Volume 13

Page 4227

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר ועד למחוז תל-אביב-יפו.

חבר ועד האקדמאים הדתיים.

חבר הועדה לתחיקת עבודה שליד האיגוד המקצועי ועוד.

כותב בעתונות מאמרים בשאלות אקטואליות, בעניני חוק ומשפט ובעניני המשפט העברי.

ערך ליקוטים מדעיים.

ספר: בדיני אישים, משפחה וירושה (בשלוחה התל-אביבית של האוניברסיטה העברית בירושלים).

צאצאיו: חוה, יעקב.

בנימין שחור

נולד בירושלים, כ"ה אייר, תרע"ו (28.5.1916).

לאביו ר' משה ליב שחור , בנו של הרב ר' זאב וואלף שחור , מראשוני בוני ירושלים וראשון לסחר הרפואות בארץ (ראה כרך ג', עמוד 1462) ולאמו שרה בת ר' דב ימיני, ממיסדי פתח-תקוה (ראה כרך א', עמוד 240).

קיבל חינוך תורני.

בשנת ת"ש (1940) נשא לאשה את שרה אילה בת ר' אורי כהן .

היה מרכז הועד הפועל של הפועל המזרחי, מרכז המפלגה הדתית-לאומית.

השתתף כציר הפועל המזרחי בקונגרסים הציוניים החל מהקונגרס הי""ט.

יו"ר הנהלת "הצופה" עתון יומי של המזרחי והפועל המזרחי בארץ.

חבר הכנסת הרביעית והחמשית כציר הפועל המזרחי.

חבר המוסדות העליונים של הפועל המזרחי ושל המפלגה הדתית-לאומית.

בניו: אפרים, דב, זאב.

ד''ר אריה (ליאון) מג'רו (מוג'רובסקי)

נולד באודסה (רוסיה), כ"א כסלו תרנ"ג (10.12.82).

לאביו שמעון מוג'רובסקי (עורך דין, מנהל אדמיניסטרטיבי של העתון "אודסקויה נובוסטי" ובעל בית מסחר ספרים באודסה) ולאמו אנא בת הרב פיבל בלומנפלד (הרב מטעם הממשלה בחרסון. דודו הרמן בלומנפלד היה עו"ד ידוע ברוסיה וסנטור בזמן שלטונו של קרנסקי).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. רופא מוסמך בפקולטה לרפואה באודסה (1918).

בפברואר 1919 עלה לארץ באניה "ארג'נספלד". טיפל בנוסעים - חיילים משוחררים ערבים ונדבק מהם בטיפוס הבהרות. ירד מהאניה ישר לבית החולים שערציון בנוה שלום, יפו (שנוסד ע"י העסקן המנוח שמעון רוקח ז"ל. ראה כרך א', עמוד 68).

בשנות 1920-1919 עבד כרופא בלוד.

בשנת 1920 נשא לאשה את חנה בת העסקן שמעון רוקח ז"ל הנ"ל. בשנות 1922-1920 שירת כרופא במחלקת הבריאות בא"י, בבית החולים למחלות מדבקות בחיפה ובתור רופא קרנטינה בקנטרה.

משנת 1922 עד 1927 גר עם אשתו בעיר העתיקה בירושלים. שם פתח קליניקה פרטית.

משנת 1925 עד 1958 שירת בתור רופא של בית החולים "בקור חולים" הישן (בית החולים לחולים

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4227). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4227