Volume 14

Page 4448

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הדתיות, למען מפעלי הבריחה, המחתרת הלוחמת, ארגון ההעפלה, סידור כשרות במטבחי המחנות ופעולות סעד וחסד. גם בארץ שותפת לפעולותיו המתוארות להלן, בארגון של יוצאי גובורובה ובקופת גמ"ח שיסדה לידו, בחוג "עונג-שבת משפחתי" שארגנה ומנהלת לפגישות בבתי החברים של אגודת "אהבת חסד" בלב תל-אביב.

עלו לארץ בסוף 1948, מיד אחרי קום המדינה. כעת הוא מזכיר כללי של "היכל התלמוד" בתלאביב, מיסד ויו"ר הבמה לדרשנות והטפה "תפארת ישראל", מיסד ויו"ר אגודת "אהבת חסד" למעשי צדקה וגמילות-חסדים, מיסד חברת "מתן בסתר" לנצרכים צנועים ומכובדים, גבאי בית-הכנסת לבתל-אביב.

ביקר בשליחות ועד הישיבות בארץ-ישראל והיכל התלמוד באנגליה, צרפת וארה"ב.

שמואל בנזרח (גורביץ)

נולד ו' תמוז תרנ"ג (8.6.1893). בשווינציאן שבפלך וילנא, ליטא-רוסיה.

לאביו זרח בר' צבי (לפי מסורת המשפחה דור שביעי לירחמיאל גורביץ , היהודי הראשון שהתישב בשווינציאן בשנת 1560) ולאמו דבורה בת מיכאל אלפרוביץ. למד בחדר ובבית-ספר תיכון ברוסית.

במוצאי מלחמת-יהעולם הראשונה השתתף בייסוד סניף "צעירי ציון" בשווינציאן, פעל בייסוד הכשרה חלוצית בעירו, בה התאמנו בכיבוש הרגל העבודה צעירים ממקומות רבים בפולין, ושימש מזכיר-רכז של קיבוץ ההכשרה.

ב-1.5.1924 עלה לארץ. עבד עד 1928 במשק עין חרוד, וזמן-מה בין ראשוני הפועלים במגדיאל. עבר לכיבוש עבודה בנס ציונה. אחרי מאורעות תרפ"ט עבד שנה אחת במחנים, וב-1930 נתקבל לעבודת קבע במפעל האשלג שבצפון ים המלח.

ב-1933 נשא לאשה את יוכבד בת שמואל בוש קאניץ. (נפטרה בירושלים, כ"ב שבט תשכ"א).

עם קום המדינה נתקבל לעבודה בדואר המרכזי בירושלים עד שיצא לפנסיה ב-1958.

פעיל במפלגת אחדות העבודה, ומשנת האיחוד 1930 ואילך במפא"י. ב-1947 כתב בהפועל הצעיר מאמד נגד סיעה ב' במפא"י. חבר באגודת יוצאי שווינציאן והסביבה. משתתף ברשימת זכרונות ובפעילות ארגונית להוצאת ספר יזכור לקהילת שווינציאן.

בנו: דביר (פקיד במשרד האוצר).

הרב צבי הירש סלאנט

נולד בירושלים בשנת תרי"ז (1857).

היה בן יחיד לאביו הרב בנימין בייניש סלאנט (ראה כרך ראשון, עמוד 108) שהיה בנו היחיד של הרב שמואל סלאנט רבה של ירושלים (ראה כרך ראשון, עמוד 284) ולאמו עלקא בת הנגיד ר' יוזיל ליאון.את חנוכו קבל בת"ת וישיבת "עץ חיים" מיסודם של סבו רבי שמואל סלאנט והצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט (כרך ראשון, עמוד 284).

בשנת תרל"ד (1874) נשא לאשה את גרונא בת רבי נתן נטע נאטקין (ראה כרך עשירי, עמוד 3622) שהיה נכד בעל "השאגה אריה".

מראשוני הסוחרים בירושלים, הקים הוצאת ספרים אחר כך השתתפו אתו חתנו ר' אלתר בורקי והרב אלי לנדאו (נכד הגר"א).

יצא כמה פעמים בשליחות לאירופה למען חזוק הישוב ונתקבל בכבוד גדול ביהוד אצל הברון אדמונד ד' רוטשילד "אבי הישוב" שהעריץ את סבו הרש"ס זצ"ל.

מראשוני המתישבים מחוץ לחומת ירושלים וממקימי השכונות הראשונות "אבן ישראל" ו"מאה שערים".

נפטר בירושלים ביום ט' במנ"א תרפ"ב (3.8.1922).

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4448). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4448