Volume 14

Page 4496

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(שנה), בבי''ס תחכמוני (6 שנים), בבי''ס כי"ח (האליאנס) (3 שנים). אחלי בחינת קונקורס נשלח לפריס ללמוד בבית מדרש למורים לחכי"ח, ע"י משרד החינוך נשלח לאוניברסיטה העברית בירושלים לשמיעת הרצאות במינהל חנוכי. ממשיך לשמוע הרצאות אוניברסיטאות וקורס גבוה למנהלי בתי ספר.

מוסמך להוראה מטעם הממשלה הצרפתית.

סגן מנהל ביה"ס כי"ח בירושלים.

בשנת 1929 השתתף בהגשת עזרה לפליטי פרעות חברון, ובהגנת קרית ענבים בשנת 1931.

בשנת 1936 נתמנה למנהל בתי הספר של חכי"ח ביעזד שבפרס. יסד באותה עיר שבט צופים עברים. שם ניהל שני בתי ספר והניח את היסודות הראשונים לבנין בי"ס בעזרת התורם אורס כדורי.

בשנת 1938 קיבל אות כבוד מטעם משרד החינוך של ממשלת אירן(פרס) "Nichan Elemi" Awali Classe.

בשנת 1939 חזר מפרס לארץ, יסד שבט צופים ע"ש "קרל נטר", בבי"ס כי"ח בירושלים.

היה חבר ועדת התרבות הספרדית בראשותו של הרב הראשי בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל.

במלחמת השחרור היה בין מגיני בתי מנדלבוים ובתי פאג"י בירושלים. שירת אז כמזכיר המשטרה הצבאית.

בשנת 1940 נשא לאשה את דיאן בת יעקב ששון. בשנת 1956 הוכתר ע"י הממשלה הצרפתית בתור "קצין אקדמיה".

פרסם רשימות בעתונות של כי"ח ובעתון להג'ורנאל דה-טאהרן בפרס.

נשיא לשכת בני-ברית ע"ש "הנשיא חיים ויצמן". (1964-65).

מנהל בי"ס יסודי ממלכתי בחולון.

צאצאיו: נירה, איתן.

משולם פיבל גרזובסקי

נולד בבוברויסק (רוסיה), כ"ו אדר תרמ"ו (1886). לאביו גדליה יהודה גרזובסקי (ר"מ בישיבת ר'הלל פריצה בבוברויסק) ולאמו גיטל מלכה בת הרב ישראל שמואל כצנלסון. קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה. בהכנה אקסטרנית - קבל היתר הוראה בבתי-ספר של הזמסטבה (מחוזי) בטירספול (רוסיה), אח"כ בקורסים למורים ממשלתיים ע"י האוניברסיטה באודיסה (השתלמות בפדגוגיה וכו').

עשרים שנה עסק בהוראה בבתי ספר ממשלתיים בגמנסיה "מנורה" בטירספול ובגמנסיה "מגן דוד'' מיסודה של הרה"ג י. ל. צירלסון זצ"ל בקישינוב.

ייסוד בי"ס עברי בגרוסולובה מחוז טירספול, ארגון שעורי ערב, ייסוד אגודה ציונית "צעירי ציון" במקום.

בשנת תרע"ג (1919) נשא לאשה את צפורה בת הרב יעקב אליהו שפירא מבלטה.

היה ציר בכינוסים של "חובבי ציון" באודיסה בשנות תרע"ב-ע"ט (1912-19).

עלה לארץ בסוכות תרפ"ו (בספטמבר 1925).

שלשים שנה עסק בהוראה בבתי הספר של האליאנס (כי"ח) בתל-אביב.

כתב רשימות ופיליטונים בעתונות בארץ: "דבר", "הארץ" ו"הצופה".

חיבל ספר "שעורים בחשבון" לכתות ו'.

היה מזכיר והשתתף בגאולת שכונת "אחוה" (כיום הרחובות: המלך ג'ורג', שדרות בן-ציון ופרץ חיות בת"א).

מייסד ומנהל שתי קופות גמילות חרדים (1. בבית הכנסת "נחלת אבות", 2. ע"ש תהלה גרוזובסקי), חברת ש"ס וחברת "תומכי נסתרים", בביהכ"נ הנ"ל.

מורה בפנסיה.

עקרונותיו בחנוך: אהבת המקצוע, אהבת הילדים וידיעת המקצוע, כל מורה ששלש אלה אין לו - עבודתו פסולה.

בתו: תמר אשת דוד פוגל (פיזיקאי).

נכדיו: מיכאל, רות.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4496). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4496