Volume 13

Page 4346

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גזבר איגוד הגזברים ברשויות המקומיות.

חבר הנהלת קופת גמ"ח "רבי עקיבא".

כותב מאמרים ב"החשמונאי", "שערים", "השלטון המקומי" וחבר המערכת.

צאצאיו: שרה, נעמי, משה, דוד, חדוה .

דוד הגמוני (פופובסקי)

נולד ביום ג' שבט תרע"ב (22.1.1912) בעיר ילסבידגרד (רוסיה).

לאביו אברהם פופובסקי (בן ניסן פופובסקי ז"ל, ממיסוי וראשוני תל-אביב (רחוב על שמו בת"א), שהעלה את משפחתו ארצה בשנת 1905. ראה כרך שני, עמוד 677) ולאמו ביילה בת אליעזר שניידר (סוחרים ברוסיה).

עלה לארץ כשנת 1923 עם הוריו והתישבו בתל-אביב. למד ב"חדר" בנוה-צדק ביפו, סיים בית-ספר לפקידות ולמסחר "ספרא" והשתלם במשך שנתיים באקדמיה לעניני כלכלה ומסחר באוניברסיטת לונדון.

בשנת 1937 חזר לנתניה ונתמנה כמנהל החברה ל"פיתוח חוף נתניה" וחברת "הנוטע" בע"מ (מיסודה של תנועת "בני-בנימין").

בשנת 1938 נשה לאשת את שרה בת ויקטוריה ואלחנן לרנר מרוסיה (סוחרים ידועים בארץ ובחו"ל. האם קבורה בת"א והאב - בהר-הזיתים).

כל השנים היה חבר הנהלת "הלואה וחסכון נתניה", פעיל בעניני נוער, מעורה בחיי החברה והצבור. יו"ר ועדת הבקורת שלה עד להתמזגותה עם ה"בנק לסחר-חוץ בע"מ, יו"ר אגודת מכבי (הרבה שנים) וגם כיום פעיל בעניני נוער וספורט בנתניה והסביבה.

תורם למוסדות צדקה וסעד ביד נדיבה ומצטיין בתכונת הוריו-זקניו: "מתן בסתר"...

כיום יו"ר הנהלת חברות בתי הקולנוע: "סטודיו", "יגיל" בנתניה, ושני בתי-הקולנוע "גן-זוהר" בחדרה. היה ממייסדי "איגוד ענף הקולנוע בישראל" וחבר הנהלת האיגוד במשך שנים רבות.

צאצאיו: נילי (נולדה בשנת 1952, לומדת בביתהספר "איתמר" בנתניה).

הרב דוד זאב טיקטין

נולד בטיקטין, ליד ביאליסטוק, בשנת תרכ"ו (1866).

לאביו ר' יצחק יעקב טיקטין ולאמו שרה חאשה בת ר' אפרים. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת ולוזין, ונחשב לעילוי.

בשנת תרמ"ד (1884) עלה לארץ.

המשיך ללמוד בישיבת "עץ-חיים" בעיר העתיקה בירושלים.

נתחנך בבית היתומים דיסקין, והיה לאחד מבקיאי סמיכות לרבנות מגאוני הדור בא"י, ובראשם הגאון הרידב"ז (הרב יעקב דוד ווילאבסקי זצ"ל. ראה כרך ג', עמוד 1466), הגאון רבי חיים ברלין ועוד, שסמכו את הש"ס והפוסקים, ביחוד יו"ד וחו"מ. בעודו צעיר, קיבל ידיהם עליו להוראה.

אם כי לא קיבל עליו משרת ההוראה בקביעות, שמשו אותו בהוראה.

אחרי פטירת הרב הגאון אפרים בנימין פויארשטיין זצ"ל, נתמנה הוא לראש וראשון בישיבה וחבר ההנהלה של התלמוד-תורה וישיבת "עץ-חיים" בירושלים.

נשא לאשה את רבקה חיה בת ר' צמח הכהן (נפטרה

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4346). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4346