Volume 19

Page 5619

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1936 חבר פעיל בהגנה.

בשנת 1937-38 עבר בחינות לעורכי דין מחו"ל בא"י.

בשנת 1940 נשא לאשה את סודה בת ליאון מדפיס. בשנת 1947 קיבל רשיון לעסוק כעורך דין, ועבד בסוכנות היהודית במחלקת התחבורה.

עם קום המדינה התגייס למשטרת ישראל בדרגת ע.מ.מ. (פקד) וסיים בשנת 1950 בדרגת ס.מ.מ. (רב פקד) ועבר לעבוד בשירות בתי המשפט. שם הוא מכהן עד היום בתור שופט בית משפט השלום בתלאביב.

צאצאיו: צפורה אשת יצחק זוסמן (שניהם עורכי דין); אריה-אלכסנדר זהר (בצה"ל).

אחיו שמאי זהר (משרת במשטרת ישראל בדרגת ניצב-משנה).

יצחק גורביץ

נולד באיהנטובקה, פלך קיוב (רוסיה), כ"ב סיון תרנ"ח (18.6.1898).

לאביו שלום יעקב גורביץ (סוחר יערות, תלמיד חכם וירא-שמים) ולאמו איידל בת אברהם גרשטיין (ממשפחת רבנים; סבה, ר' יצחק רב באיהנטובקה, היה קרוי ע"י בני הקהילה ר' איציק משיח . אבי-אמה הרב בנימין וסבה ר' דוד'לה, רב ודיין ביסילקוב).

קיבל חינוך תורני מסורתי וכללי, גמר גמנסיה רוסית.

בשנות 1918-24 למד באוניברסיטה ע"ש "ולדימיר הקדוש" בקיוב בפקולטה להיסטוריה ולפילולוגיה ובמכון הגבוה לכלכלה (שם).

למד בבית-הספר הגבוה למשפטים וכלכלה, וגמר את חוק הלימודים בהצטיינות במחלקה למשפטים.

היה חבר מרכז המפלגה הציונית-סוציאליסטית (צ.ס.) ב-ס.ס.ס.ר. (בארץ חבר משלחת צ.ס.).

בשנת 1919 היה חבר בהנהלה המרכזית של ועדי הבתים בקיוב.

בשנת 1921 נשא לאשה את נחמה בת שמשון זלמן ברינהולץ. כתב מאמרים בענייני הוראה בספרות הפדגוגית ובענייני הציונות ברוסיה ויהדותה.

ב-26 במרץ 1925 נאסר בשל פעולתו הציונית ע"י ה-ג.פ.או. בלנינגרד, מקום הימצאו של מרכז המפלגה הציונית-סוציאליסטית (צ.ס.) ב-ס.ס.ס.ר., ואחרי ישיבה בבתי-סוהר בלנינגרד ומוסקבה, הוגלה לכפר איזקינו בחבל נרים שבסיביר (כ-400 קילומטרים צפונה מן העיר טומסק). על פי חליפין, הוחלף גזרדינו בגירוש מגבולות ס.ס.ס.ר.

בשנת 1927 עלה לארץ מן הגירוש הנ"ל.

עם האסרו נלקחו ממנו התעודות מאוניברסיטת קיוב. עפ"י עדים ותעודות שנשארו בידו קבע משרד החינוך והתרבות את תוארו מ.א.

בארץ עסק כמורה בהוראה, מנהל בית-ספר, מנהל בית-הספר הגבוה להשתלמות מורים שליד האוניברסיטה העברית (שנה אחת) בירושלים.

היה חבר מרכז המורים בא"י ובישראל במשך 24 שנים.

ממייסדי "מגן" - אגודה לעזרת אסירי ציון, וחבר הנהלתה (גם עתה).

חבר הנהלת "הברית העברית העולמית" (גם עתה).

היה חבר "המוסד לבקורת של מפא"י" במשך שתי קדנציות.

חבר הועד הארצי של "קרן היסוד".

היה מזכיר אירגון עובדי זרם העובדים בחינוך וחבר המרכז לחינוך בזרם זה.

היה חבר ועד החינוך של הועד הלאומי בא"י ועוד.

היה ציר בקונגרס הציוני ה-י"ז בבזל (1931), ובקונגרס הסוציאליסטי הרביעי בוינה.

כל השנים היה חבר ההגנה.

כיום, חבר הנהלת הברית העברית העולמית.

חבר הנהלת ארכיון הסתדרות המורים לחינוך עברי ויהודי בארץ ובגולה.

חבר הנהלת "מגן".

חבר הנהלת איגוד המורים הותיקים בארץ.

כיום, בגמלאות, אחרי עבודה בהוראה כל ימי היותו בארץ.

צאצאיו: עליה, עמיקם, איתן.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5619). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5619