Volume 13

Page 4275

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב חיים דוד הלוי

נולד בירושלים, י"ח שבט, תרפ"ד (24.2.1924).

לאביו משה הלוי ולאמו ויקטוריה בת רפאל קראקו. קיבל חינוך מסורתי בישיבת "פורת יוסף" בירושלים והוסמך לרב.

היה ר"מ בישיבת "שערי-ציון" בירושלים מיסודו של הראשל"צ הרב הראשי בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל והיה מזכירו הפרטי בשנות תש"ט-תש"י (1949-50).

במלחמת השחרור שירת בגדוד בני-הישיבות "אריה" בירושלים.

בשנת תש''ט (1949) נשא לאשה את מרים בת הרב משה וועקנין (נכדת הרב הראשי לטבריה הרב מאיר וועקנין זצ"ל).

משנת תשי"א (1951) רב העיר ראשון לציון. ר"מ בבית הוועד להשתלמות רבנים ושו"בים באבן שמואל.

בירושלים.

היה ציר הקונגרס הספרדי העולמי בירושלים, תשי"ז (1954).

ממייסדי ה"אירגון הארצי של הרבנים הספרדים בישראל".

כתב מאמרים בעתונים: "הצופה", "שוילין", "גוי לין", "התורה והמדינה", "קול-סיני".

חיבר ספרים : "בין ישראל לעמים" (תשי"ד), "דבר המשפט" (ת"א, תשכ"ב), "דבר המשפט" (חלק ב' תשכ"ג).

צאצאיו. רפאל, נצחיה, רננית.

הרב מרדכי פירון (פיסק)

נולד בוינה (אוסטריה), ביום כ"ז כסלו, תרפ"ב (28.12.1921).

לאביו יעקב פיסק ולאמו אסתר בת שמואל וייס. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני באוסטריה.

בשנת תרצ"ח (1938) עלה לארץ.

בוגר ביה"ס "מקוה ישראל", חניך ישיבת מרכז הרב קוק והוסמך לרבנות ע"י גדולי רבני ירושלים בוגר האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת לונדון וקיבל תואר: ב. א.

סגן נשיא לשכת בני-ברית, פעיל במועצה הדתית בבת-ים במתן שיעורי תורה, הרצאות וכו'.

בשנת 1946 נשא לאשה את אהובה בת משה ליב גרדי. היה פעיל בהגנה.

ממלחמת השחרור הוא משרת כרב בצה"ל בדרגת סגן אלוף.

פירסם מאמרים מדעיים ותורניים רבים בשטח מדעי היהדות ב"מחניים". בבטאונים, עתונים וקובצים.

צאצאיו: יעקב, טובה, אורנה.

יחזקאל בית-הלחמי (חליבובסקי)

נולד ברצ'ונז', פלך פלוצק (פולין), בשנת תרמ"ה (1885).

לאביו יוסף בנימין חליבובסקי (סוחר תבואות ועצים, ובביתו היתה מאפיה. בזה עסקה אשתו) ולאמו צירל בת רחל פריחובניק. קיבל חינוך מסורתי בחדר ומפי מורים פרטיים. מאחיו הגדול משה אברהם למד מלאכה. בפלונסק היה בין חבריו של דוד גרין (בן-גוריון), היה חבר ב"חובבי ציון" ו"בצעירי ציון".

ממייסדי חברת "תפארת בחורים" במטרה ללמד אחרים תנ"ך. אח"כ יסדו חברת תומכי בחורים עניים וגומלי חסדים. ואחרי זה יסדו חברת "תפארת ציון" שרבים מהם עלו לא"י.

נשא לאשה את רחל בת שושנה ושלמה (שמחה איזיק) נלבין (נולדה בפלונסק, פולין, בשנת 1891. היתה ממייסדות אגודה בשם "בנות ציון" בעירה. עזרה לבעלה בעבודתו והשתתפה בוועידות ובכינוסים ציבוריים שונים. כתבה ב"הארץ" ו"דבר" מאמרים על נושאים שונים).

בפסח תרס"ו (1906) עלה לארץ באניה "לזרוב" בחוף יפו.

עבד כפועל ברחובות, בנס-ציונה. הצליח לקבל

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4275). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4275