הליברליים.

קבלן לבנינים ומדרכות.

מראשוני הבונים ברמת-גן.

סלל את הכבישים והמדרכות הראשונים ברמת-גן. ממיסדי הארגון לתורמי דם בארץ.

כל השנים חבר ההגנה. במלחמת הקוממיות שירת בדרגת קצין.

בניו : שלמה, אברהם, יגאל.

ישעיהו שאג (שואג)

נולד בוילנה (פולין) בתמוז תרס"ז (1907). לאביו משה-מתתיהו שואג ולאמו פייגה רחל בת ישעיהו לנדסמן. קיבל חינוך מסורתי, בי"ס תיכון, חניך האוניברסיטה הפולנית ע"ש סטפן בטורי בוילנה.

היה פעיל באירגוני הנוער הציוני.

בשנת 1934 עלה לארץ.

המשיך ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי הרוח.

מסיבות בלתי תלויות בו לא יכול היה להמשיך בה בלימודיו, עבר לרמת-גן, ומשם לרמת-יצחק, אשר בה נתקבל בסוף שנת 1934 כמזכיר הוועד.

בשנת 1935 עשה מאמצים לשם סלילת כביש ראשי בשכונה, וכן הותקן המאור ברחובות.

בשנת 1935 נשא לאשה את לאה בת ר' יוסף קנטורו ביץ , שו"ב.

עם פרוץ המאורעות בשנת 1936 עסק בריכוז השמירה במקום.

בשנת 1937 עבר לעיריית רמת-גן, בה שימש כמזכיר ביה"ס היסודי ומזכיר הוועדה לחינוך ותרבות.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4009). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4009