Volume 12

Page 4091

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יעקב פרידמן

נולד בסוחצ'וב (פולין), י"ב תמוז תרנ"ג (1893).

לאביו מנחם מרדכי ולאמו שרה בת אברהם חרל"פ. קיבל חינוך מסורתי ברוח החסידות עד התבגרותו.

היה מורשה לענייני קרן הקיימת, חבר תנועת "השומר הצעיר" ומפעיליה. ובראש גדוד עסק בענייני עלייה לא"י. ממארגני הנוער לפעולות תרבות שונות.

פעל רבות לאחר מלחמת העולם הראשונה בהגשת סעד לבני עירו שסבלו רבות עקב המלחמה. הקים גם מטבח בעירו לנזקקים בתמיכת הג'וינט.

היה ציר הוועידה הראשונה למורשי הקק"ל בפולין, וכן השתתף כציר בוועידות רבות של ההסתדרות הציונית.

בשנת 1919 נשא לאשה את רחל בת שמואל ליב פלישמן (ממשפחת אטינגר , מגומבון בפולניה). רחל היתה חברה פעילה ב"בני ציון" בגומבון. בין מייסדות גןילדים עברי. עבדה כמה שנים בהתנדבות בגן הילדים ובמוסדות ציוניים.

בשנת 1920 עלו לארץ.

עבד בבנינים בתל-אביב.

בשנת 1921 מראשוני המתיישבים בשכונת בורוכוב.

הקים משק עזר במקום.

היה פעיל במוסדותיה השונים : הצרכניה, חבר במועצת בנק "השרון", ממקימי סניף מפא"י במקום, חבר בוועדה ליחסי ציבור וכעובד ועד המקום ואח"כ עם הקמת גבעתיים, עובד העירייה עד ליום פטירתו.

היה פעיל בל השנים בוועד העובדים, חבר באיגוד המקצועי של מרכז הפקידים, חבר מועצת "מסעד" בגבעתיים, וכן חבר במועצת הפועלים של רמת-גןגבעתיים.

עם בוא השואה במלחמת העולם השנייה, החל לרכז חומר רב על בני עירו, ומיד עם גמר המלחמה פעל לעזרתם בקליטה בארץ, ובן בטיפול בילדים ע"י המוסדות להעלותם לארץ.

היה פעיל בהוצאת ספר לזכר בני עירו סוחצ'וב.

כן השתתף בהתלהבות בהוצאת ספר "שכונת בורוכוב''.

היה פעיל בהגנה במקום.

נפטר בגבעתיים, ט"ז חשון תשכ"א (6.11.1960), והובא למנוחות בקרית שאול.

צאצאיו; ברכיהו, אלישע .

הרב ברוך גרינברג

נולד בוויזאן (פולין), ו' סיון תרס"ח (1908).

לאביו אברהם זאב הכהן ולאמו שרה רבקה בת חיים דב אוברשמיט. קיבל חינוך מסורת- בתלמוד תורה בעיר סובלק, ישיבה קטנה בגרודנו. בישיבת גהברידוק בביאליסטוק, 8 שנים בישיבת "חפץ חיים" ברדין.

בי"ז אדר א' תרצ"ה (20.2.1935) עלה לארץ.

למד שנתיים בישיבת חברון-סלבודקה בירושלים.

בשנת תרצ"ז (1937) נשא לאשה את רחל בת גרשון שו"ב ביציק. פרדסן בראשון לציון, היה ר"מ מנהל ישיבה ומזכיר סניף הפועל המזרחי בראשון לציון.

ממייסדי שיכון הפועל המזרחי, שני בתי ספר מזרחי, שני גנים, המועצה הדתית, בית הכנסת המרכזי בשיכון, הפועל המזרחי וקפגמ"ח בראשון לציון.

מרצה בשיעור קבוע בתלמוד בבית הכנסת.

יו"ר המועצה הדתית, יו"ר הנהלת בית הכנסת המרכזי בשיכון הפועל המזרחי, יו"ר הנהלת קפגמ"ח וחבר מזכירות המפלגה בראשון לציון.

יו"ר איחוד בתי הכנסת בראשון לציון שע"י היכל שלמה בירושלים.

היה חבר הנהלת העירייה הראשונה בראשון לציון.

ב-3 ליוני 1947 נפצע ע"י משמר אנגלי שחשדו בו כאיש מחתרת בשעה שחזר מאוחר בלילה מאחת הישיבות. נשאר צולע על רגלו.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4091). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4091