Volume 13

Page 4187

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כנסת ומדרש כנסת מרבני חסידי סדגורה). הדריך והנהיג את חסידיו בגליציה וביתר חבלי פולין, בגרמניה, אוסטריה, שווייץ, ארה"ב וכו'.

עם היותו אחד ממיסדי הסתדרות "אגודת ישראל'' ונבחר בה לחבר במועצת "חכמי וגדולי התורה העולמית", הוא מקובל תמיד גם על כל המפלגות הדתיות ועל כל ישראל, בהיות ואהבתו לישראל, ואהבתו לתורה ולשלומה, לא נתנוהו להצטמצם רק בתחומי מפלגה, ולרבים ממפלגות הדתיות והבלתי דתיות, הוא מנהיג רוחני ומדריך בחסידות, בעצה והדרכה. נבחר בשעתו לחבר הנשיאות של "קרן התורה העולמי", ואח"כ להנהלת מפעל חינוך העצמאי במדינת ישראל - והוא פועל עד היום גם להגדלת הישוב ע"י עליית נאמני מורשת האבות ובהשפעתו עלו כמה וכמה מאנשי שלומו חרדים ואנשי זמן בכ"ו לחודש סיון, עלו אחריו גם אמו הרבנית ורעייתו הרבנית ושני בניו, וכונן את משכנו ובית תפילתו ובית מדרשו בתל-אביב, רחוב בצלאל יפה 10. ומאז עד הנה משמש ביתו ובית-מדרשו "כנסת מרדכי" נקודת מרכז ומשיכה לחסידי סדגורה בארץ, ולכל ידידיו ומעריציו, בארץ ובעולם כולו, כמקום השראה לפעילות דתית-ציבורית, ולהדרכה רוחנית ברוח חיובית וקונסטרוקטיבית של אחדות ושלום, ואיחוד הכוחות של הציבור היהודי הדתי והישוב כולו. בהתיעצויות שונות שהתקיימו ומתקיימים מזמן לזמן, בביתו בענינים אלה, בחשאיות מוחלטת משתתפים עסקנים ונציגים מכל המפלגות היריבות, ברוח שבת אחים גם יחד, אשר משרה על כולם, וברוב המקרים עולה בידו לפשר ביניהם, או למנוע ריב פומבי. מאז עלה ארצה הוא עבודה ובעלי הון ויזמה. גם מייסד בית-החרושת "חברת ליבר" שהיה מחסידיו עלה על פי עצתו והשפעתו ארצה ויסד כאן את מפעלו המפורסם. כן קירב את הנוער ופשוטי העם אשר הם מעריצים אותו בלב ונפש חפצה, כי הוא משריש בהם את הנאמנות ליהדות טהורה ולאהבה ולאחוות ישראל, בלי הבדל מעמדות ומפלגות, ומטפח בהם את רגשי "כל ישראל ערבין זה לזה".

באייר תרצ"ג (1933) הופיע לביקור ראשון בארץ, לנסות האפשרות של השתקעותו בארץ ישראל עד ייסוד מושבה של חסידי סדגורה בעמק יזרעאל תחת שם "קרית סדגורה" בשטח אדמות "מחנה ישראל". אך הנסיבות לא התאימו אז להגשמתה זו.

בט' באדר תרצ"ט (1939) עלה להשתקע בארץ, באותו ממשיך להשתתף בהתיעצויות של חבר "מועצת גדולי התורה" ולחוות דעתו, וכן ממשיך לפעול בתור אחד מי"ז חברי הנהלה (דירקוטריון) של מפעל "חינוך עצמאי" במדינת ישראל, שהשתתף ביסודה, ופעל למענו לא מעט, לביסוסו ולחיזוקן בין בארץ ובין בארה"ב והתפוצות.

הוא מגלם בתוכו אישיות דגולה וסגולה מיוחדת, גאון בתורה בנגלה ובנסתר, ומרביץ תורה ברבים בכלל, ולמסתובבים בצלו בפרט - והוא בעל ידיעה רחבה בכל שטחי המדע וביחוד בשטח חכמת הרפואה, בבית מדרשו "כנסת מרדכי" קיים, לא פסק משם "קול תורה".

אחרי הסתלקות אביו האדמו"ר קדושת אהרן בשנת תרע"ג (1913) הוכתר מזקני חסידי סדיגורה אנשי-שם

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4187). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4187