Volume 15

Page 4778

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרביץ תורה, בעיקר בין בני הנוער. קיבל תורה מהגאונים ר' איסר זלמן מלצר , ר' יעקב משה חרל"פ (סבו) ור' מרדכי יהודה ליב זק''ש (אביו).

כן קיבל סמיכות חכמים מן הגאונים הרב הראשי לא''י י.א. הלוי הרצוג והרב פסח פרנק. 13 שנה שימש את סבו.

את שיטת לימודו, שיטה מיוחדת וחדישה קיבל בעיקר מאביו; מיזוג הבנה ומחקר, העמקה והחדרה לפשט האמתי.

מאז פטירת אביו (תשכ"ב), נתמנה במקומו כעורך מדור הנוסחאות וההשוואות במכון "התלמוד השלם", מיסודו של הרב מאיר בר-אילן. זכה ב"פרס הרב קו"ק של עירית תל-אביב לשנת תשכ"ג.

פרופ' יהושע גוטמן

נולד בשמחת תורה, כ"ב תשרי תרנ"א (אוקטובר 1890), בעיירה צ'אשניקי, פלך ויטבסק (רוסיה הלבנה).

לאביו נתן ליב גוטמן (בעל מלאכה בצ'אשניקי). למד בישיבת סלובודקה, ואחר כך בישיבת "רב צעיר" (הלב חיים טשרנוביץ) באודיסה ובאו ניברסיטאות בפטרבורג וברלין (תלמידם של: אדו ארד מאיר, וילאמוביץ, הוגו גרסמן. אדוארד נורדו). במוסדו של הבארון דוד גינצבורג בפטרבורג ובאוניברסיטה בברלין. בתקופה מסוימת שימש כמנהל הסמינר למורים של טשרנא בווילנה.

בשנות מגורו בברלין (1933-1923) היה חבר מערכת האנציקלופיה היהודית "אשכול", ואף הרצה בבית-המדרש הגבוה לחכמת ישראל.

עלה לארץ בשנת 1933.

עד 1949 היה מורה בבית-הספר הריאלי בחיפה, ואחר כך מנהל הסמינר העברי למורים בבית הכרם בירושלים. משנת 1950 מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים, וב-1958 נתמנה לפרופיסור לתולדות ישראל והתקופה ההלניסטית.

בתשי"ט (1959) קיבל את "פרס דוד ילין" של עירית ירושלים, על ספרו "הספרות היהודיתההלניסטית", חלק א'. אותה שנה קיבל אות-כבוד ממלך יוון על עבודתו בשטח התרבות ההלניסטית, ובתשכ"ב "פרס ביאליק" של עירית תל-אביב על חלק ב' מספרו.

פירסם מאמרים על נושאים היסטוריים בכתביעת שונים, והיה עורך השנתון הספרותי-מדעי "אשכולות".

נפטר בירושלים בי"ד כסלו תשכ"ד (30.11.1963).

פרופ' ברוך קורצווייל

נולד בתרס"ז (1907), במורביה.

לאביו הרב אברהם אריה קורצווייל. למד בישיבת הרב שלמה ברויאר בפרנקפורט ע"נ מיין.

בשנת 1933 הוכתר בתואר "דוקטור לפילו סופיה" באוניברסיטת פרנקפורט. בשנים 1939-1933 היה מורה בגימנסיה היהודית בברנו, מורביה.

באותן השנים היה ממלא-מקומו של הרב הראשי.

עלה לארץ בשנת 1939.

רעיתו: מרגוט לבית גוטלבסקי. מסוף 1939 ועד קיץ 1942 היה תלמיד-מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4778). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4778