Volume 12

Page 4027

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של הישוב העברי על כוחו המתמוטט של האויב הערבי.

נפל במלחמת השחרור בביה"ס לשוטרים בשיר ג'רח בירושלים, י' אייר תש''ח-19.5.1948 (היה קצין מבצעים).

אביו, נפטר בירושלים ג' שבט תשי"ט (1.5912.). צאצאיו (מאשתו הראשונה): שלמה, זהבה, אברהם, חנה. מאשתו השניה: דוד, יצחק, יהושע ירוחם הי"ד (הנ''ל), מתילדה אשת שמואל פרידמן, שרה אשת צבי אגסי, רבקה אשת נתן בן-ענת (קלפוס).

עמנואל גרבלי

נולד בטבריה, י"ט ניסן תרע"ו (14.4.1916).

לאביו ר' שמואל גרבלי (בן הרב יצחק גרבלי) ולאמו נזהה בת הרב אליעזר בהלול ( ראה כרך עשירי, עמוד 3522).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבית-ספר כי"ח (אליאנס) בטבריה.

ב-1941 נשא לאשה את יהודית בת מרים ונסים תג'ר (מירושלים). בשנים 1957-59 היה חבר מועצת העיריה בטבריה. כל השנים היה חבר ההגנה ושירותים מיוחדים בש"י.

חבר: הועד למען החייל, ברוטרי, בועד ההורים של ביה"ס התיכון בגליל-טבריה.

יו"ר איגוד עובדי המדינה בטבריה. עד קום המדינה היה פקיד בדואר.

השתלם במקצוע הטלגרף בבי"ס לטלגרף בירושלים בתקופת המנדט.

עם קום המדינה נתמנה למנהל הדואר בטבריה.

צאצאיו: זיוה, דליה, מרים, שמואל.

יצחק שלינקה

נולד בוסלוי (רומניה), כ"א ניסן תרפ"ד (25.4.1924). לאביו אברהם דוד שלינקה (מצאצאי חב"ד, נכד לאדמו"ר ר' יצחק משה זצ"ל מיאסי - רומניה) ולאמו הנה בת אבא בלומנפלד. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני כללי.

עסק במסחר. היה חבר ההנהלה של המזרחי והפועל-המזרחי ברומניה.

היה ציר בועידות המפלגה בבוקרשט (רומניה). עלה לארץ בנובמבר 1950.

היה מזכיר המפלגה הדתית-לאומית בראשון-לציון. בשנת 1953 נשא לאשה את ברוריה בת שלמה ברגילבסקי. מייסד ויו"ר ועדת בנין בית הכנסת המרכזי בשכונת הפועל המזרחי בראשון-לציון.

ראש סיעת המפלגה הדתית-לאומית בעירית ראשוןלציון.

חבר המרכז הארצי של הסתדרות הפועל-המזרחי.

מקים ויו"ר הנהלת בית הכנסת |"ישעיהו" במרכז ראשון-לציון.

מנהל בנק הפועל-המזרחי בראשון-לציון.

הרב רפאל הכהן קוק

נולד בבירז' שבליטה, כ''ד אלול תר"ס (1900). לאביו הרב דב הכהן קוק (ראה כרך א', עמוד 87) ולאמו רבקה בת נפתלי הרץ שכן. קיבל חינוך מסורתי ונתגדל על ברכי אביו שהיה רב בקרוקי ואח"כ ביליסרטגרד. למד בצוותא עם הגאון הרא"מ בלוך בישיבת טלז אצל גאוני הדור ר' יוסף ליב בלוך ור' חיים רבינוביץ זצ"ל.

בישיבת מור, שעברה בזמן המלחמה העולמית לפולטבה שברוסיה, קיבל השפעה וחינוך אצל גדולי המחנכים הגאון ר' ירוחם ליבוביץ וראש הישיבה ר' אליעזר יהודה פינקל. באדר תרפ"ה (1925) עלה לארץ.

דודו (אח אביו) הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל, ראש רבני א"י קרבהו אליו עד שלא זזה ידו מתוך ידו. הרבה משעוריו ושאלות ותשובות של דודו סודרו ונתבררו על ידו.

שנים רבות יצק מים על ידי דודו הגדול אשר היה מסדר לפניו את שעוריו בטרם הופיעו בפני צבור התלמידים של "ישיבת מרכז הרב".

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4027). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4027