Volume 13

Page 4313

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב מאמרים ב"ציוניסט רעקורד" באפריקה הדרומית. משנת 1934, ומ-1947 עד 1952 סגן יושב ראש הפדרציה.

בשנות 1948-52 יושב ראש ארצי של המגבית המאוחדת לישראל.

בשנות 1951-56 היה חבר הועד הפועל הציוני.

בשנת 1952 חזר לארץ.

היה חבר ההנהלה העולמית של קרן-היסוד (19511960).

היה ציר בקונגרסים הציוניים : 1927, 1946, 1951, 1956.

פרסם ספר "יהדות לטביה" וספר 50 שנות הציונות באפריקה הדרומית.

חבר מרכז מפא''י.

חבר מועצת המנהלים של אגודת "אפרידור" לשיכון בע"מ.

סגן יו"ר המשרד הא"י של הפדרציה הדרום אפריקאית.

ראש עירית אשקלון.

חבר הועדה המחוזית לתיכנון ערים. פעל רבות להתפתחות ובנין העיר אשקלון.

בתו : דבורה אשת אורי שיינוק (ירושלים).

שלמה יטקובסקי

נולד בקמניץ (רוסיה), בשנת תרמ"א (1881). לאביו זאב אריה (חוכר אחוזות וחקלאי מצליח. ראה כרך א', עמוד 93) ולאמו בתיה. בן שנתיים היה, כשעלה לארץ (1883) עם משפחתו שהתנחלו במושבה פתח-תקוה בסוכת קרשים ומחצלאות.

קיבל חינוך בביה''ס של הבארון רוטשילד בפתחתקוה. מורו היה אליהו ספיר ז"ל (ראה כרך ב', עמוד 827).

למד חקלאות במשק אביו.

עבד בתור גנן, בגנו של הבארון רוטשילד במושבה. היה חבר בחברת "הצעירים" בפתח-תקוה.

בשנת 1904 נשא לאשה את אסתר בת אהרן רובינזון. בשותפות עם ליב גליקמן, הויסדורף, לאפין וזלמןכהן - גאל מהערבים קרקעות ונטע פרדסים. נתנסה בבל התלאות שעברו על בוני המושבה.

בנותיו; חולדה אשת ח. כ. יוסף ספיר (ראה כרך ב', עמוד 719), צפורה אשת יוסף כהן, שולמית אשת צבי גולדשטיין (מורה בגימנסיה).

דוד פוחס

נולד ביגרליק (רוסיה) בשנת תרנ"א (1891). לאביו דב פנחס ולאמו יונה בת זלמן ניאירנר . קיבל חינוך מסורתי וכללי, בי''ס עממי וגימנסיה, מקומית.

היה חבר באגודת "צעירי ציון" ופעיל באירגונים ציוניים.

בשנת 1908 עלה לארץ.

עבד בחקלאות עם ברל כצנלסון, בן-גוריון ועוד.

מהמתנדבים הראשונים לגדוד העברי בסוף מלחמת העולם הראשונה.

כחייל בגדוד העברי עסק ברכש של נשק עבור ההגנה.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4313). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4313