Volume 12

Page 4110

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר עמנואל ניומן

נולד (ליטא) בשנת תרנ"ג (3.6.1893).

לאביו ר' זונדל הירש ניומן (בשנת 1893 יסד בית ספר מודרני בברוקלין, בשם "שער ציון", שבו נלמדה השפה העברית כלשון חיה, מלבד תנ''ך ותולדות ישראל בעברית).

סיים את חוק לימודיו בבית הספר "שער ציון" שבהנהלת אביו. מצויד ידיעות יסודיות ורחבות בלשין העברית, תולדות ישראל וספרותה העתיקה. סיים את חוק לימודיו באוניברסיטה של קולומביה (1917) וקיבל תואר L.L.D.

בשנת 1904 והוא בן 11, השתתף עם נערים ביסוד מועדון הנוער הציונר "ד"ר הרצל ציון קלאב". הוא וסילבר (הרב אבא הלל סילבר) היו הנערים שהתבלטו ביותר ב"אגודת דוברי עברית ע"ש תיאודור הרצל" שהעמידה לה למטרה להפיץ את השפה העברית ותרבותר, בין הנוער היהודי בניו-יורק.

בשנת 1908 והוא בן 15, הוא לוקח חלק פעיל ביסוד אגודת נוער ציונית חדשה בשם : "יאנג ג'ודיא'' ("יהודה הצעיר"). הוא ואחיו יהושע שימשו כמנהלי המועדונים אשר היו נפוצים על פני פרבריה ושכונותיה של ניו-יורק.

בחשון תרע''ה (אוקטובר 1914) נבחר להיות עורכו הראשי של הירחון הספרותי "די יאנג ג'ודיאן".

מעל דוכן זה הטיף לנוער בהתמדה, בעירנות ובלבביות המיוחדת לו - לאהבה לציון ולכל נכסיה וערכיה המקודשים של האומה.

מימי ילדותו הצטיין כנואם בעל כשרון.

צמח ועלה מתוך הסביבה החלוצית המיוחדת במינה שנוצרה ע"י קבוצה של חולמים לוחמי תנועת התחיה העברית בניו-יורק.

מיד עם סיומו את חוק לימודיו באוניברסיטה של קולומביה (1917) משתקע הוא בעבודות הציוניות במסגרתה הארגונית של הסתדרות ציוני אמריקה באחראי למחלקת השקל הציוני. כשנה לאחר מכן, עמד בראש החנוך (1918-20) והנו גם עורכו של ירחונה העברי לנוער "יזרעאל".

בשנת 1920 הוא משתתף בועידה הציונית העולמית בלונדון כציר מטעם הסתדרות ציוני אמריקה.

נשא לאשה את פני לבית רוציק. בשנת 1921 מנהל לאומי ואח"כ נשיא קרן א''י.

בשנת 1925 מארגן ויו"ר הועד הפועל של קרן היסוד בארצות-הברית.

באמצע שנת 1925 יזם את יסוד "המגבית הארציישראלית המאוחדת" במשך שנתים היה מנהלו הכללי וכיו"ר הועד המנהל שלו, שלא על מנת לקבל פרס.

בקונגרס הציוני הי"ז שהתקיים בשנת 1931 נבחר כחבר הועד הפועל הציוני העולמי והסוכנות היהודית בירושלים. התפטר אז מתפקידו המכובד כסגן נשיאו של בנק אמריקני חשוב "די סנטשורי בנק" בניו-יורק - ועלה לארץ.

בארץ היה חבר המרכז של הציונים הכלליים ועשה רבות לטובת "האיש הקטן". יזם שורת מפעלים כלכליים שונים בא"י וביניהם "המפדה האזרחי", זרועה הכלכלית של הסתדרות הציונים הכלליים.

בועידה העולמית של הציונים הכלליים שהתקיימה בשנת 1933 בפרג לפני הקונגרס הציוני הי''ח, מסר הצהרה על החלטתו לא להעמיד שוב בקונגרס את מועמדותו כחבר "ההנהלה הציונית", כיון שצירי "הסתדרות ציוני אמריקה" ילחמו בעד פוליטיקה ציונית מרחיקה ראות שאינה יודעת פשרות.

בשנת 1940 בימי המלחמה העולמית יצא לארצות הברית כדי לארגן את יהדות אמריקה "לקראת המערכה הגורלית על ישראל וארצו, שאין ספק כי בוא תבוא עם תום המלחמה"... היה נציג מדיני בואשינגטון. ניהל משא ומתן עם משרד החוץ של ארצות הברית.

בשנת 1945 העיד בפני ועדת החוץ של בית הנבחרים של ארצות הברית.

בשנת 1946 ראש המשלחת האמריקנית בקונגרס הציוני.

משנת 1954 עד 1947, בתקופת כהונתו של ידידו הרב ד"ר אבא הלל סילבר כנשיא הסתדרות ציוני אמריקה, משמש ד"ר ניומן כיו''ר הועד המנהל של הסתדרות זו. ומיד לאחר תום תקופת כהונתו של ד"ר סילבר , בוחרת הסתדרות ציוני אמריקה בניומן כנשיאה. בכהונה זו שירת משך שנתים.

בקונגרס הציוני בשנת 1946 נבחר יחד עם ד"ר סילבר כחברי הנהלת הסוכנות היהודית באמריקה.

בשנת 1947 ניהל משא ומתן עם שר החוץ הבריטי.

בשנת 1949 התפטרו שניהם.

בשנת 1951 בקונגרס הציוני שהתקיים בירושלים נבחר כחבר הנהלת הסוכנות בישראל. ומאז משמש הוא יו"ר אחת המחלקות החיוניות ביותר של הסוכנות היהודית, המחלקה הכלכלית.

עמד בראש הועד המנהל של "בית ציוני אמריקה" בתל-אביב.

ראש מכון ו"קרן תאודור הרצל".

יו"ר מערכת ."Midslream" חבר ההסתדרות המשפטית בניו-יורק.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4110). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4110