Volume 12

Page 4108

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב משה אקסלרוד

נולד בעיירה דוקשיץ (רוסיה הלבנה) בשנת תרנ"ה (1895).

לאביו הרב אברהם חיים אקסלרוד (רב ידוע ברוסיה הלבנה ואח"כ בארצות-הברית) ולאמו הרבנית נחמה פייגא בת שאול. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת "תומכי תמימים" בלבאוויץ (רוסיה). שם רכש לעצמו ידיעה רחבה בתורה וחסידות תחת הנהגתו ונשיאותו של האדמו"ר מהורש"ב זצ"ל.

בצעירותו נטל על עצמו את עול הרבנות לפי דרישת האדמו"ר, ושימש בקודש וניהל ישיבות בערי רוסיה - בליוב - ז'לובין וסוראז'. בכל מקום ששירת ברבנות, יסד וביסס תלמוד תורה וישיבה ושאר צרכי העיר הדתיים.

באותם הימים בעת שהשלטון הקומוניסטי כבר שלט ברוסיה, ומוסדות החינוך התורניים נסגרו בזה אחר זה ע"י החוק, דאג האדמור מהורש"ב בעזרת מקורביו לקיים רשת גדולה של ת"ת וישיבות ברחבי רוסיה בסודיות גדולה, והרב משה אקסלרוד היה אחד מהפעילים לסדר בכל עיירה מלמדים.

האדמו"ר מהורש"ב היה שולח דרכו סכומי כסף גדולים על מנת לחלקם בין המלמדים שלא ידעו מאין מקור הכסף.

פעל לתיקון ובניית מקוואות שהיו חסרים בהרבה ישובים יהודיים ברוסיה. פעולות אלה היו כרוכים בסכנת נפשות.

בשנת תרצ"ז (1937) עלה לארץ עם משפחתו.

התישב ברמת-גן. יסר את התלמוד תורה "חורב" הראשון ברמת-גן.

באותה התקופה נתיסדה בתל-אביב ישיבת "תומכי תמימים" חב"ד. המצב בארץ היה קשה והישיבה עמדה בפני סכנת סגירה. הוא נכנס בעובי הקורה ונטל על עצמו את הנהלת הישיבה. הרחיבה וביססה ולא הסיר מעל עצמו עול זה עד לאחר מלחמת השחרור, שהישיבה קיבלה את בניניה הנוכחים בשכונת הרכבת בלוד.

השתתף ביסוד בית הכנסת לחסידי חב"ד ברמת-גן.

כל השנים חבר משרד הרבנות ברמת-גן.

נפטר ברמת-גן, כ"ח שבט תש"כ (26.2.1960) והובא לקבורה בזכרון-מאיר בבני-ברק.

השאיר אחריו משפחה ענפה. בנים ובנות. בנו הרב גדליהו מ מלא מקומו ברבנות ברמת-גן.

הרב פנחס אליהו פרידמן

נולד בווארשה (פולין), י"ד אייר תר"ס (1900).

לאביו הרב יצחק פרידמן זצ"ל (ממשפחת הגאון ר' אריה ליב צינץ זצ"ל אב"ד ור"מ בק"ק פלאצק, והרבי שמחה בונם מפרשיסתיי זצ"ל) ולאמו חיה בת הרב משה שרגא קרפ זצ"ל.

קיבל חינוך מסורתי בישיבת "שערי תורה" בווארשה אצל הגאון החריף ר' צבי יאיר אב"ד בק"ק ריימיץ. למד אצל הגאון ר' אהרן מנחם מענדל זצ"ל האדמו"ר מראדזין, בישיבתו "אורחות חיים" ואצל הגאון י' אברהם וינברג זצ"ל הי"ד בווארשה, בעל המחבר בכורי אברהם, ואצל בעל חלקת יואב.

בשנת תרפ"א (1929) נשא לאשה את רבקה בת הרב משה מנחם סענדייק זצ"ל, אב"ד קינסק בווארשה. השתתף בבית דינו של הרב הגאון שלמה דוד כהנא זצ"ל בווארשה.

בשנת תרצ"ג (1933) עלה לארץ.

חבר בית הדין הרבני האזורי תל-אביב-יפו והמחוז. רב ודיין.

השתתף בבנין ובהקמת בית-הספר התורני "סיני", ובהקמת ישיבת "חידושי הרים" בתל-אביב.

סייע בהקמת מקוואות טהרה בישראל.

חבר פעיל במרכז לטהרת המשפחה לישראל בירושלים.

בנו; ר' אברהם יצחק פרידמן .

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4108). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4108