Volume 14

Page 4447

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל בתנועת המזרחי, יו"ר "צעירי מזרחי" בווארשה.

בשנת תרצ"ב (1932) נשא לאשה את רבקה בת הרב יהושע דוד סורוקה, שהיה רב בגלאזגו, בירת סקוטלנד.

עלה לארץ בכסלו תרצי'ד (סוף 1933), מילא תפקידים במנגנון הפועל המזרחי, וכעת מנהל דפוס הפועל המזרחי, בתל-אביב וחבר המועצה של גוף ציבורי זה.

מייסד ארגון תורני-מדעי "תבונה", אח במיסדר "בני ברית".

בפולין כתב מאמרים ב"הצפירה" ובעתונות האידית, ובארץ ב"הצופה", "במישור", "בית הכנסת". "מחניים", "שיחות תלמידי-חכמים", מחקרים בודדים ב"חרות", "שירים", "היסוד", "נתיבה" ועוד.

ספריו: בווארשה פירסם ב-1930 ספר באידית על זכויות האשה בישראל ובעמים, ובארץ - "נשים למדניות" (הוצאת "תבונה"), "נשי ישראל בגבורתן" (הוצאת י. צ'צ'יק), "האשה באספקלריה היהדות" (הוצאת "יזרעאל", 3 כרכים), "גיבורות בישראל" (הוצאת "יבנה").

צאצאיו: ישראל (ד"ר לביאולוגיה וגנטיקה), שרה (ב"א לפסיכולוגיה וספרות) אשת ד"ר טוביה שרצקי (מרצה לכימיה באוניברסיטה בפיטסבודג שבארה"ב).

הרב משה ברנשטיין

נולד ה' אייר תרס"א (1.5.1901) בפינסק שברוסיה הלבנה.

לאביו צבי (מגזע האדמו"ר מקוידאניב) ולאמו חאשקה בת מאיר ציפרשטיין. למד בישיבות "בית יוסף" בנובהראדוק וברוגאצ'וב והוסמך לרבנות. השתלם בלימודים תיכוניים.

בשנת תרצ"ג (1933) נשא לאשה את יכה בת משה אהרן באום. היה מנהל ישיבת "בית יוסף" בפינסק, יסד וניהל אגודת "תפארת בחורים" בכל האזור. היה חבר מרכז אגודת ישראל בפולין וראש הדירקטוריון ל"קרן הישוב" שלה פולין הליטאית, ממיסדי הארגון הרביזיוניסטי הדתי "ברית ישורון" בפולין. כתב מפעם לפעם בעתונים האיריים וב-1935 פרסם בהוצאת "יהדות" בווארשה ספר "חזון הנביאים" באידית.

בשנת תש"ג (1943) נספתה אשתו בשואה. הוא נשאר בחיים ואחרי מיגור גרמניה הנאצית היה מפעילי הציבור של שארית הפליטה במחנות, נבחר לנציגה בקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל ובועידה הציונית ב-1947, חבר הנשיאות של הצה"ר בגרמניה, ניהל את "קרן הברזל" שלה לעזרת המחתרת הלוחמת בארץ-ישראל והיה יו"ר "ברית ישורון". כתב בעתון האידי של שארית הפליטה. היה פעיל בארגון ה"בריחה" וברכישת נשק לאצ"ל.

בשנת תש"ז (1947) נשא לאשה את חוה בת ר' אלטר משה מרדכי בורשטין (רביה של גובורובה) גולדה ב-1916. גמרה גימנסיה בווארשה, שימשה מזכירה לאביה בפונקציות הרשמיות של הרבנות ומפקדת של קן בית"ר בגובורובה. אחרי המלחמה נישאה במינכן להרב ברנשטיין, והיתה עזר כנגדו בפעולותיו המתוארות למעלה, ובמיוחד בין הנשים

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4447). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4447