Volume 12

Page 4118

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ראשון לציון. שיר בשם "ראשון לציון" שחובר ע"י שליט והשני "ראשון לציון" ע"י המשורר אימבר.

היה ידידם וחברם של המורה אריה ליב הורביץ (ראה כרך א', עמוד 446) והמורה ישראל הלוי טלר (ראה כרך א', עמוד 279).

נפטר בתל-אביב, כ"ה אב תרצ"ט (10.8.1939) והובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

צאצאיו: יחיאל, הני אשת דב הלוי קרינישמן ז"ל (כיום, אשת ליאון קורץ), קציעה אשת משה שינברג, יושבעם, שפרה ז"ל.

זלמן צבי (סיומה) קרול

נולד בקריוקוב (ע"י קרמנצ'יג, מעבר לדניפר, פלך פולטבה אוקראינה) בשנת תרנ"ב (2.11.1892). לאביו ברוך דב קרול (מצאצאי ליפמן הלר , בעל תו ספות יום-טוב, ראה את ערכו בכרך זה) ולאמו אסתר בת חיים בסקין. קיבל חינוך מסורתי בחדר, בי"ס ריאלי בפטרסבורג, בי"ס גבוה לחשמל בננסי-טולוז (צרפת).

עזר בהנהלת עסקי אביו בתעשיה ובמסחר עצים.

היה פעיל בתנועת "צעירי ציון", בארגונים הציוניים השונים ובהגנה.

בינואר 1909 ביקר בארץ.

ארבע שנים שירת בצבא הרוסי במלחמת העולם הראשונה.

בשנת 1920 עלה לארץ והתישב בפתח-תקוה ועזר לאחיו יעקב קרול (ראה כרך ב', עמוד 840) בניהול הפרדס הגדול בן 80 דונם שאביו רכש במושבה. דגל יחד עם אחיו יעקב שהעבודה בפרדס תיעשה בידיים עבריות.

היה חבר מועצת פתח-תקוה.

כל השנים היה פעיל בהגנה. בפרט בשנות הפרעות.

בשנת 1932 עבר לתל-אביב.

כל השנים פעיל בתרבות וספורט.

בשנות 1942-46 התגייס לנוטרות.

ממארגני ארגוני הנוטרים והפנסיונרים.

ממיסדי הארגון של החיילים היהודים לוחמי החזית של המלחמה העולמית הראשונה.

פעיל במפלגת הליברלים.

אח בלשכת ויצמן, בני ברית.

מרכז החומר לספר הנוטרות בהוצאת "מערכות".

היוזם וחבר הוועדה להנצחת הנוטרות העברית בארץ.

פקיד הסוכנות היהודית לא"י, במחלקת הקליטה (1949-58).

רעייתו : לילי לבית פריידינגר.

יוסף קיטאי

(ראה כרך י"א, עמוד 3771) אני רואה חובה נעימה לעצמי להודות בזה למר קיטאי שנתן ידו למפעל -בעיקר, בכרך זה, ע"י אוסף חומר ותמונות מאישים שונים שהיה צורך לעורר אותם בהגשת החומר ולענות על השאלונים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4118). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4118