Volume 13

Page 4241

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עצמית בשפה וספרות עברית ולתנועה הציונית הדתית.

הצטרף לתנועת צעירי המזרחי, עשה בה עבודה למען הקרנות, פעל בהנהגתה הראשית בקראקוב, יצא בשליחותה לתעמולה בעיירות מערב-גליציה, השתתף בועידותיה ובאירגון ההכשרה לחברים המתעתדים לעליה.

עלה לארץ ב-1935 ועבר את חבלי הקליטה.

ם-1936 נשא לאשת את טובה בת דוד גרינס .

ההישג במושב הדתי כפר גדעון שליד עפולה, בין החברים שנוספו על הראשונים, עולי טרנסילבניה בראשית שנות ה-20, ניהל משק קטן, שענפו העיקרי היה החלב ושימש גם בתור מזכיר הכפר והרוח החיה בו בעניני דת ותרבות, הגנה וכלכלה, וכן היה פעיל במועצה האזורית של הפועל המזרחי לעמק יזרעאל. לאחר זמן עבר לתפקיד מינהל במקומות אחרים; בתור מזכיר סניף הפועל המזרחי בפתח-תקוה, מזכיר ישיבת תורה ומלאכה בכפר-אברהם שבתחומה, ובאחרונה מזכיר המועצה הדתית בנתניה; כאן היה פעיל גם בעניני המפלגה בתור יו"ר מועצת הסניף המקומי שלה וחבר בועדות שונות, ממיסדי ישיבת "בני עקיבא" וחבר ועד בית-הספר התיכון הדתי.

כתב בספר הזכרון לקהילת גורליצה ובעתון "הצופה".

עם יסוד קרית צאנז בנתניה ניתן לו לחיות מחדש באוירה החסידית בנוסח של ימי ילדותו ונעוריו, ואף דרכו בחיים נסתיימה בדרך הליכתו לקבלת שבת בביתמדרשו של הרבי בקריה זו.

נפטר ברחוב סמוך לפני כניסת השבת, י"ט חשון תשכ"ג (18.11.1962).

צאצאיו: אסתר אשת בנציון קוזלובסקי, גאולה .

יוסף נרציזנפלד

נולד בבורוסלב (גליציה), ב' תשרי תרס"ב (15.9.1901).

לאביו ר' משה שמואל ולאמו איטה בת מיכאל מאיר שמיאט מבורוסלב.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות וחינוך כללי גבוה.

היה מורשה קרן הקיימת בבורוסלב, חבר הועד הארצי לקרן היסוד. גזבר עזרה חלוצית ומוסדות צדקה וחסד, ממיסדי ויו"ר הסתדרות צעירי והחלוץ המזרחי, מזכיר כללי של הסתדרות "המזרחי" בבורוסלב.

השתתף בכל הועידות הארציות של תנועת "המזרחי" ו"צעירי המזרחי" בגליציה המערבית ושלזיה. השתתף בועידות העולמיות של תנועת המזרחי וצעירי מזרחשהתקימו בשנות 1933-35 בקרקוב.

ב-12 לפברואר 1936 נשא לאשה את לאה בת ר' משה בנימין ושרה מסנר , מפשמישל.

עסק במסחר.

ב-15 לספטמבר 1937 עלה לארץ.

היה פקיד בועד הקהלת העברית בחיפה ואחרי קום המדינה נתמנה למנהל חשבונות בעירית חיפה.

חבר מועצת סניף "הפועל המזרחי" בחיפה.

היה ציר לכל הועידות של הפועל המזרחי בארץ.

חבר ועד עובדי פקידי עירית חיפה, חבר הועד הארצי של הרשויות המקומיות, חבר ועד ההורים של ביה"ס היסודי וחבר הועד של ביה"ס התיכון.

חבר ההגנה כל השנים.

צאצאיו: מרים (בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. מורה בבית-ספר תיכון), משה שמואל (למד בישיבת "בני-עקיבה" בכפר הרואה. כיום, בצה''ל).

חיים דב הלוי קוה

נולד בעיר גורצק יגלונסקי ע"י לבוב, בחודש אב תרנ"ב (1892).

לאביו הרב יצחק איזיק (קיבל סמיכות לרבנות מאת הרב הראשי ר' יוסף שאול נתנזון זצ"ל מלבוב) בן משה קוה (היה רב בבורוסלוב) ולאמו פייגה בת ר' חיים דב מורגנשטרן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ואצל הדיין ר' לוי בילג ובבית המדרש בגרוצעק.

נשא לאשה את רחל בת שרגא פיבל ברר. ממיסדי "המזרחי" בעירו בשיתוף עם הרב שמואל וויס ואחרים, נגד רצונם של החסידים מבלז.

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914) עבר עם משפחתו לוינה (אוסטריה).

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4241). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4241