Volume 14

Page 4492

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלמה אהרן גרומן

נולד ברשין (פולין) בשנת תרנ"ו (2.6.1896).

לאביו הרב יצחק דוד גרומן (רב בעיר רשין) ולאמו הניה. קבל חינוך מסורתי.

קבל הכשרה חקלאית ברדובצ'זנה ע"י וילנה.

ביום 26 לאוגוסט 1925 עלה לארץ.

עבד כפועל חקלאי במושבה מצפה.

היה בין מיסדי קבוצת "יחידיה" בנס ציונה.

בשנת 1930 נשא לאשה את דבורה בת צבי ומרים לך. היה יו"ר התאחדות עולי פרושקוב בא"י עד יום פטירתו.

היה פעיל בהגנה.

היה אחד ממנהלי שותפות "החורש" ברמת-גן.

נפטר בגבעתים, ט' אלול תשכ"ג (29.8.1963) והובא לקבורה בקרית שאול.

צאצאיו: נחמה (מורה), בת-עמי (מורה), יצחק.

יוסף הכהן בלס

נולד בלובלין י"ז בתמוז תרנ"א (1891).

לאביו שמחה בונים בן ר' ירחמיאל בלאס (מחסידי ווארקה-אלכסנדר) ולאמו טייביל מנוחה בת ר' נפתלי מרגולית מלובלין, ועבר לגור לעיר גרבולין.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית המדרש.

בשנת 1910 יסד את המזרחי בגרבולין.

בשנת 1913 נשא לאשה את שיינדיל בת ר'

משה

מיכאל ברגהולץ (מורשה מחסידי אוסטרובצה).

פעיל במזרחי, חבר ועד העירוני ומאורשה של המזרחי בקרן הקיימת כל השנים.

עשה תעמולה למען ישוב א"י.

בשנת 1924 א' תמוז תרפ"ד עלה לארץ.

מהמיסדים והבונים הראשונים בבני-ברק והרצליה.

מראשוני המתישבים בהרצליה ונטע פרדס של 20 דונם.

היה יו"ר המזרחי בהרצליה כל השנים וכעת יו"ר המפד"ל.

חבר ההנהלה הארצית והמועצה הארצית של המזרחי.

יו"ר ועדה לעניני דת מאז היווסדה המושבה.

חבר ועד המושבה בהרצליה.

נשא לאשה את דבורה בת הרב ר' אשר רוזנבוים. חבר המועצה המקומית משנת 1936 לאחר זמן נבחר בהנהלה ובתור סגן ראש המועצה, במועצה החמישית והשישית וכעת חבר מועצת העיריה.

יו"ר ועדת עליה ע"י המועצה המקומית.

יו"ר ועדת הבחירות באזור השרון לאספה המכוננת לכנסת הראשונה.

ממיסדי והבונה בית הכנסת הגדול וחבר הנהלה מיום הווסדה.

חבר בועדת החנוך ע"י עירית הרצליה וממיסדי בית הספר החרדי וגם בית הספר מזרם המזרחי כיום הם בתי ספר ממלכתיים דתיים ע"ש הרב מאיר בר אילן ז"ל וע"ש הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל וע''ש הרב בן-ציון עוזיאל זצ"ל.

חבר הארגון הארצי למען השבת.

יו"ר המועצה הדתית מיום הקמתה.

ציר בוועידות הארצית והעולמית של המזרחי ונתמנה ע"י שר הדתות כחבר המועצה לעניני המועצות הדתיות.

ממיסדי ומנהל קופת גמ"ח של המזרחי בהרצליה.

חבר הנהלת המש"ב בארץ (משכנות והבונה).

יו"ר הנהלת בית אבות בהרצליה.

משה אליהו נאמן (ניימן)

נולד בירושלים בשנת תרמ"ו (1886).

לאביו ר' יעקב צבי ניימן (היה רב ראשי בעיר ווראדיש בצ'כיה בגבול הונגריה) ולאמו מירל (מרים) בת אליהו קרמר (עלו לארץ לעת זקנתם).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות "תורת חיים" ו"עץ חיים".

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4492). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4492