Volume 15

Page 4756

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1897 היה ציוני ממין אירופי מיוחד. בלייפציג היה יחד עם מרטין בובר (אח"כ פרופ') חבר אגודת הסטודנטים היהודיים.

משנת 1907 ד"ר לפילוסופיה.

היה ציר הקונגרס הציוני החמישי ואח"כ בכמה קונגרסים ציוניים.

חבר הפדרציה הדמוקרטית שנוסדה ע"י ד"ר חיים ויצמן. משנת 1925 היה פקיד בקרן היסוד.

ממיסדי בית ספר העממי הגבוה היהודי לעם בברלין.

נשא לאשה את דורה (מחוננת בכשרונות אמנותיים).

בשנת 1912 מיסד אגודה לתמיכת הגימנסיה העברית בירושלים.

היה קישור לתנועה הציונית קשר טבעי עוד בשנת 1911 - לפני מלחמת העולם הראשונה ביקר מא"י. ומסר דין וחשבון בצורה השקטה והיפה המיוחדת לו, ממראה עיניו בארץ בימים ההם.

בכל היה זהיר ומתון, אהב זהירות בעבודה, והתוצאות העידו, כי שיטות-יצירתו נשאו פרי.

השתתף בחריצות בספרי "יידישער-פערלאנג" ו"וועלט-פערלאג", בכל ספר שיצא לאור בהוצאתו ניסה להשתתף בעבודת המחבר. מן הספרים המרובים שהוציא לאור היה עליו חביב במיוחד "ספר הזכרונות של אהרן איזאק", אחד מספרי הזכרונות המענינים ביותר בספרות היהודית של הדורות האחרונים.

ספריו בגרמנית: "המדיניות הא"י והגימנסיה בירושלים"; "ספר יהודי פולין" (עם ש. י. עגנון) ; "זכרונות אהרן יצחק (איזאק)" הנ"ל.

עשה תרגומים מרוסית וצרפתית.

בשנת 1933 עלה לארץ.

לא יכול היה לחיות חיים של אונאת-עצמו, איש בקרתי היה. לא קל היה לו לשאת את הזמנים הקשים, שהתרגשו ובאו עליו, סיפוק רב גרמו לו חייו בא"י. שמח שיכול היה להשתתף בבנין הארץ, במסגרת עבודתה של "קרן היסוד".

נפטר בירושלים בשנת 1937.

שני בנים השאיר לאחר פטירתו.

יצחק קמחי (מלמן)

נולד בטרגוביצה (אוקראינה) בשנת תרס"ו (2.8.1906).

לאביו מרדכי מלמן ולאמו יענטע בת משה יוסם. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ בשנת 1930.

היה חבר קיבוץ יגור (1936-1934).

נהיה לקבלן לבנינים. בשנת 1936 נשא לאשה את חיה בת חיים פייאראייזן. היה פעיל בעליה הבלתי-ליגלית והעלה עולות רבות ע"י נשואין פיקטיביים.

כל השנים היה חבר ההגנה.

בנה בתור קבלן את רוב הבתים בשכונת זיו, בנוה שאנן.

בשנת 1936 היה מפקד ההגנה בשכונת זיו.

חבר מפא"י.

בנו: אברהם קמחי (טייס ב"אל-על"). רעיתו: פיה בת יעקב ושושנה מיבר . ראה כרך ד' עמוד 1836).

נחום חת

נולד באודיסה (רוסיה) בשנת תרנ"ו (26.10.1896), לאביו מאיר (סוחר).

קיבל חינוך מסורתי וכללי, גימנסיה ואוניברסיטה באודיסה.

בשנת 1912 נאסר על פעילות בהסתדרות הבלתי-ליגאלית של תלמידים ציונים.

בשנת 1915 נאסר שנית על פעילות בהסתדרות הסטודנטים הציונים "החבר".

כשנוסדה הסתדרות "המכבי" ברוסיה, לאחר מהפכת פברואר 1917, נבחר לסגן יו"ר של מרכז המכבי הכל-רוסי, שמושבו היה באודיסה, ובתפקיד זה שימש עד עליתו לארץ.

בשנים 1917-19 היה יו"ר "החבר" באודיסה, וכן היה חבר במוסדות המנהלים של ההסתדרות הציונית בעיר זו, של ההגנה העצמית היהודית ושל "צעירי-ציון".

בסתיו תרע"ט (1919) עלה לארץ באניה, "רוסלאן" (האניה שבה התחילה העליה השלישית). באניה זו היה נציג ההסתדרות הציונית ומזכיר ועד האניה.

מאפריל 1920 תושב חיפה.

מפעילי עסקני "הדר-הכרמל" (1922-1931).

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4756). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4756