Volume 13

Page 4186

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רבי נחום הגדול מצ'רנובל, ובנו: המגיד מצ'רנובל, רבי ר' מרדכי טברסקי, הצדיק רבי אברהם יהושע השל , ממזיבוז' (בעל ספר "אוהב ישראל") (הנקרא גם הרב מאפטא), הצדיק המפורסם רבי משה ליב מסאסיב , הצדיק רבי אהרן מקארלין, הצדיק רבי מרדכי מניז'כיס, המגיד מטריסק רבי אברהם , הצדיק רבי דוד מזבלוטוב ועוד ועוד.

ואמו היתה הרבנית שרה שיינדל בת האדמו''ר רבי שלום יוסף בן רבי מרדכי שרגא האדמו''ר מהוסיאטין, בנו הששי של רבי ישראל מרוזין . לפי המסורת התיחסה המשפחה הזאת על זרע דוד מלך ישראל, ותוך ענווה אישית קיימו ראשיה גינוני והידור מלכות למען המשכת קיום הכבוד של מלכי בית דוד ושל עם ישראל (בספר כרם נדפס כתב יחוסם עד דוד המלך). למד תורה וחסידות בבית אביו ובבית אבי אביו רבי ישראל האדמו"ר מסדגורה. בן האדמו"ר המפורסם רבי אברהם יעקב (בנו השני וממלא-מקום אביו - רבי ישראל מרוזין) זצ"ל.

נשא לאשה את הרבנית מירה בת האדמו"ר רבי ישראל ממז'יבוז' לבית השל הוא ממשיך גם שושלתו של בעל "אוהב ישראל" האדמו"ר מאפטא - מעזיבוז אם הרבנית היתה נכדת הצדיק רבי פנחס מקאריץ ורבי גדליה מליניץ זצ"ל.

הרבנית היא אישיות מפורסמת לתהלה, בלבה הער לעזרה לנדכאים.

תוך שנים מעטות הוכר כאישיות-מנהיגה בעולם החסידות לא בזכות אבותיו בלבד אלא גם בשל כושרו העצמי בהדרכה רוחנית ובהנהגה פרטית וציבורית להרבה אלפי חסידי סדיגורה, שנהרו אליו מרוסיה ומגליציה המזרחית והמרכזית (אזור הגוש הגדול של חסידים אלה) וגם מכל הארצות האחרות.

הוא נודע לחכם ומעיין נובע בשפעת מאמריו בנגלה ונסתר שהגיע לרמה גבוהה בה, שהוכרה על ידי גדולי חכמיה הנודעים, וגם רוב חכמי התורה והרמי"ם מליטא, הם ידידיו.

בראשית מלחמת העולם הראשונה (1914) עבר בזרם הפליטים היהודים לווינה עם יתר צדיקי בית רוזין, שם פעל בהשפעתו לעזרת הפליטים, בחומר: במשלוחי מזון ליהודי רוסיא, וברוח: לשמירת דביקות ביהדות ובמסורת אבות, והמשיך כך גם משנשאר אחרי המלחמה עשרים שנה בווינה, כי לחזור לסדגורה לא היה כל טעם, באשר החצר נחרב וסדיגורה סופחה לרומניה, ואילו גליציה, בה היו המוני חסידיו, סופחה למדינת פולין. ואכן, אחרי שהותו בווינה, העביר את מושבו בשנת תרצ"ד (1934) לעיר פשמישל שבגליציה התיכונה, בה יסד ישיבה גבוהה להוראה לגליציה התיכונה, שחניכיה כיהנו ברבנות בקהלות שונות ברחבי תפוצות הגולה (ומהם נמצאים גם בא"י). פעל והשתדל לעליית חסידיו ממחוז טורקוו שבגליציה והם עלו אז והשתכנו בשכונת "צבי" על יד נתניה, מקום שם נמצא בניין בית

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4186). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4186